Vés enrere

Anuario 2017

Portada anuario 2017

ISBN

9788474767667

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2018

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

380

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i els comportaments de la societat espanyola, així com el mesurament de la seva estabilitat i canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada el 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals realitzats, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2015. Allà s'hi incorporen preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que altres responen al caràcter monogràfic de cada un dels sondejos. Amb això es pretén traslladar, d'una manera més visual i pròxima, les dades generades anualment per aquesta institució.


El present volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i un annex amb les fitxes tècniques dels estudis utilitzats per a aquest anuari. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i s'hi recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. El segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'hi aborden temes com la imatge social del professorat, el periodisme i els mitjans de comunicació, els drets dels ciutadans davant de les noves tecnologies, els hàbits socials, la seguretat viària, la participació social i l'associacionisme, la discapacitat i l'opinió sobre política fiscal.


Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cada una de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Entre aquestes s'hi troben trets sociodemogràfics com el sexe, l'edat, els estudis realitzats, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també altres com la mida del municipi on resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de particularitzar per a grups concrets.


Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, sèries i preguntes que ha fet el CIS des de 1999, estan disponibles a la seva pàgina Web (www.cis.es) per consultar-les o descarregar-les gratuïtament.

Madrid, 15 de maig de 2018

L'anuari 2017 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquell any. En l'apartat dedicat a "Percepcions sobre la situació econòmica i política" s'hi mostren les preguntes comunes dels diferents baròmetres que tracten aquesta temàtica, tant des d'un punt de vista retrospectiu com prospectiu. En l'apartat anomenat "Valoració del govern i l'oposició" es poden revisar les valoracions que les persones entrevistades fan del govern, l'oposició, els/les ministres i principals líders polítics als baròmetres polítics que s'apliquen cada tres mesos. La resta d'apartats representa una selecció de les preguntes de cada monogràfic mensual. Per a això, s'ha buscat un equilibri entre la rellevància de cada indicador amb la quantitat de preguntes escollides de l'esmentat mes. Tanmateix, en ocasions, la selecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran.

La presentació de les dades que fan referència a cada pregunta intenta mantenir una estructura similar a l'interior de cada apartat. Així, els blocs dedicats a "Percepcions de la situació econòmica i política", i a "Valoració del govern i de l'oposició", incorporen l'evolució longitudinal anual de les esmentades opinions amb un gràfic representatiu de les respostes, mensualment o trimestralment. Per la seva part, els blocs temàtics mensuals mostren les freqüències marginals (o mitjanes, segons el cas) per a cada una de les preguntes seleccionades acompanyades també d'un gràfic específic. Aquests gràfics representen, en la majoria dels casos, el percentatge de cada opció de resposta sobre una escala de 10 o de 100%, segons el cas. Tanmateix, en algunes preguntes concretes, com la valoració mitjana dels líders polítics i dels/les ministres, l'esmentada representació s'ha ajustat a uns límits superior i inferior pròxims a les dades per garantir-ne la visibilitat, si tenim en compte la proximitat d'aquests valors.

S'ha procedit a una denominació representativa del contingut de les taules presentades, així com del mes o bloc temàtic al qual pertanyen perquè es puguin identificar fàcilment. D'aquesta manera, per exemple, la primera taula que fa referència al bloc de "percepcions sobre la situació econòmica i política" es diu "Taula SIT1", la primera taula del bloc "Valoració del govern i l'oposició" s'identifica com a "Taula POL1", la primera taula del baròmetre del mes de febrer es diu "Taula F1", les taules del baròmetre d'Opinió pública i política fiscal s'identifiquen com a "Taula FIS1".

A continuació, es faciliten els encreuaments amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals que el CIS ofereix als seus usuaris i usuàries: sexe, edat, estat civil, educació, ocupació, classe social, ideologia, record de vot, religió i hàbitat. Algunes d'aquestes variables s'han recodificat o transformat, amb l'objectiu de facilitar la lectura i la interpretació de les dades que, en termes generals, es calculen per a cada categoria de l'esmentada variable (en percentatges files). Únicament en el cas d'algunes preguntes aquests percentatges s'han calculat per columnes, i així s'indica en el document.

Les variables edat i classe social mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diferents estudis a través de la seva pàgina Web. Tanmateix, ideologia, hàbitat, record de vot i educació s'han recodificat de forma diferent per presentar una taula de resultats més sintètica.

