Vés enrere

Anuario 2019

ISBN

9788474768954

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2021

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

347

Capítol complet

    El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i dels comportaments de la societat espanyola, així com la mesura de l'estabilitat i el canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada l'any 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals duts a terme, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2018. S'hi presenten preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que unes altres responen al caràcter monogràfic de cadascun dels sondejos. Amb això es pretén traslladar al públic, d'una manera més visual i propera, una selecció de les dades generades anualment per aquesta institució.

     Aquest volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i y tres annexos amb les fitxes tècniques dels baròmetres utilitzats per a aquest anuari, les preguntes seleccionades per a les taules, i la distribució de freqüències de les variables explicatives. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. Hi segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'aborden diversos temes, com ara actualitat política (pressupostos generals, igualtat de gènere, despoblació), eleccions al Parlament espanyol del 28 d'abril, dret a l'habitatge, administració de justícia, debat d'investidura, decisió de vot i baròmetre postelectoral (respecte a les eleccions generals de novembre de 2019), i l'opinió sobre política fiscal.

     Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cadascuna de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Hi ha trets sociodemogràfics, com ara el sexe, l'edat, els estudis, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també uns altres, com ara la grandària del municipi on es resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió o, si escau, el comportament de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de detallar les opinions i els comportaments per a grups concrets.

     Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, les sèries i les preguntes plantejades pel CIS des del 1999, estan disponibles al seu lloc web (www.cis.es) per ser consultades o descarregades gratuïtament.

Madrid, 30 d'abril de 2021

Capítol complet

   L'anuari 2019 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquest any. L'apartat dedicat a «Percepcions sobre la situació econòmica i política» inclou preguntes comunes dels diversos baròmetres que tracten aquesta temàtica, tant des d'un punt de vista retrospectiu com prospectiu. En l'apartat denominat «Valoració del govern i l'oposició» poden revisar-se les avaluacions que les persones entrevistades fan del govern i l'oposició en els baròmetres de gener, febrer, juliol i setembre, on s'han inclòs aquestes valoracions. A més, aquest capítol conté la comparació de les puntuacions en l'escala de valoració de líders polítics nacionals, en baròmetres diferents. 

     La resta d'apartats representa una selecció de les preguntes de cada monogràfic mensual. Per a dur-ho a terme, s'ha buscat un equilibri entre la rellevància de cada indicador i la quantitat de preguntes triades d'aquest mes. No obstant això, de vegades, l'elecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran.

     La presentació de les dades referides a cada pregunta intenta mantenir una estructura similar dins de cada capítol. Així, els blocs dedicats a «Percepcions de la situació econòmica i política», i «Valoració del govern i l'oposició», incorporen l'evolució longitudinal anual d'aquestes opinions amb un gràfic representatiu de les respostes, mensualment o trimestralment.

     D'altra banda, els blocs temàtics mensuals mostren les freqüències marginals (o mitjanes, segons el cas) per a cadascuna de les preguntes seleccionades, acompanyades també d'un gràfic específic. Aquests gràfics representen, en la majoria dels casos, el percentatge de cada opció de resposta sobre un eix de 0% a 100%. No obstant això, en algunes preguntes concretes, com ara la valoració mitjana dels líders polítics, aquesta representació s'ha ajustat a una escala amb límits inferior i superior, propers a les dades per garantir-ne la visibilitat (de 0 a 5), donada la proximitat d'aquests valors.

     S'ha procedit a una denominació representativa del contingut de les taules incloses, que fa referència al mes o al bloc temàtic al qual pertanyen per facilitar-ne la identificació. Així, per exemple, la primera taula referida del bloc «Percepcions sobre la situació econòmica i política» s'anomena «Taula SIT1», la primera taula del bloc «Valoració del govern i l'oposició» és identificada com a «Taula POL1», la primera taula del baròmetre del mes de febrer es denomina «Taula F1», i així successivament per a la resta de mesos. Aquestes taules transcriuen literalment la pregunta i les categories de resposta del qüestionari original.

