arrow_back
 

Imprès de sol·licitud

Empleneu els camps següents i premeu "Validar", obtindreu un formulari amb el pressupost de la vostra petició. Imprimiu-lo, signeu-lo i trameteu-lo, per correu, per fax o per e-mail, a:

Centro de Investigaciones Sociológicas
Departamento de Banco de Datos
c/ Montalbán, 8
28014 Madrid
Adreça electrònica: bancodedatos@cis.es
Tel.: 91 580 76 22 / 17
Fax: 91 580 76 19

ATENCIÓ:

Si voleu sol·licitar preguntes soltes d'un estudi o tabulacions de variables, consulteu-ho abans al nostre servei d'atenció a usuaris. Tel.: 91 580 76 22 / 17.

* Cal emplenar aquest camp per tal que l'imprès pugui ser validat.

Dades del sol·licitant
Tipus de dades

Fitxers de microdades

(Consultar fitxers disponibles gratuïtament a internet)

Núm. d'Estudi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribucions de freqüències marginals unidimensionals (resultats)

Per sol·licitar preguntes soltes, consulteu-ho abans al servei d' atenció a usuaris. Tel. 91 580 76 22 / 17.

(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

Introduïu-hi les preguntes separades mitjançant comes (ex. 12, 56, 34).Núm. d'Estudi

Complet

Preguntes soltes


Tabulacions pluridimensionals a mida (encreuament entre dues o més variables)

Per sol·licitar tabulacions consulteu-ho abans al servei d'atenció a usuaris. Tel. 91 580 76 22 / 17.
(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

Introduïu els encreuaments entre variables especificant l'encreuament amb una 'x' i separant diversos encreuaments entre comes. Si vol encreuaments de l'estudi complet especifiqui-ho amb un '*'.
(ex. 12x34, 13x45x23, *x56, *x7x15).

Núm. d'Estudi
Variables
Estudis qualitatius
(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)
Núm. d'Estudi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD-ROMs
Quantitat
Títol
 

Estudios postelectorales. Elecciones Generales 1982-1996

 

Espacyo. Opiniones y actitudes de los españoles

 

Medio ambiente. ISSP, 1993

 

Actitudes hacia el trabajo. ISSP, 1997

 

Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en Galicia 1981-1997

 

Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en el País Vasco 1984-1998

 

Religión II. ISSP, 1998

 

Desigualdades sociales II. ISSP, 1999

Objecte de la sol·licitud
Forma de lliurament de la petició
Tipus de suport
Forma de pagament

NOTA: La petició es lliurarà en rebre el justificant del pagament (es pot enviar per fax).

El/la sol·licitant coneix i accepta:

  • Que les dades sol·licitades es troben sotmeses als drets de Copyright dels organismes productors d'aquests drets. Sense perjudici de les excepcions en la legislació vigent, les dades no podran ser reproduïdes o transmeses, totalment o parcial, en cap manera ni per cap mitjà electrònic, mecànic o d'un altre tipus, i, expressament, el/la sol·licitant s'obliga a no fer ús comercial de les dades subministrades, ni cedir-les a tercers per cap procediment de difusió sense l'autorització expressa i escrita del CIS. En tot cas, el/la sol·licitant reconeix l'obligatorietat d'indicar l'origen de les dades quan en faci un ús públic 'de la manera que sigui.
  • En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, des del Centre d'Investigacions Sociològiques us informem que les vostres dades formaran part de la nostra base de dades de peticions, la finalitat de la qual és el control i l'estadística de les sol•licituds realitzades al servei d'atenció d'usuaris del Departament de Banc de Dades, segons el que estableix l'Ordre del 23 de novembre del 2001, per la qual es regulen els fitxers automatitzats, que contenen dades de caràcter personal gestionades pel Ministeri de la Presidència i els Organismes Autònoms adscrits.
    En aplicació de l'article 6 d'aquesta llei, doneu el vostre consentiment exprés per a l'esmentada finalitat, i en aplicació de l'article 5, se us comunica que si ho voleu, podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació o cancel•lació previstos a la Llei, identificant-vos i adreçant un escrit a bancodedatos@cis.es.