arrow_back
 

Como funciona o Consello Asesor

O Consello Asesor é o órgano consultivo do Centro de Investigaciones Sociológicas. Está formado polos seguintes membros:

 • O presidente
 • Os conselleiros
 • O secretario

O presidente do Consello Asesor é o presidente do Centro de Investigaciones Sociológicas.

O presidente do Consello Asesor:

 • Exerce a representación do Consello Asesor e preside as súas reunións
 • Nomea os conselleiros, logo de proposta dos órganos lexitimados para iso
 • Convoca as reunións ordinarias e extraordinarias do Consello Asesor e fixa a orde do día destas
 • Moderar o desenvolvemento dos debates, así como dirimir co seu voto os empates, coa finalidade de adoptar acordos

O consello está composto por un máximo de 11 conselleiros designados polo presidente, entre persoas de recoñecido prestixio no campo das ciencias sociais. Polo menos cinco deles son designados polo presidente, por proposta do Consello de Universidades, entre catedráticos e profesores titulares de áreas de coñecemento relacionadas co ámbito de actividades do Centro de Investigaciones Sociológicas.

A Secretaría do Consello Asesor é desempeñada polo Secretario xeral do Centro de Investigaciones Sociológicas.

Asisten igualmente ás reunións do Consello Asesor, con voz pero sen voto:

 • Un representante do Instituto Nacional de Estadística e outro do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, designados polos presidentes dos respectivos organismos.
 • Os directores dos Departamentos do Centro de Investigaciones Sociológicas que convoque o presidente.

As funcións do Consello Asesor son as seguintes:

 • Proporcionar asesoramento sobre os proxectos de investigación e os programas de traballo do centro.
 • Ser informado da actividade científica desenvolvida polo Centro de Investigaciones Sociológicas, coñecer os informes elaborados por cada departamento, e elevar, se é o caso, propostas relacionadas coa devandita actividade.
 • Proporcionar o seu asesoramento sobre todas as cuestións que lle presente o seu presidente, por iniciativa propia ou dos distintos poderes públicos, relacionadas co ámbito de actividades do centro.

A pertenza ao Consello Asesor non supón retribución ningunha.

.