Atzealdea

Anuario 2019

ISBN

9788474768954

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2021

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

347

Kapitulu osoa

     Ikerketa Soziologikoetako Zentroaren (CIS) eginkizun nagusia da Espainiako gizartearen jarrera eta jokabideak aztertzea, eta baita haren egonkortasuna eta aldaketa denboran zehar neurtzea ere. Urtekari hau 2012. urtean hasitako seriearen barne dago eta modu sintetikoan jasotzen ditu 2019an burututako hileroko barometroen emaitzak, inkesta pertsonalak baliatuta garatu zirenak. Bertan aurki daitezke bereziki garrantzitsuak diren galderak, horietako zenbait hilero errepikatzen direlarik. Beste galdera batzuk, berriz, inkesta bakoitzaren izaera monografikoaren adierazleak dira. Horrekin lortu nahi dena da publikoari helaraztea, modu grafiko eta hurbil batean, urtero erakunde honek sortzen dituen datuen hautaketa bat.

      Bolumen honek barne ditu: dokumentu honetan zehar erabilitako metodologia modu xehatuan azaltzen duen lehenengo atala, hamar kapitulu tematiko eta hiru eranskin urtekari honetarako erabili diren barometroen fitxa teknikoekin, tauletarako hautatutako galderekin eta azalpen helburuetarako aldagaien maiztasunen banaketarekin. Lehen bi kapituluek luzerako izaera dute eta bertan jasotzen dira egoera ekonomiko eta politikoaren inguruko pertzepzioak eta gobernuaren eta oposizioaren balorazioa. Jarraian kapitulu monografikoak ageri dira, askotariko gaiak jorratzen dituztenak, besteak beste: politikaren arloko berriak (aurrekontu orokorrak, genero berdintasuna, despopulazioa), Espainiako parlamentua osatzeko apirilaren 28ko hauteskundeak, etxebizitza izateko eskubidea, justizia administrazioa, inbestidura eztabaida, botoa erabakitzea eta hauteskunde ondorengo barometroa (2019ko azaroko hauteskundeei dagokienez), eta zerga politikari buruzko iritzia.

      Aurkeztutako tauletan ikus daiteke elkarrizketatutako pertsona moten artean zeintzuk diren inkestetan kontuan hartutako iritzi bakoitza gehien defendatzen dutenak, hautatutako hainbat ezaugarriren arabera. Ezaugarri horien artean daude alderdi soziodemografiko batzuk, hala nola sexua, adina, burututako ikasketak, lan egoera, egoera zibila edo egoera sozioekonomikoa, baina baita bestelako datuak ere, esaterako, bizi diren udalerriaren tamaina, boto oroitzapena eta praktika erlijiosoa. Honela, elkarrizketatuen iritzia edo, kasuaren arabera, jokabidea agertzeaz gain, urtekari honek talde zehatzen iritziak eta jokabideak modu xehatuan aztertzeko aukera ematen du.

      Urtekari hau sortzeko erabilitako datu baseak, eta baita CISek 1999. urteaz geroztik burututako inkesta, serie eta galdera guztiak ere, CISen webgunean eskuragarri daude (www.cis.es), doako kontsulta edo deskargarako.

Madril, 2021eko apirilak 30.

Kapitulu osoa

    2019ko urtekariak barne du urte horretako CIS barometroen daturik garrantzitsuenen hautaketa bat. “Egoera ekonomiko eta politikoaren inguruko pertzepzioen” atalean gai horri buruzko barometro guztien galdera komunak biltzen dira, bai atzera begira egindakoak zein aurrera begira egindakoak ere. “Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa” izeneko atalean aurki daitezke inkestari erantzun dioten pertsonek egindako gobernuari eta oposizioari buruzko ebaluazioak, balorazio horiek barne izan dituzten urtarrileko, otsaileko, uztaileko eta iraileko barometroetan. Horrez gain, kapitulu horretan aurki daiteke hainbat barometrotako lider politiko nazionalen balorazio eskaletan lortutako puntuazioen alderaketa. Gainerako atalek hileroko monografiko bakoitzaren galdera hautaketa bat ageri dute. Horretarako, oreka bat bilatu da adierazle bakoitzaren garrantziaren eta hilabete horretako hautatutako galderen kopuruaren artean. Hala ere, zenbait kasutan, multzokatutako hainbat galdera hautatu dira eta horrek espazio gehiago behar izan du.

