arrow_back
 

Outras normas que afectan do CIS

Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño (BOE 20/6/1985), do Réxime Electoral Xeral.
Artigo 69, Enquisas electorais.

Lei 12/1989, do 9 de maio (BOE 11/5/1989), da Función Estatística Pública.
Artigos 4, 13, 19 e 21.

Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE 27/11/1992), das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Artigo 37, Dereito de acceso a arquivos e rexistros.

RDL 1/1996, de 12 de abril (BOE 22/04/1996)
Apróbase o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia. Derroga a L 22/1987, do 11 de novembro, de Propiedade Intelectual (LPI).
Aplicable coas súas normas de desenvolvemento á actividade editorial do CIS.

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (BOE 14/12/1999), de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Orde Ministerial do 23 de novembro de 2001 (BOE 05/12/2001).
Regúlanse os ficheiros automatizados que conteñen datos de carácter persoal xestionados polo Ministerio da Presidencia e Organismos Autónomos adscritos ao mesmo.

Orde PRE/3651/2004 do 8 de novembro de (BOE 09/11/2004).
Créanse e modifícanse os ficheiros automatizados de datos de carácter persoal xestionados polo Ministerio da Presidencia e Organismos Autónomos adscritos ao mesmo.

Orde do 7 de novembro de 2011, pola que se declara o rexeitamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo e se dispón a adaptación do Protocolo de actuación en relación con estas situacións.

Resolución do 10 de novembro de 2011, da Presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas pola que se adapta ao ámbito de actuación do Organismo, a aplicación do protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados a ela, do 20 de xullo de 2011.

Orde PRE/3188/2008 polo que se regula o acceso ao Banco de Datos do Centro de Investigación Sociolóxica.