     Seguidament es mostren taules d'encreuaments de variables amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals oferts pel CIS als usuaris i a les usuàries: sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social, ideologia, record de vot, religió i hàbitat. Algunes de les variables incloses han estat recodificades, o transformades, amb l'objectiu de facilitar la lectura i interpretació de les dades que, en termes generals, són calculades per a cada categoria dels indicadors esmentats (en percentatges de fila). 

    En algunes taules, per facilitar-ne la comparació, s'hi mostren determinades opcions de resposta i, al costat del percentatge, el nombre de persones que responen (n).

     Les variables edat, estat civil  i classe social mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diversos estudis a través del seu lloc web. No obstant això, educació, situació laboral, ideologia, record de vot, religió i hàbitat s'hi han recodificat de manera diferent per presentar una taula de resultats més sintètica.

     L'edat incorpora els intervals següents: «Fins a 24 anys», «De 25 a 34»,«De 35 a 44», «De 45 a 54», «De 55 a 64» i «65 anys o més». En la variable ideologia s'han mantingut els valors intermedis «5» i «6» sense agrupar, i s'hi han agrupat la resta de valors: a l'esquerra, els valors «1-2», «3-4», i a la dreta, els valors «7-8» i «9-10».

 

    Les categories de la grandària d'hàbitat s'han identificat de la manera següent: els municipis menors de 10.000 habitants, com a «Poble o ciutat petita»; de 10.001 a 100.000 habitants, com a «Ciutat mitjana»; de 100.001 a 1.000.000 d'habitants, com a «Ciutat gran»; i més d'1.000.000 d'habitants, com a «Gran nucli urbà».

 

     Per a la creació de les variables educació, religió, classe social i record de vot, s'hi ha utilitzat una combinació de preguntes. En el cas de l'educació, es combina la pregunta de si ha anat o no a l'escola amb la pregunta que mesura el nivell és elevat dels estudis que s'han cursat, per generar les categories següents: «Primària o menys», «F.P. inicial i educació secundària», «FP de grau mitjà», «Batxillerat», «FP de grau superior», i «Universitat». 

     La variable religió integra la definició en matèria religiosa amb la freqüència de la pràctica religiosa, de manera que crea tres categories: «Creient practicant» (comprèn catòlics i creients d'una altra religió que assisteixen a missa o a altres oficis religiosos gairebé tots els diumenges i els festius i diverses vegades a la setmana), «Creient no practicant»(catòlics i creients d'una altra religió que assisteixen alguna vegada al mes, diverses vegades a l'any, gairebé mai o mai a missa o a altres oficis religiosos), i «Agnòstic/Agnòstica, ateu/atea, no creient».

     Pel que fa a record de vot, es combina la pregunta de si vau anar a votar o no a les últimes eleccions amb la pregunta de quin partit vau votar, i es tenen en compte, per a cada mes, els partits i les agrupacions polítiques presentades en la convocatòria electoral prèvia. En aquest sentit, la referència són els partits presentats a les eleccions generals de juny de 2016 (per als baròmetres de gener i febrer) i les eleccions d'abril de 2019 (per a maig i els baròmetres següents). La variable generada identifica els partits més votats, i la resta s'agrupen en la categoria “Altres partits”. . Al costat dels partits apareixen les categories «No tenia edat», «En blanc», «No va votar» (que reuneix les respostes: va anar a votar però no va poder fer-ho, no va anar a votar perquè no va poder, va preferir no votar, i vot nul), “No tenia dret a vot”, «No ho recorda», i «N.C.».

     D'altra banda, la variable classe social es crea a partir de les respostes de les persones entrevistades a diverses preguntes: cap de família o sustentador principal, situació laboral, ocupació, situació professional i branca d'activitat, segons la codificació de la CNO 2011 i la CNAE 2009 per a l'ocupació i l'activitat, respectivament.. Les cinc categories d'aquesta variable són: «Classe alta/mitjana-alta» (agrupa professionals i tècnics, directius i directives i quadres mitjans), «Noves classes mitjanes» (assalariats i assalariades no manuals), «Velles classes mitjanes» (empresaris i empresàries, autònoms i autònomes i agricultors i agricultores), «Obrers i obreres amb qualificació» (manuals qualificats, capatassos i artesans i artesanes), «Obrers i obreres sense qualificació» (Obrers i obreres de la indústria i els serveis, i jornalers i jornaleres del camp).