     Galdera bakoitzari dagozkion datuen aurkezpenak antzeko egitura du kapitulu guztietan. Honela, “Egoera ekonomiko eta politikoaren inguruko pertzepzioen” eta “Gobernuaren eta oposizioaren balorazioaren” blokeek iritzi horien urteko luzerako bilakaera barne dute, hilean behingo edo hiruhilekoan behingo erantzunen grafiko adierazgarri baten bitartez.

     Bestalde, hileko bloke tematikoek maiztasun marjinalak ageri dituzte (edo batez bestekoak, kasuaren arabera) hautatutako galdera bakoitzarentzat, horiek ere grafiko espezifiko batekin lagunduta. Grafiko hauek, kasu gehienetan, erantzun aukera bakoitzaren portzentajea adierazten dute %0tik %100era arteko ardatz baten gainean. Hala ere, zenbait galdera jakinetan, hala nola lider politikoen batez besteko balorazioan, adierazpen hori datuen hurbileko goiko eta azpiko mugak dituen eskala batera egokitu da, ikusgarritasuna bermatze aldera (0tik 5era arte), balioen hurbiltasuna dela eta.

     Barne hartutako taulen edukiaren izendapen adierazgarria hautatu da, taularen hilabetea edo bloke tematikoa barne hartuta, identifikazioa errazte aldera. Honela, adibide moduan, “Egoera ekonomiko eta politikoaren inguruko pertzepzioen” (“Percepciones sobre la situación económica y política” gaztelaniaz) blokeko lehen taulak “SIT1 taula” izena du eta “Gobernuaren eta oposizioaren balorazioaren” blokeko lehen taula, aldiz, “POL1 taula” izenarekin identifikatzen da. Era berean, otsaileko (febrero) barometroaren lehen taulak “F1 taula” izena jaso du eta gauza bera egin da gainerako hilabeteekin. Taula hauek hitzez hitz transkribatzen dituzte jatorrizko galdetegiaren galdera eta erantzun kategoriak.

     Jarraian, aldagaien gurutzaketak ageri dituzten taulak aurki daitezke, CISek bere erabiltzaileei eskaintzen dizkien adierazle soziodemografiko eta politiko ohikoenekin: sexua, adina, egoera zibila, hezkuntza, lan egoera, klase soziala, ideologia, boto oroitzapena, erlijioa eta habitata. Barne hartutako aldagaietako zenbait birkodetu edo eraldatu egin dira, aipatutako adierazle kategoria bakoitzarentzat oro har kalkulatzen diren datuen irakurketa eta interpretazioa errazte aldera. Taula batzuentan, alderaketa errazteko helburuarekin, galdera aukera jakinetan, portzentajearen ondoan, erantzun duten pertsonen kopurua adierazi da (n).

      Adinaren aldagaiek, egoera zibilak eta klase sozialaren aldagaiek CISak, bere webgunearen bitartez, hainbat azterlanetarako eskaintzen dituen kategoria berak mantentzen dituzte. Aldiz, hezkuntza, lan egoera, ideologia, boto oroitzapena, erlijioa eta habitata beste era batera birkodetu dira, emaitzen taula sintetikoago bat osatzeko.

     Adinak, tarte hauek ditu barne: “24 urtera arte”, “25etik 34ra”, “35etik 44ra”, “45etik 54ra”, “55etik 64ra” eta “65 urte edo gehiago”. Ideologiaren aldagaian “5” eta “6” bitarteko balioak multzokatu gabe mantendu dira eta gainerako balioak multzokatu egin dira: ezkerraldean, “1-2” eta “3-4” balioak eta, eskuinaldean, “7-8” eta 9-10” balioak.

