Vés enrere

Anuario 2013

Portada anuario 2013

ISBN

9788474766479

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2014

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

331

Capítol complet

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i els comportaments de la societat espanyola, així com el mesurament de la seva estabilitat i canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada el 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals realitzats, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2013. Allà s'hi incorporen preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que altres responen al caràcter monogràfic de cada un dels sondejos. Amb això es pretén traslladar, d'una manera més visual i pròxima, les dades generades anualment per aquesta institució.


El present volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i un annex amb les fitxes tècniques dels estudis utilitzats per a aquest anuari. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i s'hi recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. El segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'hi aborden temes com la imatge social del professorat, el periodisme i els mitjans de comunicació, els drets dels ciutadans davant de les noves tecnologies, els hàbits socials, la seguretat viària, la participació social i l'associacionisme, la discapacitat i l'opinió sobre política fiscal.


Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cada una de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Entre aquestes s'hi troben trets sociodemogràfics com el sexe, l'edat, els estudis realitzats, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també altres com la mida del municipi on resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de particularitzar per a grups concrets.


Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, sèries i preguntes que ha fet el CIS des de 1999, estan disponibles a la seva pàgina Web (www.cis.es) per consultar-les o descarregar-les gratuïtament.

Capítol complet

L'anuari 2013 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquell any. En l'apartat dedicat a "Percepcions sobre la situació econòmica i política" s'hi mostren les preguntes comunes dels diferents baròmetres que tracten aquesta temàtica, tant des d'un punt de vista retrospectiu com prospectiu. En l'apartat anomenat "Valoració del govern i l'oposició" es poden revisar les valoracions que les persones entrevistades fan del govern, l'oposició, els/les ministres i principals líders polítics als baròmetres polítics que s'apliquen cada tres mesos. La resta d'apartats representa una selecció de les preguntes de cada monogràfic mensual. Per a això, s'ha buscat un equilibri entre la rellevància de cada indicador amb la quantitat de preguntes escollides de l'esmentat mes. Tanmateix, en ocasions, la selecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran.

La presentació de les dades que fan referència a cada pregunta intenta mantenir una estructura similar a l'interior de cada apartat. Així, els blocs dedicats a "Percepcions de la situació econòmica i política", i a "Valoració del govern i de l'oposició", incorporen l'evolució longitudinal anual de les esmentades opinions amb un gràfic representatiu de les respostes, mensualment o trimestralment. Per la seva part, els blocs temàtics mensuals mostren les freqüències marginals (o mitjanes, segons el cas) per a cada una de les preguntes seleccionades acompanyades també d'un gràfic específic. Aquests gràfics representen, en la majoria dels casos, el percentatge de cada opció de resposta sobre una escala de 10 o de 100%, segons el cas. Tanmateix, en algunes preguntes concretes, com la valoració mitjana dels líders polítics i dels/les ministres, l'esmentada representació s'ha ajustat a uns límits superior i inferior pròxims a les dades per garantir-ne la visibilitat, si tenim en compte la proximitat d'aquests valors.

S'ha procedit a una denominació representativa del contingut de les taules presentades, així com del mes o bloc temàtic al qual pertanyen perquè es puguin identificar fàcilment. D'aquesta manera, per exemple, la primera taula que fa referència al bloc de "percepcions sobre la situació econòmica i política" es diu "Taula SIT1", la primera taula del bloc "Valoració del govern i l'oposició" s'identifica com a "Taula POL1", la primera taula del baròmetre del mes de febrer es diu "Taula F1", les taules del baròmetre d'Opinió pública i política fiscal s'identifiquen com a "Taula FIS1".

A continuació, es faciliten els encreuaments amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals que el CIS ofereix als seus usuaris i usuàries: sexe, edat, estat civil, educació, ocupació, classe social, ideologia, record de vot, religió i hàbitat. Algunes d'aquestes variables s'han recodificat o transformat, amb l'objectiu de facilitar la lectura i la interpretació de les dades que, en termes generals, es calculen per a cada categoria de l'esmentada variable (en percentatges files). Únicament en el cas d'algunes preguntes aquests percentatges s'han calculat per columnes, i així s'indica en el document.

Les variables edat i classe social mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diferents estudis a través de la seva pàgina Web. Tanmateix, ideologia, hàbitat, record de vot i educació s'han recodificat de forma diferent per presentar una taula de resultats més sintètica.

L'edat incorpora els següents intervals: de "Fins a 24 anys", de "25 a 34", de "35 a 44", de "45 a 54", de "55 a 64" i "65 anys o més". En la variable ideologia s'hi han agrupat els valors més extrems, a l'esquerra els valors "1-2", "3-4", i a la dreta els valors "7-8" i "9-10. Els valors intermedis "5" i "6" s'han mantingut sense agrupació. Les categories de la mida d'hàbitat s'han identificat de la següent forma: els municipis menors de 10.000 habitants com "Poble o ciutat petita", de 10.001 a 100.000 habitants com "Ciutat mitjana", de 100.001 a 1.000.000 habitants com "Ciutat gran", i més de 1.000.000 habitants com "Gran nucli urbà".

Per a la creació de les variables educació, classe social i religió, s'ha utilitzat una combinació de preguntes. En el cas de l'educació, es combinen la pregunta de si ha anat o no a l'escola, i la pregunta que mesura el nivell d'estudis de nivell més alt que s'ha cursat. Amb això es creen sis categories: "Primària o menys", "Secundària inicial", "FP de grau mitjà", "Secundària superior", "FP de grau superior" i "Universitat". La nova variable de religió integra la definició a matèria religiosa amb la freqüència de la pràctica religiosa i crea tres categories: "Creient practicant", "Creient no practicant", i "Ateu/a, no creient". Pel que fa a record de vot, es combinen la pregunta de si va anar a votar o no en les últimes eleccions, i la pregunta a quin partit va votar. Es creen les següents categories: "PP", "PSOE", "IU/ICV", "UPyD", "CiU", "Altres partits", "No tenia edat", "En blanc", No va votar", No ho recorda", i "N.C. ". La categoria no va votar" inclou totes aquelles opcions que reflecteixen l'abstenció a qualsevol de les dues preguntes originals, així com el vot nul.

Per la seva part, la variable classe social es crea a partir de les respostes de les persones entrevistades a tres preguntes: situació laboral, ocupació i estatus socioeconòmic. Les cinc categories d'aquesta variable són: "Classe alta/mitjana-alta" (agrupa a professionals i tècnics, directius/es i quadres mitjans), "Noves classes mitjanes" (assalariats no manuals), "Antigues classes mitjanes" (empresaris/es, autònoms/es i agricultors/es), "Obrers/es qualificats/es" (manuals qualificats, capatassos i artesans/es), "Obrers/es no qualificats (obrers/es de la indústria i els serveis, i jornalers/es del camp).

Les categories de resposta "No sap (N.S.) " i "No contesta (N.C.) " de les variables explicatives -d'encreuament- únicament es presenten en les taules en aquells casos en els quals aquesta xifra era significativa i on l'esmentada opció és representativa. Així, NS i NC s'han mantingut en presentar la ideologia política, el record de vot i la religió, però no en els altres casos. D'altra banda, s'ha especificat, en el cas que es reculli així en el disseny del qüestionari, si es tracta d'una "Resposta espontània" proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres ocasions, si es tractava d'alguna categoria que l'entrevistador/a tenia com a instrucció no oferir com a opció de resposta predeterminada, cas en el qual apareix al costat d'aquesta categoria "NO LLEGIR".

El fet que algunes de les categories dels diferents indicadors no siguin gaire presents entre les respostes manifestades per les persones entrevistades obliga, en aquest apartat, a cridar l'atenció sobre la limitació que representa, per a aquests casos, la interpretació dels percentatges. Per això apareix, entre parèntesi, el número de persones (n) que respon per categoria o en el seu conjunt a l'esmentada pregunta.

La informació que es proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, en ocasions, parcial, per reduir la seva complexitat de lectura. Així, per exemple, les preguntes de bateria amb les següents opcions de resposta: molt, bastant, poc o res, utilitzades per capturar tant una freqüència com un grau d'acord, s'han agrupat les opcions molt+bastant per ser presentades a la taula. Existeix una única excepció vinculada a aquest tipus de preguntes en les dades referides al baròmetre fiscal, on s'ha seleccionat l'agrupació "pocs", tenint en compte la freqüència existent en les altres categories. D'altra banda, en aquelles preguntes que incorporen la possibilitat d'esmentar més d'una resposta (per exemple, primer i segon lloc), es representa per a la majoria d'ells únicament les dades referides al primer lloc. A més, en el cas de preguntes d'escala del 0 al 10, quan no es tracti de preguntes en bateria, s'ha procedit a l'agrupació de categories per facilitar-ne la lectura: “0-2”, “3-4”, “5”, “6-7” i “8-10”.

Al llarg del document apareixen preguntes anomenades "Multiresposta" que representen, de manera agregada, les possibles respostes de les persones entrevistades en una mateixa llista d'opcions o valors. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en comptes de la totalitat de persones que han respost.

Capítol complet

 • Valoració de la situació econòmica general d'Espanya
  • Sèrie anual
 • Valoració retrospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració prospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració de la situació política general d'Espanya
  • Sèrie anual
 • Valoració retrospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració prospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Problemes principals que hi ha actualment a Espanya
  • Sèrie anual