L'edat incorpora els següents intervals: de "Fins a 24 anys", de "25 a 34", de "35 a 44", de "45 a 54", de "55 a 64" i "65 anys o més". En la variable ideologia s'hi han agrupat els valors més extrems, a l'esquerra els valors "1-2", "3-4", i a la dreta els valors "7-8" i "9-10. Els valors intermedis "5" i "6" s'han mantingut sense agrupació. Les categories de la mida d'hàbitat s'han identificat de la següent forma: els municipis menors de 10.000 habitants com "Poble o ciutat petita", de 10.001 a 100.000 habitants com "Ciutat mitjana", de 100.001 a 1.000.000 habitants com "Ciutat gran", i més de 1.000.000 habitants com "Gran nucli urbà".

Per a la creació de les variables educació, classe social i religió, s'ha utilitzat una combinació de preguntes. En el cas de l'educació, es combinen la pregunta de si ha anat o no a l'escola, i la pregunta que mesura el nivell d'estudis de nivell més alt que s'ha cursat. Amb això es creen sis categories: "Primària o menys", "Secundària inicial", "FP de grau mitjà", "Secundària superior", "FP de grau superior" i "Universitat". La nova variable de religió integra la definició a matèria religiosa amb la freqüència de la pràctica religiosa i crea tres categories: "Creient practicant", "Creient no practicant", i "Ateu/a, no creient". Pel que fa a record de vot, es combinen la pregunta de si va anar a votar o no en les últimes eleccions, i la pregunta a quin partit va votar. Es creen les següents categories: "PP", "PSOE", "IU/ICV", "UPyD", "CiU", "Altres partits", "No tenia edat", "En blanc", No va votar", No ho recorda", i "N.C. ". La categoria no va votar" inclou totes aquelles opcions que reflecteixen l'abstenció a qualsevol de les dues preguntes originals, així com el vot nul.

Per la seva part, la variable classe social es crea a partir de les respostes de les persones entrevistades a tres preguntes: situació laboral, ocupació i estatus socioeconòmic. Les cinc categories d'aquesta variable són: "Classe alta/mitjana-alta" (agrupa a professionals i tècnics, directius/es i quadres mitjans), "Noves classes mitjanes" (assalariats no manuals), "Antigues classes mitjanes" (empresaris/es, autònoms/es i agricultors/es), "Obrers/es qualificats/es" (manuals qualificats, capatassos i artesans/es), "Obrers/es no qualificats (obrers/es de la indústria i els serveis, i jornalers/es del camp).

Les categories de resposta "No sap (N.S.) " i "No contesta (N.C.) " de les variables explicatives -d'encreuament- únicament es presenten en les taules en aquells casos en els quals aquesta xifra era significativa i on l'esmentada opció és representativa. Així, NS i NC s'han mantingut en presentar la ideologia política, el record de vot i la religió, però no en els altres casos. D'altra banda, s'ha especificat, en el cas que es reculli així en el disseny del qüestionari, si es tracta d'una "Resposta espontània" proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres ocasions, si es tractava d'alguna categoria que l'entrevistador/a tenia com a instrucció no oferir com a opció de resposta predeterminada, cas en el qual apareix al costat d'aquesta categoria "NO LLEGIR".

El fet que algunes de les categories dels diferents indicadors no siguin gaire presents entre les respostes manifestades per les persones entrevistades obliga, en aquest apartat, a cridar l'atenció sobre la limitació que representa, per a aquests casos, la interpretació dels percentatges. Per això apareix, entre parèntesi, el número de persones (n) que respon per categoria o en el seu conjunt a l'esmentada pregunta.

La informació que es proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, en ocasions, parcial, per reduir la seva complexitat de lectura. Així, per exemple, les preguntes de bateria amb les següents opcions de resposta: molt, bastant, poc o res, utilitzades per capturar tant una freqüència com un grau d'acord, s'han agrupat les opcions molt+bastant per ser presentades a la taula. Existeix una única excepció vinculada a aquest tipus de preguntes en les dades referides al baròmetre fiscal, on s'ha seleccionat l'agrupació "pocs", tenint en compte la freqüència existent en les altres categories. D'altra banda, en aquelles preguntes que incorporen la possibilitat d'esmentar més d'una resposta (per exemple, primer i segon lloc), es representa per a la majoria d'ells únicament les dades referides al primer lloc. A més, en el cas de preguntes d'escala del 0 al 10, quan no es tracti de preguntes en bateria, s'ha procedit a l'agrupació de categories per facilitar-ne la lectura: “0-2”, “3-4”, “5”, “6-7” i “8-10”.

Al llarg del document apareixen preguntes anomenades "Multiresposta" que representen, de manera agregada, les possibles respostes de les persones entrevistades en una mateixa llista d'opcions o valors. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en comptes de la totalitat de persones que han respost.