     “Iritzi publikoa eta zerga politika” kapituluko taulek, gainera, “Bat ere ez” erantzun aukera barne dute, 2018ko barometroan ageri zena. Habitataren tamainari buruzko kategoriak honela identifikatu dira: 10.000 biztanletik beherako udalerriak “Herri edo hiri txikia” dira, 10.001 eta 100.000 biztanle artekoak “Hiri ertaina” dira, 100.001 eta 1.000.000 biztanle artekoak “Hiri handia” dira eta 1.000.000 biztanletik gorakoak “Hirigune oso handia” dira.

Hezkuntza, erlijio, boto oroitzapen eta klase sozial aldagaiak sortzeko, galdera konbinazio bat erabili da. Hezkuntzaren kasuan, inkestatua eskolara joan den ala ez aztertzen duen galdera eta burututako maila goreneko ikasketen maila neurtzen duen galdera konbinatu dira, kategoria hauek sortzeko: “Lehen hezkuntza edo gutxiago”, “Hasierako LH eta bigarren hezkuntza”, “Erdi mailako LH”, “Batxilergoa”, “Goi mailako LH” eta “Unibertsitatea”.

Erlijioaren aldagaiak barne ditu erlijioaren gaiaren definizioa eta praktika erlijiosoaren maiztasuna, hartara hiru kategoria sortuta: “Fededun praktikatzailea” (barne ditu katolikoak eta beste erlijio batzuetako fededunak, mezara eta bestelako elizkizunetara ia igandero eta jaiegunetan eta astean hainbat alditan joaten direnak), “Fededun ez praktikatzailea” (barne ditu katolikoak eta beste erlijio batzuetako fededunak, mezara eta bestelako elizkizunetara hilean egunen batean, urtean hainbat alditan edo ia inoiz joaten direnak edo inoiz joaten ez direnak) eta «Agnostikoa, ateoa edo ez fededuna».

     Boto oroitzapenari dagokionez, bi galdera uztartzen dira: azkeneko hauteskundeetan botoa eman zen ala ez, alde batetik, eta zein alderdiri botoa eman zion, bestetik. Hilabete bakoitzerako aurreko hauteskunde deialdira aurkeztu ziren alderdi eta talde politikoak hartzen dira kontuan. Zentzu horretan, erreferentzia dira 2016ko ekaineko hauteskunde orokorretara aurkeztu ziren alderdiak. (urtarrileko eta otsaileko barometroetarako) eta 2019ko apirileko hauteskundeetan parte hartu zutenak (maiatzeko eta ondorengo barometroetarako). Sortutako aldagaiak boto gehien jaso zituzten alderdiak identifikatzen ditu, gainerakoak “Beste alderdi batzuk” kategorian sartzen dira. Alderdiekin batera “Ez zuen botoa emateko adina”, “Boto zuria”, “Ez zuen botoa eman” (eratzun hauek barne dituena: botoa ematera joan zen baina ezin izan zuen, ez zen botoa ematera joan ezin izan zuelako, nahiago izan zuen botoa ez ematea, eta boto nulua), “Ez zuen botoa emateko eskubiderik”, “Ez da gogoratzen” eta “EDE” (ez du erantzun) kategoriak ageri dira.

     Bestalde, klase sozialaren aldagaia inkestatuek hainbat galderei emandako erantzunak hartuta osatzen da: familiaburua edo sostengatzaile nagusia, lan egoera, okupazioa, egoera profesionala eta jarduera arloa, CNO 2011 eta CNAE 2009 sailkapenen arabera okupazioaren eta jardueraren kasuan, hurrenez hurren. Hauek dira aldagai honen bost kategoriak: “Goi/goi-erdi mailako klasea” (profesional eta teknikariak, zuzendariak eta erdi mailako kargudunak barne dituena), “Erdi mailako klase berriak” (eskuzkoak ez diren lanbideetako soldatakoak), “Erdi mailako klase zaharrak” (enpresaburuak, autonomoak eta nekazariak), “Langile kualifikatuak” (eskulangile kualifikatuak, langileburuak eta artisauak), “Langile ez kualifikatuak” (industria eta zerbitzuetako langileak eta nekazaritzako jornalariak).

     Aldagai argitzaileetako (gurutzaketa aldagaiak) “Ez daki (ED)” eta “Ez du erantzun (EDE)” kategoriak tauletan ageri dira bakarrik zifra horrek berezko zentzua duen kasuetan. Beraz, “ED” eta “EDE” mantendu egin dira ideologia politikoari dagokionez; “Ez da oroitzen” eta “EDE”, boto oroitzapenari dagokionez; eta “EDE” erlijioari dagokionez. Aldiz, gainerako kasuetan (sexua, adina, egoera zibila, hezkuntza, lan egoera eta gizarte klasea) ez dira barne hartu, hondar izaera baitute.

     Halaber, adierazi egin da, galdetegiaren diseinuan hala jaso bada, elkarrizketatuak egindako galderari emandako “Erantzun espontaneoa” izan direnak. Bestetan, elkarrizketatzaileak lehenetsitako erantzun aukera gisa ez eskaintzeko agindua zuen kategorien kasuan, kategoriaren ondoan “EZ IRAKURRI” adierazi da. Hori adierazten da ere “Ez da egokia” kategoriarekin, izan ere, ez dator bat inolako erantzunekin, baina elkarrizketatuak sailkatzen ditu elkarrizketatuaren egoera pertsonala dela eta galdera aplikagarria ez denean.

     Adierazleen kategoria batzuk elkarrizketatuen erantzunen artean maiz agertzen ez direnean eta guztizko lagina gurutzaketa aldagaien estratifikazioaren arabera sortutako taldeen artean banatzen dela kontuan hartuta, ohartarazpena burutu behar da

portzentajeen interpretazioak dakartzan mugen inguruan. Horregatik adierazten da, parentesi artean, galdera horri erantzun dioten pertsonen kopurua (n), kategoriaren arabera edo oro har.

     Hautatutako galderei buruz eskaintzen den informazioa, zenbaitetan, partziala izaten da, irakurketa errazteko helburuarekin. Honela, adibidez, multzokatutako hainbat galderatan erabiltzen diren “Asko” eta “Nahikoa” erantzun aukerak, maiztasuna zein adostasun maila islatzeko erabiltzen direnak, “Asko + Nahikoa” aukeran multzokatu dira, gainerako erantzun aukerak

(“Gutxi” eta “Batere ez”) alde batera utzita. Beste kasu batzuetan, erantzun kategoriak multzokatu dira emaitza esanguratsutzat jo denean, edo alderaketa laburbildu eta errazteko helburuarekin, esaterako, “Alokairua sustatzeko neurrien sostengu maila” galderak bi erantzun aukera multzokatu ditu («Oso alde + Alde»).

     Oro har, lortu nahi dena da honelako galderetan erantzunik esanguratsuena aurkeztea, beraz, zenbait kasutan, datu bakar bat ematen da. “Iritzi publikoa eta zerga politika” izeneko kapituluaren kasuan, “Oso gutxi” kategoria ageri da bakarrik “Zerbitzu publikoetara bideratutako baliabideen” inguruko galderan. Bestalde, 0tik 10era bitarteko eskalen kasuan, multzokatutako galderak ez direnean, kategoriak elkartu egin dira irakurketa errazteko: “0-2”, “3-4”, “5”. “6-7” eta “8-10”. Horrez gain, taula batzuek eduki osagarria edo antzekoa duten galdetegi bereko bi edo hiru galderen emaitzak ageri dituzte, taula bakar batean multzokatuta.

