arrow_back
 

Beste arau batzuk

5/1985 Lege Organikoa, ekainaren 19koa (1985/6/20ko EAO), Hauteskunde Araubide Orokorrarena.
69. artikulua, Hauteskunde-inkestak.

12/1989 Legea, maiatzaren 9koa (1989/5/11ko EAO), Funtzio Estatistiko Publikoari buruzkoa.
4., 13., 19. eta 21. artikuluak.

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

39/2015 Legea, , urriaren 1ekoa, Administrazio Prozedura Erkidearena.

9/2017 Legea, , azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

Ley 47/2003, , azaroaren 26koa, Aurrekontuei buruzkoa.

33/2003 Legea, , azaroaren 3koa, Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa.

38/2003 Legea, , azaroaren 17koa, Diru-laguntzena.

19/2013 Legea, , abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak erregularizatuz, argituz eta bateratuz..
Aplikagarria, garapenerako arauekin, CIS zentroaren argitaratze-jarduerari.

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra y la 3/2018 Lege Organikoa , abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Orden PRE/1325/2015, ekainaren 30ekoa, Presidentetzaren Ministerioak eta horri lotutako erakunde publikoek kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena.
Presidentetzaren Ministerioak eta horri lotutako erakunde autonomoek kudeatutako datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuak arautu egiten dira.

2011ko azaroaren 7ko Agindua, sexu-jazarpenari eta sexuagatiko jazarpenari uko egiteko aitorpena egiten duena, eta egoera horiekin lotutako jarduera-protokoloaren egokitzapena xedatzen duena.

2011ko azaroaren 10eko Ebazpena, Ikerketa Soziologikoen Zentroko Presidentetzarena, sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurka jarduteko 2011ko uztailaren 20ko protokoloaren aplikazioa erakundearen jarduera-eremura egokitzen duena, Estatuko Administrazio Orokorraren eta horri lotutako erakunde publikoen esparruan.