arrow_back
 

Impreso de solicitude

Encha os campos seguintes e prema "Validar", obterá un formulario co presuposto da súa petición. Imprímao, asíneo e envíeo, por correo, por fax ou por e-mail, a:

Centro de Investigaciones Sociológicas
Departamento de Banco de Datos
C/ Montalbán, 8
28014 Madrid
Correo electrónico: bancodedatos@cis.es
Tfno.: 91 580 76 22 / 17
Fax: 91 580 76 19

ATENCIÓN:

Se quere solicitar preguntas soltas dun estudo ou tabulacións de variables, consulte antes ao noso servizo de atención a usuarios tfnos.: 91 580 76 22 / 17.

* É necesario encher este campo para que o impreso poida ser validado.

Datos do solicitante
Tipo de datos

Ficheiros de microdatos

(Consultar arquivos de datos disponibles gratuitamente en internet)

Nº de Estudo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribucións de frecuencias marxinais unidimensionais (resultados)

Para solicitar preguntas soltas, consulte antes no servizo de atención a usuarios, tfnos. 91 580 76 22 / 17.

(Consultar información disponible gratuitamente en internet)

Introduza as preguntas separándoas mediante comas (ex. 12,56,34).Nº de Estudo

Completo

Preguntas soltas


Tabulacións pluridimensionais a medida (cruzamento entre dous ou máis variables)

Para solicitar tabulacións consulte antes ao servizo de atención a usuarios, tfnos. 91 580 76 22 / 17.
(Consultar información disponible gratuitamente en internet)

Introduza os cruzamentos entre variables especificando o cruzamento cun 'x' e separando distintos cruzamentos entre comas. Se quere cruzamentos do estudo completo indíqueo cun '*'.
(ex. 12x34, 13x45x23, *x56, *x7x15).

Nº de Estudo
Variables
Estudos cualitativos
(Consultar información disponible gratuitamente en internet)
Nº de Estudo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD-ROMs
Cantidade
Título
 

Estudios postelectorales. Elecciones Generales 1982-1996

 

Espacyo. Opiniones y actitudes de los españoles

 

Medio ambiente. ISSP, 1993

 

Actitudes hacia el trabajo. ISSP, 1997

 

Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en Galicia 1981-1997

 

Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en el País Vasco 1984-1998

 

Religión II. ISSP, 1998

 

Desigualdades sociales II. ISSP, 1999

Obxecto da solicitude
Forma de entrega da petición
Tipo de soporte
Forma de pagamento

Nota: A petición entregarase ao recibir o xustificante do pagamento (pódese enviar por fax).

O/a solicitante coñece e acepta:

  • Que os datos solicitados se atopan sometidos aos dereitos de Copyright dos organismos produtores dos mesmos. Sen prexuízo das excepcións na lexislación vixente, os datos non poderán ser reproducidos ou transmitidos, total ou parcialmente, en ningunha forma nin por ningún medio electrónico, mecánico ou doutro tipo, e, expresamente, o/a solicitante obrígase a non facer uso comercial dos datos subministrados, nin cedelos a terceiros por calquera procedemento de difusión sen a autorización expresa e escrita do CIS. En todo caso, o/a solicitante recoñece a obrigatoriedade de indicar a orixe dos datos cando faga uso público deles en calquera forma.
  • En cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, dende o Centro de Investigacións Sociolóxicas informámolo de que os seus datos van formar parte da nosa base de datos de peticións, cuxa finalidade é o control e a estatística das solicitudes realizadas ao servizo de atención de usuarios do Departamento de Banco de Datos, segundo o establecido na Orde do 23 de novembro de 2001, pola que se regulan os ficheiros automatizados que conteñen datos de carácter persoal que xestiona o Ministerio da Presidencia e Organismos Autónomos adscritos a este.
    En aplicación do artigo 6 da devandita Lei, dá o seu consentimento expreso para a citada finalidade e, en aplicación do artigo 5, comunícaselle que, se o desexa, pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación previstos na Lei, identificándose e dirixindo un escrito a bancodedatos@cis.es.