arrow_back
 

Ajudes a la recerca

El CIS convoca anualment ajudes amb la finalitat de  promocionar i estimular la recerca social aplicada en matèries d'interès per a l'organisme. Aquestes ajudes a la recerca estan destinades fonamentalment a l'explotació del seu banc de dades i a la finalització de tesis doctorals en ciència política o sociologia.

La Orden PRE/593/2016 , de 21 de abril aprueba las nuevas bases reguladoras para la concesión de estas ayudas para la investigación.

ÚLTIMA EDICIÓ (2019)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució de la convocatòria (Extracte en BOE 2019/04/26).

 

Inscripció i matrícula

Seu electrònica Ministeri de la Presidència - Individual

Seu electrònica Ministeri de la Presidència - Grups

Objecte

Projectes originals d’investigació sobre les realitats social i política.

Nombre d'ajudes i quantia

8 ajuts per a l'explotació del Banc de Dades del CIS:
Individual: 6.000 €
Equip investigador: 8000 €
2 Ajuts per a la finalització de tesis doctorals: 6.000 € cadascuna

 

 

Requisits

 Veure en el article segon de la Resolució de Convocatòria

Documentació necessària

SELECCIONA TU CASO:
ANNEX I - Instància individual (recerca/tesi)
ANEX II - Instància equips d'investigació.

TOTS:
ANEXO III.- Declaració Responsable Cumplimiento Requisitos
ANEXO IV.- Declaració Responsable Subvenció Pública

A MÉS:
Currículum Vitae (máx. 3 fulls)
Documentació acreditativa investigacions realitzades en els últims 5 anys.
Justificant d'estar en possessió de màster, accés al doctorat, DEA, Suficiència investigadora o del títol de doctor (obligatori IP de l'equip. Breu memòria del projecte d'investigació o de tesi (2.500 paraules). Per als ajuts de finalització de tesis doctorals: Justificant del director que s'està en la fase de finalització. Certificat de la Universitat a la qual hagi estat presentada per a la seva lectura.
Per a més informació es recomana revisar apartats 2n i 3r de la Resolució de la Convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Resolució al BOE (2019.04.26). Finalització termini: 27 de maig de 2019 inclusivament.

Situació actual

Resolución d'admesos  2019.

 

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

fomento_investigacion@cis.es