     Dokumentuan zehar, erantzun anitzeko gisa identifikatutako galderak aurki daitezke eta, kasu horietan, elkarrizketatu bakoitzak aukera zerrenda bati emandako erantzunak modu agregatuan aurkezten dira. Galdera hauetan, (n) balioak, gainerako galderetan ez bezala, emandako erantzun guztiak adierazten ditu, eta ez erantzun duten pertsonen guztizko kopurua. Elkarrizketatzaileak elkarrizketatuak aipatutako erantzun guztiak markatzen ditu, beraz, zutabe portzentajeen batura 100 baino handiagoa da.

     Urtekari honen eranskinean aurki daitezke urtekaria osatzen duten barometro bakoitzari dagozkion fitxa teknikoak, barometro bakoitzerako hautatutako galderak eta azalpen helburuetarako aldagaien maiztasunen banaketa eta kasuen kopurua.

Kapitulu osoa

 • Espainiako egoera ekonomiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako egoera ekonomikoaren atzera begirako balorazioa (urte bat)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako egoera ekonomikoaren aurrera begirako balorazioa (urte bat)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako egoera politiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako egoera politikoaren atzera begirako balorazioa (urte bat)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako egoera politikoaren aurrera begirako balorazioa (urte bat)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Gaur egun espainian diren arazo
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa

Kapitulu osoa

 • PSOE alderdiaren Gobernu zentralaren kudeaketaren balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • PP alderdiak Gobernu zentralean kudeaketa hobea egin izango lukeen inguruko balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Ciudadanos alderdiak Gobernu zentralean kudeaketa hobea egin izango lukeen inguruko balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Podemos alderdiak Gobernu zentralean kudeaketa hobea egin izango lukeen inguruko balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Konfiantza maila Gobernuko presidentearengan: Pedro Sánchez
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • PPko liderrarenganako konfiantza maila: Pablo Casado
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Estatuko eta erkidegoetako lider politikoen ezaguera eta balorazio eskala (0-10)
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa

Kapitulu osoa

 • Parlamentuari aurkeztutako 2019ko Estatuko Aurrekontu Orokorren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Legebiltzarrean aurkeztutako Estatuko Aurrekontu Orokorren 2019ko alderdien balorazio-eskala (1-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Emakumearen Nazioarteko Eguneko adierazpenen baliagarritasuna emakumeen askatasun eta eskubide berdintasunarekin lotutako aldarrikapenetan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko egiteke dagoenaren azterketa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Espainiaren inguruko hainbat gairen ezaguera (laburpena)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • 2019ko apirileko hauteskunde orokorretarako kanpainaren balorazio eskala (1etik 10era)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko apirileko hauteskunde orokorretarako hauteskunde programari buruz alderdiek eta hautagaiek aurkeztutako informazio maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Alderdi politiko guztiek 2019ko apirileko hauteskunde orokorretarako kanpaina bideratzeko ahaleginak egin edo ez egin izanaren inguruko iritzia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko apirileko hauteskunde orokorretan kanpaina gehien interesatzen zaizkion gaietara bideratzeko ahalegin gehien egin duen alderdia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko hauteskunde orokorretarako kanpainan izandako oldarkortasunaren eta irainen maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko hauteskunde orokorretako emaitzaren ondoren kontuan hartu beharko litekeen gobernu aukera
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko hauteskunde orokorren ondoren nahiago den koalizio gobernu alternatiboa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Boto leialtasuna hauteskundeetan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Uneko etxebizitzaren edukitze erregimena
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Alokairuan bizitzeko arrazoiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Norberaren edo alokatutako etxebizitzaren aldeko lehentasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Etxebizitza izateko eskubidea babesteko neurriei buruzko iritzia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Etxebizitza erosteari edo alokatzeari buruzko iritziekiko adostasun maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Alokairua sustatzeko neurrien sostengu maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Delituaren sufrimendu pertsonala (azken hamar urteak)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Elkarrizketatutako pertsonak sufritutako delitua (azken hamar urteak)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Espainian justizia administrazioak duen funtzionamenduaren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Justizia auzitegiek eskura dituzten baliabideak nahikoa izateari edo ez izateari buruzko iritzia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Espainian justizia administrazioa erreformatzeko beharraren maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Gaur egun Espainiako epaileek eta Auzitegi Gorenak duten independentzia mailaren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Elkarrizketatuaren aburuz fidagarriagoa den erakundea
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Esparru nazionaleko alderdien definizio politikoa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko apirileko Gobernuko presidentea hautatzeko inbestidura eztabaidaren inguruan izandako interes maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta ian egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko apirileko Gobernuko presidentea hautatzeko inbestidura eztabaidaren balorazio orokorra
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta ian egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko apirileko Gobernuko presidentea hautatzeko inbestidura eztabaidan parte hartu zuten liderren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta ian egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Boto leialtasuna hauteskundeetan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin eta egoera zibil gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • 2019ko azaroko hauteskundeetan botoa emateko kontuan hartu beharreko alderdiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin eta egoera zibil gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretan botoa ematea sustatzen duten arrazoiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin eta egoera zibil gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Alderdi baten aldeko botoa erabakitzeko momentua
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin eta egoera zibil gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Hauteskunde garaian informatuta egoteko komunikabide desberdinen baliagarritasunaren balorazio eskala (1etik 10era)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta lan egoera gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Kataluniako egoerak 2019ko azaroko hauteskunde orokorretan botoa erabakitzeko orduan izandako eragina
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta lan egoera gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Kataluniako egoerak zure 2019ko azaroko hauteskunde orokorretarako botoa erabakitzeko orduan izandako eragin zehatza
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin eta egoera zibil gurutzatzeak
  • Hezkuntza, ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretarako kanpainaren inguruko interes maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta lan egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Demokraziarekiko lehentasuna bestelako gobernu formen aurrean
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta ian egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Elkarrizketatuen aburuz 2019ko azaroko hauteskunde orokorretako gai eztabaidatuena izan zenaren garrantzi maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta ian egoera gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Hedabideek 2019ko azaroko hauteskunde orokorren berri izan ohi zuten
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde kanpaina jarraitzeko aukeratutako Interneteko webguneak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretarako kanpaina jarraitzeko moduak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Hainbat ingurunetan 2019ko azaroko hauteskunde orokorrei buruz izandako elkarrizketen maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta lan egoera gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretarako kanpainan zehar egindako inkesten emaitzen ezaguera eta eragina
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Kataluniako egoerak 2019ko azaroko hauteskunde orokorretan botoa erabakitzeko orduan izandako eragina
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza eta lan egoera gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretan botoa emateko erabakia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2019ko azaroko hauteskunde orokorretan hautatutako alderdiari botoa emateko arrazoiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Zergen kobrantzan dagoen justizia mailari buruzko iritzi pertsonala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzea
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Hainbat zerbitzu publikoen funtzionamenduarekiko gogobetetasun maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Zergen funtzionalitatea
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Administrazio publikoek hainbat zerbitzu publikoetarako egiten duten gastuaren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Administrazio publikoei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke gizarteak jasotzen dituen kontraprestazioei buruzko iritzi pertsonala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Administrazio publikoei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke pertsonalki edo familia barruan jasotzen diren kontraprestazioen balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Espainiako zergadunen gaineko zerga presioari buruzko iritzi pertsonala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Espainian dagoen zerga iruzurraren mailari buruzko iritzi pertsonala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Zergen kobrantzan dagoen justizia mailari buruzko iritzi pertsonala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Urtarril
 • Otsail
 • Martxo
 • Apiril
 • Maiatz
 • Ekain
 • Uztail
 • Iritzi Publikoa eta Politika Fiskala
 • Irail
 • Urri
 • Azaro
 • Abendu