arrow_back
 

Empleo Publico

Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria professional de titulat superior de Gestió i Serveis Comuns, Àrea Funcional 1, en l'àmbit del III Conveni Únic de Personal Laboral de l'Administració General de l'Estat, al Centro de Investigaciones Sociológicas.

Acords del Tribunal

Fase de concurs

Accés al document de Valoració provisional

Accés al document de Valoració definitiva

Fase d'oposició

Accés al document de valoració de la prova pràctica

Accés a l'Ordre i al document de valoració de l'entrevista i del conjunt de la fase d'oposició, i a la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu