arrow_back
 

Zein urrats jarraitzen ditu CISek inkesta bat burutzeko?

1) Inkestaren diseinua: helburuak, unibertsoa, eredua eta galdeketa

2) Datuen bilketa edo landa lana

3) Verificación de los estudios que está realizando el CIS y extensiones teléfonicas desde las que llama el CIS.

4) Datu-prozesaketa

5) Emaitzen argitalpena: Nola ezagutarazten dira CISek egindako inkesten emaitzak?

 

1) Inkestaren diseinua: helburuak, unibertsoa, eredua eta galdeketa

Inkestaren helburuak: zeintzuk dira CISek ikertzen dituen gaiak?

Inkesta bat egiten hasteko helburuak zehaztu behar dira: zeintzuk diren ezagutu nahi diren gaiak eta herritarren iritzia.

CISek Espainiako gizartearen jarrera eta jokabideak sakonkiago ezagutzea du xede, baita bere egonkortasuna edota denboran zehar izan duen aldaketa neurtzea ere. Zenbait gairi buruzko 2000 inkesta inguru egin ditu bere ibilbidean zehar.

Unibertsoaren (biztanleen interes-taldearen) definizioa eta laginaren elaborazioa: nori galdetzen zaio?

Inkestaren unibertsoa informazioa eman dezaketen biztanleek osatzen dute. CISen inkestek 18 urtetik gorakoak diren eta espainiar nazionalitatea duten biztanleak izan ohi dituzte unibertso (edo azterketa-xede den biztanleria) gisa, baina, zenbaitetan, Espainian bizi diren biztanle guztiak hartzen dituzte kontuan (eta, beraz, atzerritarrak hartzen ditu barne). Biztanle gazteek osatutako unibertsoari (15 eta 29 urte bitartean zehazten den adin-tartekoei normalean) edo populazioaren beste azpitalde batzuei ere egiten zaizkie inkestak.

Biztanle guztiak elkarrizketatu ezin direnez, beharrezkoa da inkestatuko diren pertsonen lagin bat aukeratzea. Langinik adierazgarrienak lortzeko beharrezkoak diren prozedura zientifikoei jarraitzen die CISek. Prozedura horiekiko errespetua erabakigarria da inkestan lortutako datuak erabiltzeko, inkestatutako biztanleria deskribatze eta aztertze aldera, errore-marjina dagoela kontuan hartuz betiere (bere magnitudea inkesta bakoitzaren fitxa teknikoan agertuko da).

Laginaren tamaina eta ezaugarriak inkesta baten helburuen arabera alda daitezkeen arren, CISen inkestek gutxienez 2500 gizabanakoren lagina izan ohi dute.

Galdeketa prestatzea: nola galdetzen da?

Galdeketak galdera-sortak dira, eta herritarrek hainbat gairi buruz duten iritzia biltzeko baliagarriak dira. CISen kasuan, izaera sozial eta politikoa duten gaiak galdetzen dira batez ere. Horrez gain, elkarrizketatutakoen ezaugarriei buruz galdetzen da (sexua, adina, ikasketa-maila, lanbidea); izan ere, taldeen artean iritzi-ezberdintasunik dagoen aztertzea da helburuetako bat. Inkestan parte hartu duen pertsona identifikatzeko lagungarria izan daitekeen informaziorik ez da biltzen inkesten datu-fitxategian.

CISeko teknikariak prestatzen ditu galdeketak, CISen eta beste erakundeetan eta inkestak egiten aritzen diren nazioarteko erakundeetan diseinatutako inkestak biltzen dituen dokumentazio-lan arretatsu baten bidez.

Galderak diseinatzeko orduan, arreta berezia jartzen da elkarrizketatuko diren pertsonek ulertzeko modukoak izan daitezen, prestakuntza-maila edo bestelako ezaugarriren bat edozein dela ere. Orekatuak eta inolako zehartasunik gabeko idazkeradunak izateko ardura ere hartzen da.

CISek egindako galderarik gehienetan, erantzunaren aukerak galdeketan agertzen dira eta zenbaki-kode bat eraman ohi du bakoitzak, datu-fitxategian azaltzen dena.

Aurrez finkatutako erantzun aukerarik ez duten galderak ere egiten dira, CISen hileroko barometro guztietan biltzen den galdera, esaterako, non inkesta egiten zaien pertsonei Espainiako hiru arazo nagusi beren hitzekin azaltzeko eskatzen zaien . Ondoren, erantzun horiek guztiak sailkatzen dira CISen (“kodetze prozesua” deritzo). Horrela, langabeziarekin, etxebizitzarekin eta immigrazioarekin lotura duten guztiak taldekatu daitezke, gai bakoitzari buruzko aipamen-kopurua zenbatzeko.

 

2) Datuen bilketa edo landa lana

La recogida de datos –llamada también “trabajo de campo”- consiste en la aplicación de un mismo cuestionario de preguntas a todas las personas seleccionadas. En la actualidad, el CIS recoge los datos de encuesta a través de entrevistas telefónicas, aunque ocasionalmente puede realizar entrevistas presenciales en el domicilio de la persona entrevistada.

Si la encuesta es telefónica, las entrevistadoras y entrevistadores llamarán a teléfonos móviles y fijos con la ayuda de una aplicación que genera números aleatorios; cuando realizan las llamadas no tienen ninguna información sobre a quién ni a dónde están llamando; por esa razón, al contactar con una persona se pregunta sobre el sexo y la edad y el municipio al que se está llamando, con el fin de comprobar si cumple con las características que requiere la muestra diseñada.

Si la encuesta es presencial, en el domicilio, entrevistadoras y entrevistadores acreditadas/os recorren las secciones censales –calles y números predeterminados- que se han extraído al azar para la muestra y contactan con los ciudadanos/as en sus casas con el fin de recoger su opinión sobre el tema de la encuesta.

La colaboración de las personas seleccionadas es siempre voluntaria pero fundamental para conseguir que los resultados de la investigación reflejen con rigor las opiniones del conjunto de la sociedad.

La encuesta no es un examen y no hay respuestas correctas o erróneas, lo que buscamos es la opinión sincera sobre un tema. En cualquier momento, la persona entrevistada puede elegir no contestar a una pregunta si así lo desea.

Todas las respuestas son anónimas y están protegidas por las leyes de secreto estadístico y de protección de datos de carácter personal. La información recogida se utiliza de manera agregada, sin referencias individuales. No se conserva ningún dato personal que pueda identificar a una persona concreta.

El CIS realiza labores de supervisión e inspección del proceso de realización de las entrevistas para garantizar la calidad de los datos que recoge. Por este motivo, en el caso de las entrevistas telefónicas, la conversación será grabada; si la entrevista se ha realizado personalmente en el domicilio de la persona entrevistada, las/os entrevistadoras/es le pedirán un número de teléfono para poder comprobar que efectivamente se ha realizado la entrevista a dicha persona.

 

3) Verificación de los estudios que está realizando el CIS y extensiones teléfonicas desde las que llama el CIS.

Si usted desea verificar la extensión desde la que el CIS le ha llamado, puede llamar a los siguientes números de teléfono, donde se le informará del estudio que se está llevando a cabo y se verificará la extensión telefónica desde donde se le ha llamado.

  • Horario de Mañana: 8:30 - 15:30 horas Teléfono: 678076136
  • Horario de Tarde: 14:30 - 21:30 horas Teléfono: 617824329

4) Datu-prozesaketa

Datu-bilketaren prozesuarekin amaitu bezain pronto, galdeketen erantzunetatik jasotako informazio guztia prozesatzen da.

Emaitzak ezagutzeko eta inkestaren gaiari buruzko herritarren iritzia aztertzeko, eskuratutako informazioa grabatu behar da. Datuen matrize edo fitxategian islatzen dira elkarrizketatutako pertsonek inkesta baten galdeketako galdera bakoitzeko ematen dituzten erantzunak.

Fitxategietako ilara bakoitza galdeketa bati dagokio (inkestatutako pertsona bati) eta zutabeetan burututako galdera bakoitza ipintzen da. Bien elkargunean agertzen da inkestatutako pertsonak emandako galdeketaren erantzun bakoitza. Datuen azken fitxategiak inoiz ez du inkestatutako pertsonak identifikatzeko baliagarria izan daitekeen informaziorik izango.

Datuen fitxategiaren egitura

Galdeketa zk. Probintzia Udalerria Sexua Adina Seme-alaba kopurua Egoera ekonomikoaren balorazioa Irakaskuntza publikoaren balorazioa (0-10) Irakasleen lanaren balorazioa Hezkuntzaren Lege Organikoaren edukiekiko adostasun-maila
 0001 Murtzia Ojós Gizonezkoa 18 0 Erdizkakoa 3 Erdizkakoa Guztiz ados
 0002 Bartzelona Masnou Emakumezkoa 78 2 Txarra 6 Txarra Nahiko ados
 0003 Badajoz Mérida Emakumezkoa 45 2 Txarra 7 Ona Ez daki
 ...                  
 ...                  
 2499                  
 2500 Zaragoza Calatayud Gizonezkoa 32 1 Ona 5 Ona  

Datuen fitxategian grabatutako informazioaren bidez, inkesten emaitzak ateratzen dira.

 

5) Emaitzen argitalpena: Nola ezagutarazten dira CISek egindako inkesten emaitzak?

CISek bere inkesten emaitzak aurkezten ditu, prozesatutako datuak dituen agirien edo datuak grabatzen diren matrize zein fitxategien bidez.

a) Prozesatutako (edo taula gisa jarritako) datuak dituzten agiriak:

  1. “Emaitzen” agiria, galdera bakoitzaren maiztasun-erlazioarekin, hau da, erantzun bat eman den aukera kopuruarekin, eta galdera hori egin zaien pertsona guztiekiko portzentajearekin.
  2. Galdeketako galdera guztien "gurutzeen" agiria, aldagai soziodemografikoaren (sexu, adin talde, habitat-tamaina, ikasketa-mailaren), politiko (ideologia eta boto-oroimenaren) eta sozioekonomikoen (egoera eta estatus sozioekonomikoaren) araberakoa. Agiri horien bidez, inkestaren gaiari dagokionez gizonezkoek emakumezkoen antzeko iritziak dituzten edo gazteen eta helduagoen artean iritzi ezberdintasunik dagoen jakin daiteke.

Agiri horiek, hasiera batean, CISen webgunean aurkezten dira behin-behineko bertsioan, “emaitzen aurrerapenak” deituriko agirietan.

Ondoren, datu guztien azterketa sakona egiten da; fitxategia CISeko Datu-bankuan sartu aurretik, egon daitezkeen erroreak antzemateko. Datu guztiak berrikusi ondoren, eta egiaztatze, garbitze eta anonimizazio prozesua burutzean, CISen Datu-bankura pasatzen da ikerketa eta datuen fitxategia jendearen eskura jartzen da. CISen funtzionamendua arautzen duen legeak epe zehatz batzuk ezartzen ditu urrats horietarako, inkesta motaren arabera.

b) Datuen matrizeak edo fitxategiak, non, egiaztatze, garbitze eta anonimizazio prozesua burutzean, elkarrizketatutako pertsonen erantzun guztiak biltzen diren

Inkesta baten emaitzak sakontasunez aztertu nahi dituzten pertsonek datuen fitxategia erabili ohi dute; izan ere, aukera ematen die hainbat informazio truke (galderak) burutzeko, edo, adibidez, boto-asmoari buruzko informazioa duten inkesten kasuan, hauteskunde-emaitzen zenbait balioztapen mota burutzeko.

c) Dokumentazio teknikoa:

  1. Inkesta bakoitzaren ezaugarri nagusiak dakartzan fitxa teknikoa: (azterketa-xede den biztanleria, landa-lana egin den data, diseinatutako laginaren eta burututako laginaren tamaina, laginaren diseinuaren ezaugarriak eta, hala behar izanez gero, datuen tratamendurako haztapen-koefizienteen erabilerari buruzko informazioa).
  2. Datuen matrize edo fitxategiekin batera, aplikatutako galdeketa literala eta kode-liburua emango dira.
  3. Zenbait kasutan, egindako inkestek konplexutasun bereziren bat dutenean, inkestaren ezaugarri tekniko espezifikoak azaltzen dituen txosten metodologiko bat ere ematen da.