Capítol complet

 • Valoració de la situació econòmica general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració de la situació política general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Problemes principals que hi ha actualment a Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica

Capítol complet

 • Valoració de la gestió del govern central del PP
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la tasca del primer partit de l'oposició (govern central)
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) de líders polítics
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) dels ministres/as del govern del PP
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Grau de confiança en el president del govern: Mariano Rajoy
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de confiança en el líder del PSOE: Pedro Sánchez
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Grau de preocupació sobre diferents temes relacionats amb la ciència i la tecnologia
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de seguretat en la protecció de dades personals de determinades activitats
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció del grau de seguretat en la protecció de dades personals de determinades activitats (2001, 2009, 2017)
  • Serie anual i representació gràfica
 • Grau de probabilitat de patir diferents usos indeguts de les dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de probabilitat de patir diferents usos indeguts de les dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Facilitat de donar diferents tipus de dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Ús d'internet (últims tres mesos)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Usos principals que se li dona a inertnet
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Precaucions preses a inertnet per a la seguretat de les dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Horari habitual de ficar-se al llit els dies feiners i els dies festius
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Horari habitual d'aixecar-se els dies feiners i els dies festius
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil I educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Freqüència de consum de diferents aliments
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Freqüència amb la qual dina i/o sopa fora de casa, a casa de familiars o amics/amigues o s'emporta o compra menjar
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Freqüència en la pràctica d'exercici físic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Freqüència de diversos símptomes físics i anímics relationats amb la salut (últimes quater setmanes)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • Temps dedicat personalment a les tasques de la llar un dia feiner
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Persona que fa les tasques domèstiques a la casa
  • Frecüències i representaió gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Manera de prendre les decisions amb la parella amb qui es conviu sobre una sèrie de tasques familiars
  • Frecüències i representaió gràfica
  • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral i classe social (cont)
  • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral i classe social (cont)
  • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral i classe social (cont)
  • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont)
  • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont)
  • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont)
 • Escala de satisfacció (0-10) amb diferents aspectes de la vida en parella respecte a les tasques de la llar
  • Frecüències i representaió gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • Aspectes més importants a l'hora d'ocupar el temps de vacances o de descans
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per idiologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Idees amb les quals es relacionen els viatges de lleure
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en la durada dels viatges de lleure
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en la tria de destinació en els viatges de lleure (mateixa/diferent)
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en la tria de destinació en els viatges de lleure (turística/poc turística)
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en la temàtica dels viatges de lleure
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Maneres de gaudir personalment dels principals dies de lleure
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Nombre de dies de lleure dels quals gaudirà el 2017
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Persones amb qui acostuma a passar el període de lleure més llarg
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Sensació personal després de la tornada de períodes de lleure
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Tipus de destinació principal dels viatges turístics duarnt l'any 2017 (costa/interior)
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Escala de confiança (0-10) en diferents grups en cas de necessitat
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideología
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideología (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat (cont.)
 • Grau de molèstia en tenir com a veïns/nes a diferents grups socials
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
 • Escala (0-10) de confiança en persones de l'entorn proper
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
  • Encreuaments por situación laboral, clase social e ideología
  • Encreuaments por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Encreuaments por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Encreuaments por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat
  • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)

Capítol complet

 • Situació de pertinenga i participació en diferents associacions
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
 • Raons per no pertànyer a associacions
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Participació en diferents tasques de voluntariat
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hàbitat (cont.)
 • Grau d'importancia de diferents motivacions per fer-se voluntari/tària
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, stat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Valoració de trets de la societat espanyola
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per idieologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per idieologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Evolució de la valoració de trets de la societat espanyola (1996, 2003, 2010, 2017)
  • Sèrie anual i representació gráfica
 • Evolució de determinades característiques dels/les espanyols/les (cinc anys)
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Evolució durant l'any vinent d'alguns aspectes personals
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Sentiments envers l'any vinent
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació labora, classe social e ideologia
  • Encreauaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diferents serveis públic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Contraprestacions que rep la societat pel pagament a les administracions públiques dels impostos i les cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de les contraprestacions que es reben personalment i familiarment pel pagament a les administracions públiques dels impostos i les contizacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la despesa de les administracions públiques en diferents serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala de valoració (0-10) de l'augment dels impostos per tenir millorsserveis pùblics i prestacions socials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Pressió fiscal sobre els/les contribuents a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció de la pressió fiscal sobre els contribuents a Espanya (2003-2017)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció sobre la justícia en el cobrament dels impostos (2003-2017)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció del grau de frau fiscal que hi ha a Espanya (2003-2017)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Gener
 • Febrer
 • Març
 • Abril
 • Maig
 • Juny
 • Julio
 • Setembre
 • Octubre
 • Novembre
 • Desembre
 • Opinión pública y política fiscal