     Les categories de resposta «No sap (N.S.)» i «No contesta (N.C.)» de les variables explicatives —d'encreuament— únicament es presenten a les taules en aquells casos en els quals aquesta xifra té sentit propi. Així, «N.S.» i «N.C.» s'hi han mantingut, ja que presenten la ideologia política; «No recorda» i «N.C.» en el record de vot; i «N.C.» en la variable religió, però en els altres casos (sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social) no s'hi inclouen pel seu caràcter residual (l'ANNEX 3 conté la distribució de les variables i el nombre de casos de cada baròmetre).

     D'altra banda, s'hi ha especificat, en el cas que així fos recollit en el disseny del qüestionari, si es tractava d'una «Resposta espontània» proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres ocasions, si es tractava d'alguna categoria que el entrevistador o l'entrevistadora tenia la instrucció de no oferir com a opció de resposta predeterminada, i en aquest cas, al costat d'aquesta categoria apareix «NO LLEGIR». Tal és el cas de la categoria «No escau»,  ja que no representa una resposta pròpiament dita, sinó que la persona entrevistadora classifica aquells casos en els quals, per la situació personal de la persona entrevistada, no s'aplica la pregunta.

     El fet que algunes de les categories dels diversos indicadors no estiguin molt presents entre les respostes de les persones entrevistades, unit al fet que la mostra total es reparteix entre els grups generats a partir de l'estratificació de les variables d'encreuament, obliga a cridar l'atenció sobre les limitacions que imposa a la interpretació dels percentatges. Per això hi ha, entre parèntesi, el nombre de persones (n) que respon per categoria o en conjunt a aquesta pregunta.

     La informació que s'hi proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, de vegades, parcial, amb la finalitat de facilitar la lectura. Així, per exemple, les opcions de resposta «Molt» i «Bastant», utilitzades en algunes preguntes de bateria per capturar tant una freqüència com un grau d'acord, han estat agrupades en l'opció «Molt + Bastant», i s'hi han descartat la resta d'opcions de resposta («Poc» i «Res»). En altres casos, s'hi han agrupat categories de resposta quan el resultat s'ha considerat rellevant, o amb la finalitat de resumir i facilitar-ne la comparació, com és el cas, per exemple, de la pregunta sobre “Grau de suport a mesures per fomentar el lloguer”, on s'agrupen dues opcions de resposta («Molt a favor + A favor»).

      En general, es tracta de presentar el resultat més significatiu d'aquesta mena de preguntes, de manera que, a vegades, s'hi incorpora una sola dada. És el cas del capítol titulat «Opinió pública i política fiscal», en el qual només es mostra la categoria «Molt pocs» en la pregunta relativa als «Recursos destinats als diversos serveis públics».

     D'altra banda, , en el cas de les escales del 0 al 10, quan no es tracta de preguntes en bateria, s'ha procedit a l'agrupació de categories per facilitar-ne la lectura: «0-2», «3-4», «5», «6-7» and «8-10». A més, algunes taules mostren resultats de dues o tres preguntes del mateix qüestionari amb contingut complementari o similar, agregades en una única taula.

     Al llarg del document hi ha preguntes denominades de resposta múltiple que representen, de manera agregada, les respostes de cadascuna de les persones entrevistades a un llistat d'opcions. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en lloc de la totalitat de persones que les han respost. L'entrevistador o l'entrevistadora marca totes les respostes esmentades per la persona entrevistada i, per això, la suma dels percentatges de columna és superior a 100. 

     L'annex d'aquest anuari ofereix les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels baròmetres que el conformen, les preguntes seleccionades per a cada baròmetre, i la distribució de freqüències i el nombre de casos de les variables explicatives.

Capítol complet

 • Valoració de la situació econòmica general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració de la situació política general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Problemes principals que hi ha actualment a Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica

Capítol complet

 • Valoració de la gestió del Govern central del PSOE
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració sobre si el PP podria haver dut a terme una millor gestió en el Govern central
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració sobre si Ciutadans podria haver dut a terme una millor gestió en el Govern central
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració sobre si Podemos podria haver dut a terme una millor gestió en el Govern central
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de confiança en el president del Govern: Pedro Sánchez
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de confiança en el líder del PP: Pablo Casado
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) de liders polítics nacional i autonòmics
  • Sèrie anual i representació gràfica

Capítol complet

 • Valoració dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 presentats al Parlament
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Escala de valoració (1-10) d'aspectes dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 presentats al Parlament
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Utilitat de les manifestacions del Dia Internacional de la Dona en les reivindicacions sobre les llibertats i drets d'igualtat de les dones
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració sobre el que falta per fer per garantir una igualtat efectiva entre homes i dones
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement de diversos temes relatius a Espanya (resum)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Escala de valoració (1-10) de la campanya electoral de les eleccions generals d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'informació proporcionada pels partits i candidats del programa electoral de les eleccions generals d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Opinió sobre si tots els partits polítics han fet esforços per centrar la campanya electoral de les eleccions generals d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Partit que ha fet més esforços per centrar la campanya en els assumptes que més li interessen a les eleccions generals d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'agressivitat i d'insults en la campanya electoral de les eleccions generals de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Opció de Govern que s'hauria de contemplar després del resultat de les eleccions generals de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Alternativa de coalició de Govern que es prefereix després de les eleccions generals de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Fidelitat de vot en eleccions generals d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Règim de tinença de l'habitatge actual
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Raons per viure en lloguer
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència per habitatge propi o en lloguer
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Opinió sobre mesures per protegir el dret a l'habitatge
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'acord amb opinions sobre la compra o el lloguer d'habitatge
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de suport a mesures per fomentar el lloguer
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Sofriment personal de delicte (últims deu anys)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Delicte del qual ha estat víctima la persona entrevistada (últims deu anys)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració del funcionament de l'Administració de Justícia a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Opinió sobre si els mitjans amb els quals compten els tribunals de Justícia són suficients o no
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de necessitat de reforma de l'Administració de Justícia a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració del grau d'independència que en l'actualitat tenen els jutges espanyols i les jutgesses espanyoles i el Tribunal Suprem
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Institució en la qual confia més la persona entrevistada
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Definició política dels partits d'àmbit nacional
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'interès amb el qual es va seguir el debat d'investidura per a elegir president del Govern d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració general del debat d'investidura per elegir president del Govern d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de líders que participen en el debat d'investidura per elegir president del Govern d'abril de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Fidelitat de vot en eleccions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Aspectes que cal tenir en compte per votar en les eleccions de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Raons que animen a votar en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Frecuencias i representación gráfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Moment de la decisió del vot per un partit
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Escala de valoració (1-10) de la utilitat de diferents mitjans, per estar informat en període electoral
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Influència de la situació a Catalunya en la decisió de votar en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Sentit de la influència de la situació a Catalunya en el seu vot en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat i estat civil
  • Encreuaments per educació, situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Grau d'interès per la campanya electoral de les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència per la democràcia enfront d'altres formes de govern
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'importància del tema que les persones entrevistades opinen que va ser el més debatut en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Mitjans utilitzats per informar-se de les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil I educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Tipus de llocs d'Internet des dels quals es va seguir la campanya de les eleccions de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Formes de seguiment de la campanya electoral per a les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Freqüència amb la qual s'ha parlat de les eleccions generals de novembre de 2019 en diversos entorns
  • Freqüències i representació gràfica
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement i influència dels resultats de sondejos electorals durant la campanya electoral de les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Influència de la situació a Catalunya en la decisió de vot en eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Decisió respecte al vot en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Raons que us van conduir a votar el partit pel qual votàreu en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Moment de la decisió de vot en les eleccions generals de novembre de 2019
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la despesa de les administracions públiques en diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Percepció personal de les contraprestacions que rep la societat pel pagament a les administracions públiques dels impostos i de les cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de les contraprestacions que es reben personalment i familiarment pel pagament a les administracions públiques dels impostos i de les cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Percepció personal de la pressió fiscal sobre les persones contribuents a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Percepció personal del grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Percepció personal de justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Gener
 • Febrer
 • Març
 • Abril
 • Maig
 • Juny
 • Juliol
 • Opinió Pública i Política Fiscal
 • Setembre
 • Octubre
 • Novembre
 • Desembre