arrow_back
 

Outras normas que afectan do CIS

Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño (BOE 20/6/1985), do Réxime Electoral Xeral.
Artigo 69, Enquisas electorais.

Lei 12/1989, de 9 de maio (BOE 11/5/1989), da Función Estatística Pública.
Artigos 4, 13, 19 y 21.

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Ley 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.

Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas.

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública y bo goberno.

Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia.
Aplicable coas súas normas de desenvolvemento á actividade editorial do CIS.

Regulamento Xeral de Protección de Datos y la Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía de los dereitos dixitais.

Orden PRE/1325/2015, de 30 de xuño, pola que se regulan los ficheiros de datos de carácter personal xestionados polo Ministerio da Presidencia e os seus organismos públicos adscritos.
Regúlanse os ficheiros automatizados que conteñen datos de carácter persoal xestionados polo Ministerio da Presidencia e Organismos Autónomos adscritos ao mesmo.

Orde de 7 de novembro de 2011, pola que se declara el rexeitamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo y disponse a adaptación do Protocolo de actuación en relación con estas situacións.

Resolución de 10 de novembro de 2011, da Presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas pola que se adapta ao ámbito de actuación do Organismo, a aplicación do protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados a ela, de 20 de xullo de 2011.