Índex de Confiança del Consumidor

L'ICC permet aproximar-se a les intencions de despesa dels consumidors preguntant-los per la seva percepció actual i les seves expectatives de futur per a l'economia del país, la seva economia familiar i l'ocupació. Es basa en una enquesta mensual realitzada telefònicament a una mostra de 3.000 individus majors de 16 anys representatius del conjunt de la societat espanyola.

L'objectiu final d'aquest índex, dins la bateria d'índexs econòmics elaborats per institucions espanyoles, és ser una eina útil per interpretar i predir l'evolució del consum privat a Espanya.

arrow_back