arrow_back
 

Com funciona el Consell Assessor

El Consell Assessor és l'òrgan consultiu del Centro de Investigaciones Sociológicas i el formen els següents membres:

 • El president
 • Els consellers
 • El secretari

El president del Consell Assessor és el president del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El president del Consell Assessor:

 • Exerceix la representació del Consell Assessor i presideix les seves reunions
 • Nomena els consellers, prèvia proposta dels òrgans legitimats per a això
 • Convoca les reunions ordinàries i extraordinàries del Consell Assessor i fixa l'ordre del dia de les mateixes
 • Modera el desenvolupament dels debats i dirimeix amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords

El Consell està compost per un màxim d'11 consellers designats pel president, entre persones de reconegut prestigi en el camp de les ciències socials. Almenys cinc d'ells són designats pel president, a proposta del Consell d'Universitats, entre catedràtics i professors titulars d'àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit d'activitats del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La Secretaria del Consell Assessor és exercida pel secretari general del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Assisteixen igualment a les reunions del Consell Assessor, amb veu però sense vot:

 • Un representant de l'Instituto Nacional de Estadística i un altre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, designats pels presidents dels respectius organismes.
 • Els directors dels departaments del Centro de Investigaciones Sociológicas que convoqui el president.

Les funcions del Consell Assessor són les següents:

 • Prestar el seu assessorament sobre els projectes d'investigació i els programes de treball del centre.
 • Ser informat de l'activitat científica desenvolupada pel CIS, conèixer els informes elaborats per cada departament, i elevar, si escau, propostes relacionades amb l'esmentada activitat.
 • Prestar el seu assessorament sobre totes aquelles qüestions que li sotmeti el seu president, per iniciativa pròpia o dels diferents poders públics, relacionades amb l'àmbit d'activitats del CIS.

La pertinença al Consell Assessor no suposa cap retribució.

.