Presidencia

A presidencia do CIS coordina o conxunto de actividades propias das funcións encomendadas ao centro, conforme ao disposto no Real decreto 1214/1997, do 18 de xullo, de organización do Centro de Investigaciones Sociológicas.

Para o exercicio das súas funcións e actividades, a presidencia do Centro conta coa axuda e asesoramento dunha Unidade de Apoio e dun órgano consultivo: o Consello Asesor, cuxa presidencia tamén desempeña como titular do organismo.

Entre as súas actividades máis comúns, a Presidencia ostenta a representación do Centro na súa relación con outros organismos, e, en particular, coas Administracións Públicas no referente á subscrición dos convenios de cooperación que o CIS realiza en materia de investigación sociolóxica.

Como órgano que exerce a dirección do Centro, e impulsa e coordina todas as súas actividades, a Presidencia deseña o programa anual das accións a desenvolver polo CIS e propón os recursos para executar as mesmas. No seguimento destas accións, a Presidencia mantén uns vínculos especiais coas Cortes Xerais, xa que a esta lle están encomendadas a elevación a ambas Cámaras do programa de actuación do Centro e do contido dos traballos rematados e ingresados no Banco de Datos, así como o avance provisional dos resultados das enquisas referidas a intención de voto, valoración de partidos e de líderes políticos.

 

Persoal

Nomeamento: 30 de xuño de 2018
arrow_back