arrow_back
 

Empleo Publico

Tribunal Calificador do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal da categoría profesional de Titulado Superior de Xestión e Servizos Comúns, Área Funcional 1, no ámbito do III Convenio Único de Persoal Laboral da Administración Xeral do Estado, no Centro de Investigacións Sociolóxicas.

Acordos do tribunal

Fase de concurso

Acceso ao documento de Valoración Provisional

Acceso ao documento de Valoración Definitiva

Fase de oposición

Acceso ao documento de valoración da proba práctica

Acceso a la Orde e ao documento de valoración da entrevista e do conxunto da fase de oposición, e á relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo