Atrás

Anuario 2016

Portada anuario 2016

ISBN

9788474767346

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2017

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

383

Capítulo completo

O Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ten como principal función o estudo das actitudes e os comportamentos da sociedade española, así como a medición da súa estabilidade e cambio ao longo do tempo. Este anuario forma parte dunha serie iniciada en 2012 que recolle, de xeito sintético, os resultados dos barómetros de opinión mensuais realizados, mediante a aplicación de enquisas persoais, no ano 2015. Nel incorpóranse preguntas de especial relevancia, algunhas das cales se repiten mensualmente, mentres que outras responden ao carácter monográfico de cada unha das sondaxes. Con iso preténdese trasladar, dun xeito máis visual e próximo, os datos xerados anualmente por esta institución.

O presente volume consta dun primeiro apartado dedicado a unha descrición detallada da metodoloxía utilizada ao longo deste documento, dez capítulos temáticos e un anexo coas fichas técnicas dos estudos utilizados para este anuario. Os dous primeiros capítulos teñen carácter lonxitudinal, e neles recóllense as percepcións sobre a situación económica e política, e a valoración do goberno e a oposición. Séguenlle oito capítulos monográficos, nos que son abordados temas como a imaxe social do profesorado, o periodismo e os medios de comunicación, os dereitos dos cidadáns ante as novas tecnoloxías, os hábitos sociais, a seguridade viaria, a participación social e o asociacionismo, a discapacidade e a opinión sobre política fiscal.

As táboas presentadas permiten entender que tipo de persoas entrevistadas son máis propensas a albergar cada unha das opinións recollidas nas enquisas, segundo unha selección de características. Entre elas cóntanse trazos sociodemográficos como o sexo, a idade, os estudos realizados, a situación laboral, o estado civil ou o status socioeconómico, pero tamén outros como o tamaño do municipio onde reside, a ideoloxía, o recordo de voto e a práctica relixiosa. Deste modo, ademais de presentar, de xeito xeral, a opinión das persoas entrevistadas, este anuario ofrece a posibilidade de particularizar para grupos concretos.

As bases de datos utilizadas para a creación deste anuario, así como todas as enquisas, series e preguntas realizadas polo CIS dende 1999, están dispoñibles na súa páxina web (www.cis.es) para ser consultadas ou descargadas gratuitamente.

Capítulo completo

O anuario 2016 incorpora unha selección dos datos máis relevantes dos barómetros do CIS ao longo dese ano. No apartado dedicado a "Percepcións sobre a situación económica e política" preséntanse as preguntas comúns dos diferentes barómetros que tratan esta temática, tanto dende un punto de vista retrospectivo coma prospectivo. No apartado denominado "Valoración do goberno e a oposición" poden revisarse as valoracións que as persoas entrevistadas fan do goberno, a oposición, os ministros/as e principais líderes políticos nos barómetros políticos que se aplican cada tres meses. O resto de apartados representa unha selección das preguntas de cada monográfico mensual. Para iso, buscouse un equilibro entre a relevancia de cada indicador coa cantidade de preguntas escollidas do devandito mes. Non obstante, en ocasións, a selección dalgunhas preguntas de batería requiriu a dedicación dun maior espazo.

A presentación dos datos referidos a cada pregunta intenta manter unha estrutura similar ao interior de cada apartado. Así, os bloques dedicados a "Percepcións da situación económica e política", e "Valoración do goberno e a oposición", incorporan a evolución lonxitudinal anual das devanditas opinións cun gráfico representativo das respostas, mensual ou trimestralmente. Pola súa banda, os bloques temáticos mensuais mostran as frecuencias marxinais (ou medias, segundo o caso) para cada unha das preguntas seleccionadas acompañadas tamén dun gráfico específico. Estes gráficos representan, na maioría dos casos, a porcentaxe de cada opción de resposta sobre unha escala de 10 ou de 100%, segundo o caso. Non obstante, nalgunhas preguntas concretas, como a valoración media dos líderes políticos e dos ministros/as, a devandita representación axustouse a uns límites superior e inferior próximos aos datos para garantir a súa visibilidade, dada a proximidade dos devanditos valores.

Procedeuse a unha denominación representativa do contido das táboas presentadas, así como do mes ou bloque temático ao que pertencen para que sexan doadamente identificables. Deste xeito, por exemplo, a primeira táboa referida ao bloque de "percepcións sobre a situación económica e política" denomínase "Táboa SIT1", a primeira táboa do bloque "Valoración do goberno e a oposición" é identificada como "Táboa POL1", a primeira táboa do barómetro do mes de febreiro denomínase "Táboa F1", as táboas do barómetro de opinión pública e política fiscal son identificadas como "Táboa FIS1".

A continuación, facilítanse os cruzamentos cos indicadores sociodemográficos e políticos máis habituais ofrecidos polo CIS aos seus usuarios/as: sexo, idade, estado civil, educación, ocupación, clase social, ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat. Algunhas destas variables foron recodificar, ou transformadas, co obxectivo de facilitar a lectura e interpretación dos datos que, en termos xerais, son calculados para cada categoría da devandita variable (en porcentaxes filas). Unicamente no caso dalgunhas preguntas as devanditas porcentaxes foron calculadas por columnas, e así aparece indicado no documento.

As variables idade e clase social manteñen as mesmas categorías que o CIS facilita para os diferentes estudos a través da súa páxina web. Non obstante, ideoloxía, hábitat, recordo de voto e educación recodificáronse de forma distinta para presentar unha táboa de resultados máis sintética.

A idade incorpora os seguintes intervalos: de "Ata 24 anos", de "25 a 34", de "35 a 44", de "45 a 54", de "55 a 64" e "65 anos ou máis". Na variable ideoloxía agrupáronse os valores máis extremos, na esquerda os valores "1-2", "3-4", e na dereita os valores "7-8" e "9-10. Os valores intermedios "5" e "6" mantivéronse sen agrupación. As categorías do tamaño de hábitat identificáronse da seguinte forma: os municipios menores de 10.000 habitantes como "Vila ou cidade pequena", de 10.001 a 100.000 habitantes como "Cidade mediana", de 100.001 a 1.000.000 habitantes como "Cidade grande", e máis de 1.000.000 habitantes como "Gran núcleo urbano".

Para a creación das variables educación, clase social e relixión, utilizouse unha combinación de preguntas. No caso da educación, combínanse a pregunta de se foi ou non á escola, e a pregunta que mide o nivel de estudos de máis alto nivel que se cursou. Con iso créanse seis categorías: "Primaria ou menos", "Secundaria inicial", "FP de grao medio", "Secundaria superior", "FP de grao superior", e "Universidade". A nova variable de relixión integra a definición en materia relixiosa coa frecuencia da práctica relixiosa, creando tres categorías: "Crente practicante", "Crente non practicante", e "Ateo/a, non crente". Polo que respecta a recordo de voto, combínanse a pregunta de se foi a votar ou non nas últimas eleccións, e a pregunta de que partido votou. Créanse as seguintes categorías: "PP", "PSOE", "IU/ICV", "UPyD", "CiU", "Outros partidos", "Non tiña idade", "En branco", "Non votou", "Non lembra", e "NC". A categoría "Non votou" inclúe todas aquelas opcións que reflicten abstención en calquera das dúas preguntas orixinais, así como o voto nulo.

Pola súa banda, a variable clase social créase a partir das respostas das persoas entrevistadas a tres preguntas: situación laboral, ocupación e status socioeconómico. As cinco categorías desta variable son: "Clase alta/media-alta" (agrupa a profesionais e técnicos, directivos/as e cadros medios), "Novas clases medias" (asalariados non manuais), "Vellas clases medias" (empresarios/as, autónomos/as e agricultores/as), "Obreiros/as cualificados/as" (manuais cualificados, capataces e artesáns/nas), "Obreiros/as non cualificados/as" (obreiros/as da industria e os servizos, e xornaleiros/as do campo).

As categorías de resposta "Non sabe (NS)" e "Non contesta (NC)" das variables explicativas -de cruzamento- unicamente se presentan nas táboas naqueles casos nos que esta cifra era significativa e onde a devandita opción é representativa. Así, NS e NC mantivéronse ao presentar a ideoloxía política, o recordo de voto e a relixión, pero non nos demais casos. Por outro lado, especificouse, no caso de que así fóra recollido no deseño do cuestionario, se se trata dunha "Resposta Espontánea" proporcionada pola persoa entrevistada ao formularlle a pregunta e, noutras ocasións, se se trataba dalgunha categoría que o entrevistador/a tiña como instrución non ofrecer como opción de resposta predeterminada, en cuxo caso aparece ao lado da devandita categoría un "NON LER".

O feito de que algunhas das categorías dos diferentes indicadores non estean moi presentes entre as respostas manifestadas polas persoas entrevistadas obriga, neste apartado, a chamar a atención sobre a limitación que representa, para eses casos, a interpretación das porcentaxes. Por iso aparece, entre paréntese, o número de persoas (n) que responde por categoría ou no seu conxunto á devandita pregunta.

A información que se proporciona respecto ás preguntas seleccionadas é, en ocasións, parcial, para reducir a súa complexidade de lectura. Así, por exemplo, as preguntas de batería coas seguintes opcións de resposta: moito, bastante, pouco ou nada, utilizadas para capturar tanto unha frecuencia coma un grao de acordo, foron agrupadas as opcións moito+bastante para ser presentadas na táboa. Existe unha única excepción vinculada a este tipo de preguntas nos datos referidos ao barómetro fiscal, onde se seleccionou a agrupación "poucos" dada a frecuencia existente nas outras categorías. Por outro lado, naquelas preguntas que incorporan a posibilidade de mencionar máis dunha resposta (por exemplo, primeiro e segundo lugar), represéntase para a maioría deles unicamente os datos referidos ao primeiro lugar. Ademais, no caso de preguntas de escala do 0 ao 10, cando non se trate de preguntas en batería, procedeuse á agrupación de categorías para facilitar a lectura: “0-2”, “3-4”, “5”, “6-7” e “8-10”.

Ao longo do documento aparecen preguntas denominadas "Multirresposta" que representan, de xeito agregado, as posibles respostas das persoas entrevistadas a unha mesma listaxe de opcións ou valores. Estas preguntas teñen a característica de que o (n) representa, a diferenza do resto de preguntas, a totalidade de respostas en lugar da totalidade de persoas que responderon.

Capítulo completo

 • Valoración da situación económica xeral de España
  • Serie anual
 • Valoración retrospectiva da situación económica de España (1 ano)
  • Serie anual
 • Valoración prospectiva da situación económica de España (1 ano)
  • Serie anual
 • Valoración da situación política xeral de España
  • Serie anual
 • Valoración retrospectiva da situación política de España (1 ano)
  • Serie anual
 • Valoración prospectiva da situación política de España (1 ano)
  • Serie anual
 • Problemas principais que existen actualmente en España

Capítulo completo

 • Número de persoas coas que mantén contacto diariamente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Número de chamadas nun día normal a través do teléfono móbil
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Número de conversacións mantidas por whatsapp ou outras aplicacións de mensaxería instantánea no seu teléfono móbil nun día normal
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Número de publicacións que realiza a través das redes sociais das actividades participativas realizadas a través das tecnoloxías da comunicación
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Actividades participativas realizadas a través de las tecnologías de la comunicación (últimos doce meses)
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social(cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Aspectos familiares nos que influíu o uso das novas tecnoloxías
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • Escala de acceso/seguridade da información
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de necesidade de aparatos e novas tecnoloxías na vida cotiá
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil y educación
  • Cruzamentos por situacion laboral, clase social e ideologia
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • Uso de distintas tecnoloxías da comunicación
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil y educación
  • Cruzamentos por situacion laboral, clase social e ideologia
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • Frecuencia coa que se utilizan diferentes tecnoloxías da información e a comunicación (tic)
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Actividades realizadas coas tecnoloxías da información e a comunicación
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Riscos máis habituais aos que están expostos os/as menores en internet
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil y educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruzamentos por recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Grao de influencia das novas tecnoloxías na vida cotiá da propia familia
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Consecuencias do uso de novas tecnoloxías nas actitudes e comportamentos dos membros da familia
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Efecto do uso das novas tecnoloxías en diferentes aspectos da vida familiar
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • Escala de influencia (1-10) de diferentes factores nos accidentes de tráfico
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Valoración da introdución do carné de conducir por puntos
  • •Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao no que cambia a forma de conducir dende a introdución do carné por puntos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Frecuencia de distintos comportamentos dos/as condutores/as españois/españolas
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
 • Medidas máis eficaces para evitar accidentes de tráfico
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • Frecuencia coa que se vai a certos lugares
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • Grao de interese por diferentes ámbitos da cul
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Frecuencia de lectura de libros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Razóns principais polas que non se adoitan ler libros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Formato de lectura de libros (en papel ou dixital)
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Razóns principais polas que se adoitan ler libros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Número de libros lidos (nos últimos doce meses
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Frecuencia de lectura de xornais
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Formato de lectura de xornais
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Frecuencia de diferentes situacións relacionadas coa lectura na infancia/adolescencia
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • Escala de importancia (0-10) de diferentes aspectos da vida persoal
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Frecuencia coa que se fala de política con diferentes persoas da contorna social próxima
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Frecuencia de seguimento da política a través de diferentes medios de comunicación
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Formas de acción social e política nas que se participou
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Grao de interese pola campaña electoral das eleccións xerais de 2016
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • Grao de información sobre o medio ambiente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Preferencia entre medidas, de máis a menos gravosas, de protección do medio ambiente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Grao de acordo con distintas frases sobre a participación persoal na protección do medio ambiente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideología, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideología, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Problemas medioambientales que preocupan más personalmente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruzamentos por ideología, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de gravidade da desaparición da diversidade biolóxica en españa
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideología, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de gravidade da desaparición da diversidade biolóxica no mundo
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideología, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Medida máis importante para protexer a diversidade biolóxica
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
  • Cruzamentos por relixión e hábitat
 • Frecuencia de comportamentos respectuosos co medio ambiente nos hábitos de compra
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao no que aceptaría pagar prezos moito máis elevados para protexer o medio ambiente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao no que aceptaría dedicar máis recursos para protexer o medio ambiente
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • Orde de importancia de diferentes materias educativas na formación dunha persoa
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Grao de importancia do coñecemento de idiomas estranxeiros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de importancia que se dá ao estudo de idiomas estranxeiros en España
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Nivel de coñecemento de diferentes idiomas estranxeiros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de dificultade na aprendizaxe de diferentes idiomas estranxeiros
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Aprendizaxe dalgún idioma estranxeiro na actualidade
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Idioma estranxeiro que lle gustaría aprender
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideolgogía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • Razón principal para aprender o idioma estranxeiro
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • Grao de satisfacción co funcionamento de distintos servizos públicos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
 • Funcionalidade dos impostos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Contraprestacións que recibe a sociedade polo pagamento ás administracións públicas dos impostos e cotizacións
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Valoración das contraprestacións que se reciben persoal e familiarmente polo pagamento ás administracións públicas de impostos e cotizacións
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Valoración do gasto das administracións públicas en diferentes servizos públicos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
 • Escala de valoración (0-10) do aumento dos impostos para ter mellores servizos públicos e prestacións sociais
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Presión fiscal sobre os/as contribuíntes en España
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Serie 2.002-2.016
 • Xustiza no cobramento dos impostos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Serie 2.002-2.016
 • Grao de fraude fiscal que existe en España
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Serie 2.002-2.016
 • Xaneiro
 • Febreiro
 • Marzo
 • Abril
 • Maio
 • Xuño
 • Xullo
 • Setembro
 • Outubro
 • Novembro
 • Decembro