Capítol complet

 • Valoració de la gestió del govern central del PP
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de la tasca del primer partit de l'oposició (govern central)
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) de líders polítics
  • Sèrie anual
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) dels ministres/as del govern del PP
  • Sèrie anual
 • Grau de confiança en el president del govern: Mariano Rajoy
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Grau de confiança en el líder del PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • ESCALA DE VALORACIÓ (0-100) DE PROFESSIONS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • PROFESSIONS QUE RECOMANARIA ESCOLLIR ALS FILLS O AMICS(2)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • VALORACIÓ RESTROSPECTIVA DE LA IMATGE DEL PROFESSORAT (10 ANYS)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • GRAU DE MOTIVACIÓ DEL PROFESSORAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • RAONS DEL POC O GENS MOTIVAT QUE ESTÀ EL PROFESSORAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • ACORD AMB DIVERSES FRASES SOBRE EDUCACIÓ I EL PROFESSORAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • FREQÜÈNCIA AMB QUÈ SEGUEIX LES NOTÍCIES DE LA TELEVISIÒ
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FREQÜÈNCIA AMB QUÈ SEGUEIX LES NOTÍCIES DE LA RÀDIO
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FREQÜÈNCIA AMB QUÈ SEGUEIX LES NOTÍCIES ALS DIARIS (NO ESPORTIUS)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FREQÜÈNCIA AMB QUÈ SEGUEIX LES NOTÍCIES ALS DIARIS ESPORTIUS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FONT D'INFORMACIÓ PREFERIDA PER INFORMAR-SE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • GRAU D'INFLUÈNCIA EN LA FORMACIÓ D'OPINIÓ DE DIFERENTS MITJANS PER INFORMAR-SE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • GRAU D'INTERÈS PER LA INFORMACIÓ DE DIFERENTS ÀMBITS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • ESCALA DE CONFIANÇA (0-10) DE DIFERENTS ÀMBITS D'INFORMACIÓ TRANSMESA PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • ESCALA DE CONFIANÇA (0-10) EN DIFERENTS FONTS D'INFORMACIÓ
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • ESCALA DE SATISFACCIÓ (0-10) AMB DIFERENTS ASPECTES DE LA INFORMACIÓ TRANSMESA PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • GRAU DE PREOCUPACIÓ SOBRE DIVERSOS TEMES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • ESCALA D'ACCÉS/SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ (0-10)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL ES DÓNA EL CONSENTIMENT PER DISPOSAR DE DADES PERSONALS EN FORMULARIS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • SOL·LICITUD DE CANCEL·LACIÓ DE DADES PERSONALS D'ALGUN REGISTRE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • GRAU DE RESTRICCIÓ QUE HI HAURIA D'HAVER EN L'ACCÉS A INTERNET DELS/LES MENORS D'EDAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • RISCOS MÉS HABITUALS ALA QUALS ESTAN EXPOSATS ELS/LES MENORS A INTERNET
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • ÚS D'INTERNET EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Freqüència d'accés a internet (últims 12 mesos)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • POSICIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA NAVEGACIÓ PERSONAL PER INTERNET PER PERSONALITZAR CAMPANYES PUBLICITÀRIES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • Escala d'egoisme (0-10) dels ciutadans
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Tolerància de diversos comportaments socialment no legítims
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala d'importància (0-10) d'una sèrie de factors per ser feliç
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala de felicitat personal (0-10)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Escala de satisfacció (0-10) amb la vida personal
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Escala de satisfacció (0-10) amb diferents aspectes de la vida personal
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral. classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral. classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala de control (0-10) sobre la manera com es desenvolupa la seva vida
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Escala d'influència de diversos factors en els accidents de trànsit (1-10)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral i classe social
  • Encreuaments per situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Responsabilitat dels accidents de trànsit
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de la introducció del carnet de conduir per punts
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Grau d'acord amb els objectius aconseguits ded de la introducció del carnet per punts
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
 • Escala de perillositat de diferents comportaments en conduir (1-10)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil (cont.)
  • Encreuaments per educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Mesures eficaces per evitar accidents
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil
  • Encreuament per educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Grau d'eficàcia de les campanyes de la Direcció General de Trànsit
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Principals objectius en seguretat viària (5 anys)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • Grau de confiança en la gent
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Participació en associacions i grups
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Raons per les quals la gent no pertany a cap associació
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Participació en accions polítiques i socials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • Aportació econòmica a organitzacions no governamentals l'últim any
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Grau de confiança en la gent
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • Grau d'incomoditat en presència d'una persona amb discapacitat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Opinió sobre com se sent la gent en general en presència de persones amb una discapacitat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de l'accessibilitat de les persones amb discapacitat en diferents llocs
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Acord amb frases sobre la integració de les persones amb discapacitat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Institució que s'ha de fer càrrec de les persones amb discapacitat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Institució que s'ha de fer càrrec de l'atenció de les persones amb malalties cròniques
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de la suficiència dels serveis sanitaris i socials i de les prestacions i els beneficis fiscals per a les persones amb discapacitat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de l'evolució de l'assistència i suport a les persones amb discapacidad(10 anys)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diferents serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Contraprestacions que rep la societat pel pagament a l'Estat dels impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de les contraprestacions que rep personalment i familiarment pel pagament a l'Estat d'impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la despesa de l'Estat en diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala de valoració (0-10) de l'augment dels impostos per tenir millors serveis públics i prestacions socials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Pressió fiscal sobre els/les contribuents a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Comparació de la pressió fiscal a Espanya amb Europa
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Enero
 • Febrero
 • Marzo
 • Abril
 • Mayo
 • Junio
 • Julio
 • Septiembre
 • Octubre
 • Noviembre
 • Diciembre
 • Opinión pública y política fiscal