arrow_back
 

Altres normes

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny (BOE 20/6/1985), del Règim Electoral General.
Article 69, Enquestes electorals.

Llei 12/1989, de 9 de maig (BOE 11/5/1989), de la Funció Estadística Pública.
Articles 4, 13, 19 i 21.

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Ley 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Aplicable amb les seves normes de desenvolupament a l'activitat editorial del CIS.

Reglament General de Protecció de Dades y la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Orden PRE/1325/2015, de 30 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de la Presidència i els seus organismes públics adscrits.
Es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionades pel Ministeri de la Presidència i Organismes Autònoms adscrits a aquest.

Ordre de 7 de novembre de 2011, per la qual es declara el rebuig de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, i es disposa l'adaptació del Protocol d'actuació en relació amb aquestes situacions.

Resolució de 10 de novembre de 2011, de la Presidència del Centre de Recerques Sociològiques per la qual s'adapta a l'àmbit d'actuació de l'Organisme, l'aplicació del protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels Organismes Públics vinculats a aquesta, de 20 de juliol de 2011.