Atzealdea

Anuario 2017

Portada anuario 2017

ISBN

9788474767667

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2018

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

380

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) eginkizun nagusia Espainiako gizartearen jarrerak eta portaerak aztertzea eta denboran zehar jarrera eta portaera horiek duten egonkortasuna eta aldaketa neurtzea da. Urtekari hau 2012an hasitako serie baten parte da, eta 2015an inkesta pertsonalen aplikazioaren bidez hilero egindako iritzi barometroen emaitzak biltzen ditu, laburbilduta. Bertan, garrantzi bereziko galderak barne hartzen dira, eta horietako batzuk hilero errepikatzen dira. Beste batzuk, aldiz, inkesta bakoitzaren izaera monografikoari dagozkio. Horrela, modu bisualagoan eta hurbilagotik helarazi nahi dira erakunde honek urtero sortutako datuak.


Ale honek lehenengo atal bat du, dokumentu honetan zehar erabilitako metodologia zehatz-mehatz azaltzen duena, hamar kapitulu tematiko eta eranskin bat, urtekari honetarako erabilitako azterketen fitxa teknikoekin. Lehenengo bi kapituluak luzetarakoak dira, eta horietan biltzen dira egoera ekonomiko eta politikoari buruzko pertzepzioak, baita gobernuari eta oposizioari buruzko balorazioa ere. Segidan, zortzi kapitulu monografiko ditu, hainbat gairi buruzkoak: irakasleen irudi soziala, kazetaritza eta hedabideak, herritarren eskubideak teknologia berrien aurrean, ohitura sozialak, bideko segurtasuna, gizarte parte-hartzea eta asoziazionismoa, desgaitasuna eta zerga-politikari buruzko iritzia.


Aurkeztutako taulei esker, inkestetan jasotako iritzietako bakoitza elkarrizketatutako zer pertsona motak izateko joera handiagoa duen uler daiteke, hautatutako zenbait ezaugarrien arabera. Horien artean, sexua, adina, egindako ikasketak, lan egoera, egoera zibila edo estatus sozioekonomikoa bezalako ezaugarri soziodemografikoak aipatzen dira, baina baita beste batzuk ere: bizileku duen udalerriaren tamaina, ideologia, boto oroimena eta erlijio praktika. Era horretan, elkarrizketatutako pertsonen iritzia oro har aurkezteaz gain, urtekari honek talde zehatzak partikularizatzeko aukera eskaintzen du.


Urtekari hau garatzeko erabilitako datu-baseak eta CISek 1999tik eginiko inkesta, serie eta galdera guztiak bere web orrian (www.cis.es) daude, dohainik kontsultatzeko edo deskargatzeko.

Madril, 2018ko maiatzaren 15a

2017ko urtekariak CISen barometroaren aurtengo daturik garrantzitsuenen hautaketa dakar. "Egoera ekonomikoari eta politikoari buruzko pertzepzioak" atalean gai hau aztertzen duten barometro desberdinen ohiko galderak aurkezten dira, bai atzera begirako ikuspegitik bai aurrera begirako ikuspegitik. "Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa" atalean, elkarrizketatutako pertsonek gobernuari, oposizioari, ministroei eta lider politiko nagusiei buruz egiten dituzten balorazioak azter daitezke, hiru hilez behin aplikatzen diren barometro politikoetan. Gainerako atalek hileko monografiko bakoitzeko galderen hautaketa bat dakarte. Horretarako, adierazle bakoitzaren garrantziaren eta hilabete horretan aukeratutako galdera kopuruaren arteko oreka bat bilatu da. Hala ere, batzuetan, multzoko galdera batzuen hautaketak espazio handiago bat eskaini beharra ekarri du.

Galdera bakoitzari loturiko datuen aurkezpena atal bakoitzaren barruan antzeko egitura mantentzen saiatzen da. Horrela, "Egoera ekonomikoaren eta politikoaren pertzepzioak" eta "Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa" blokeek iritzi horien urteko luzetarako bilakaera dakarte erantzunen irudikapen grafiko batekin (hilerokoa edo hiru hilez behingoa). Bestalde, hileko bloke tematikoek hautatutako galdera bakoitzerako maiztasun marjinalak azaltzen dituzte (edo bitartekoak, kasuaren arabera), grafiko espezifiko batekin batera. Grafiko hauetako gehienek erantzun aukera bakoitzaren portzentajea irudikatzen dute, 10eko eskala batean edo % 100eko eskalan, kasuaren arabera. Hala ere, galdera zehatz batzuetan, lider politikoen eta ministroen batez besteko balorazioan, adibidez, irudikapen hori datuen hurbileneko goiko edo beheko mugetara egokitu da, hobeto ikuste aldera, balio horien hurbiltasunarengatik.

Aurkeztutako taulen edukiari izen adierazgarri bat jarri zaio, eta dagokien hila edo bloke tematikoa ere adierazi dira, erraz identifikatu ahal izateko. Era honetan, adibidez, "Egoera ekonomiari eta politikoari buruzko pertzepzioak" blokeari loturiko lehenengo taulari “SIT1 Taula” izena jarri diogu, “Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa” blokeko lehenengo taulari “POL1 Taula”, otsaileko barometroaren lehenengo taulari “F1 Taula”, eta Iritzi publikoa eta politika fiskala barometroaren taulei, berriz, “FIS1 Taula”.

Ondoren, CISek bere erabiltzaileei eskaini ohi dizkien adierazle soziodemografiko eta politikoekiko gurutzatzeak ematen dira: sexua, adina, egoera zibila, hezkuntza, lanbidea, klase soziala, ideologia, boto oroimena, erlijioa eta habitata. Aldagai hauetako batzuk birkodifikatu edo eraldatu egin dira, oro har aldagaiaren kategoria bakoitzerako kalkulatzen diren (portzentaje ilaratan) datuen irakurketa eta interpretazioa errazteko. Soilik galdera batzuen kasuan portzentaje horiek zutabeka kalkulatu dira, eta horrela adierazita agertzen da dokumentuan.

Adina eta klase soziala aldagaiek CISek bere webgunearen bidez azterketa desberdinetarako ematen dituen kategoria berberak mantentzen dituzte. Hala ere, ideologia, habitata, boto oroimena eta hezkuntza beste modu batean birkodifikatu dira, emaitza taula sintetikoago bat aurkezteko.

Adinari dagokionez, honako adin-tarte hauek barne hartzen dira: “24 urte arte”, “25etik 34ra”, “35etik 44ra”, “45etik 54ra”, “55etik 64ra” eta “65 urte edo gehiago”. Ideologia aldagaian, baliorik muturrekoenak bildu dira. Ezkerraldean “1-2”, “3-4” balioak eta eskuinaldean “7-8” eta “9-10” balioak. Bitarteko balioak, “5” eta “6”, bildu gabe utzi dira. Habitataren tamainaren kategoriak honela identifikatu dira: 10.000 biztanletik beherako udalerriak "Herria edo hiri txikia", 10.001 biztanletik 100.000 biztanlera bitartekoak “Hiri ertaina”, 100.001 biztanletik 1.000.000 biztanlera bitartekoak “Hiri handia”, eta 1.000.000 biztanletik gorakoak “Hirigune handia”.

Hezkuntza, klase sozial eta erlijio aldagaiak sortzeko, galdera konbinazio bat erabili da. Hezkuntzaren kasuan, eskolara joan den edo ez galdera eta egin duen gehienezko ikasketa maila neurtzeko galdera konbinatzen dira. Horrela, sei kategoria sortu dira: “Lehen Hezkuntza edo gutxiago”, “Bigarren Hezkuntza, hastapenak”, “Erdi-mailako Lanbide Heziketa”, “Bigarren Hezkuntza, goi-maila”, “Goi-mailako Lanbide Heziketa”, eta “Unibertsitatea”. Erlijio aldagai berriak erlijio arloko definizioa erlijio praktikaren maiztasunarekin lotzen du, eta hiru kategoria sortu dira: “Fededun praktikantea”, “Fededun ez praktikantea”, eta “Ateoa, fedegabea”. Boto oroimenari dagokionez, azken hauteskundeetan botatzera joan zen edo ez galdera eta botoa zein alderdiri eman zion galdera konbinatzen dira. Honako kategoria hauek sortu dira: “PP”, “PSOE”, “IU/ICV”, “UPyD”, “CiU”, “Beste alderdi batzuk”, “Adingabea nintzen”, “Zuriz”, “Ez zuen botatu”, “Ez da oroitzen”, eta “Ez du erantzun”. "Ez zuen botatu" kategoriak jatorrizko bi galderetako edozeinetako abstentzioa islatzen duten aukera guztiak eta boto baliogabea jasotzen ditu.

Bestalde, klase soziala aldagaia elkarrizketatutako pertsonek hiru galderei emandako erantzunetatik sortu da: lan egoera, lanbidea eta estatus sozioekonomikoa. Aldagai honen bost kategoriak hauek dira: “Klase altua/ertain-altua” (profesionalak eta teknikariak, zuzendariak eta kargu ertainak), “Klase ertain berriak” (eskuzkoak ez diren ordainpekoak), “Klase ertain zaharrak” (enpresaburuak, autonomoak eta nekazariak), “Langile gaituak” (eskuzko langile gaituak, langileburuak eta artisauak), “Langile gaitu gabeak” (industriako eta zerbitzuetako langileak, eta landako jornalariak).

Gurutzatzeen azalpen aldagaien “Ez daki (ED)” eta “Ez du erantzun (EE)" erantzun kategoriak soilik zifra hau esanguratsua zuten eta aukera hori esanguratsua zen kasuetan jaso da tauletan. Horrela, ED eta EE erantzun kategoria mantendu egin da ideologia politikoa, boto oroimena eta erlijioa aurkezterakoan, baina ez gainerako kasuetan. Bestalde, galdetegiaren diseinuan hala jaso den kasuetan, elkarrizketatuak galdera egin zaionean “bat-batean emandako erantzuna” den jaso da, eta beste kasu batzuetan, ea elkarrizketatzaileak aurrez zehazturiko erantzun aukera gisa eskaini behar ez zuen kategoria bat zen (kasu horretan, kategoria horren ondoan "EZ IRAKURRI" dator).

Adierazle desberdinen kategoria batzuk elkarrizketatuko pertsonek emandako erantzunen artean oso presente ez egoteak, atal honetan, portzentajeak interpretatzeko horrek dakarren zailtasuna nabarmentzera behartzen gaitu. Horregatik, parentesi artean kategoria bakoitzean edo osotasunean galdera horri erantzun dioten pertsonen kopurua (n) agertzen da.

Hautatutako galderen inguruan ematen den informazioa batzuetan partziala da, irakurketa errazteko. Horrela, adibidez, honako erantzun aukerak dituzten multzoko galderak: asko, dezente, gutxi edo batere ez, maiztasun bat zein adostasun maila bat jasotzeko erabili direnak, taulan aurkezteko, asko+dezente aukerak bateratu egin dira. Era honetako galderei loturiko salbuespen bakar bat dago barometro fiskalari loturiko datuetan; "gutxi" multzoa aukeratu da, beste kategorietako maiztasuna dela eta. Bestalde, erantzun bat baino gehiago aipatzeko aukera ematen duten galderetan (adibidez, lehen eta bigarren posizioak), horietako gehienetan lehenengo posizioari dagozkion datuak bakarrik aurkeztu dira. Gainera, 0tik 10erako eskalako galderen kasuan, multzoko galderak ez direnean, kategoriak bateratu dira irakurketa errazteko: “0-2”, “3-4”, “5”, “6-7” eta “8-10”.

Dokumentuan zehar “Erantzun anitzekoak” deituriko galderak agertzen dira, elkarrizketatutako pertsonek eman ditzaketen erantzun posibleak ere jasotzen dituztenak, aukera edo balio zerrenda batean. Galdera hauetan, (n)-k, gainerako galderetan ez bezala, erantzun guztiak jasotzen ditu, erantzun duten pertsona guztien ordez.

Kapitulu osoa

 • Espainiako egoera ekonomiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Gaur egun Espainian dauden arazo nagusiak
  • Urteko seriea

Kapitulu osoa

 • PPren gobernu zentralaren kudeaketaren balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Oposizioko lehen alderdiaren (gobernu zentrala) lanaren balorazioa
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Lider politikoen ezagutza eta balorazio eskala (0-10)
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
 • PPko Gobernuko ministroen ezagutza eta balorazio eskala (0-10)
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
 • Gobernuko presidentearenganako konfiantza maila: Mariano Rajoy
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • PSOEko liderrarenganako konfiantza maila: Pedro Sánchez
  • Urteko serieak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Ardura-maila gai desberdinei buruz, zientziari eta teknologiari lotuta
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Segurtasun-maila jarduera jakin batzuetako datu pertsonalen babesean
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Segurtasun-mailaren pertzepzioaren bilakaera jarduera jakin batzuetako datu pertsonalen babesean (2001, 2009, 2017)
  • Urteroko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Informazio-maila datu pertsonalak ematearen arriskuen gainean
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Probabilitate-maila datu pertsonalen okerreko erabilerak jasateko
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Erraztasuna datu pertsonal mota desberdinak emateko
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Interneten erabilera (azken hiru hilabeteak)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Interneti ematen zaizkion erabilera nagusiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Interneten hartutako neurriak datu pertsonalak babesteko
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Ohiko oheratze-ordua lanegunetan eta jaiegunetan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Ohiko esnatze-ordua lanegunetan eta jaiegunetan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Elikagai ezberdinen kontsumo-maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Etxetik kanpo, senideen edo lagunen etxean bazkaltzeko edo afaltzeko maiztasuna, edo janaria etxetik eramateko edo hura erosteko maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Ariketa fisikoaren maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Osasunarekin lotutako hainbat sintoma fisiko eta animikoren maiztasuna (azken lau asteetan)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)

Kapitulu osoa

 • Etxeko lanei pertsonalki emandako denbora lagenun batean
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Etxeko lanak egiten dituen pertsona
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Bizikide den bikotearekin erabakiak hartzeko modua familiako zeregin multzo baten inguruan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexy, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexy, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexy, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexy, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Asebetetze-maila (0-10) bikoite-bizitzako hainbat aspektutan etxeko lanei dagokienez
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase social, ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)

Kapitulu osoa

 • Alderdi nagusiak opor edo atsedenaldietan denbora igarotzerakoan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Aisialdi-bidaiei lotzen zaizkien ideiak
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Lehentasuna aisialdi-bidaien iraupenean
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Lehentasuna aisialdi-bidaine helmuga aukeratzeko (berdina/desberdina)
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Lehentasuna aisialdi-bidaien helmuga aukeratzeko (turistikoak/ez turistikoak)
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Lehentasuna aisialdi-bidaien gaietan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Lehentasune aisialdi-bidaien gaietan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2017an gozatuko den aisialdi-egun kopurua
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Aisialdiko denbora luzeena norekin igarotzen den
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Sentsazio pertsonala aisialdi-egunetatik bueltatu ondoren
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • 2017ko urtean zehar egindako bidaia turistikoen helmuga nagusiaren tipologia (kostaldea/barnealdea)
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideoligia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Konfiantza-maila (0-10) talde desberdinekiko, Beharrik izanez gero
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Molestia-maila gizarte-atlde desberdinak bizilagun gisa izatearen inguruan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Iideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Konfiantza-maila (0-10) gertuko inguruko pertsonekiko
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (jar.)

Kapitulu osoa

 • Elkarte desberdinetako kide izatea eta horietan parte hartzea
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Inongo elkarteko kide ez izatearen arrazoiak
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurtzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Partaidetza boluntariotzako lan desberdinetan
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, eglera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Gizarte-partaidetza eta borondatezko lana
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurtzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologia gurtzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Espainiako gizartearen ezaugarrien balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, , ian egoera, Klase social, gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, , ian egoera, Klase social, gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat, gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat, gurutzatzeak (jar.)
 • Espainiako gizartearen ezaugarrien balorazioaren bilakaera (1996, 2003, 2010, 2017)
  • Urteko serieak irudikapen graficoa
 • Espainiarren ezaugarri jakin batzuen bilakaera (bost urte)
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Aspektu pertsonal batzuen bilakaera datorren urtean
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, ian egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (jar.)
 • Datorren urtera begirako sentimenduak
  • Maiztasunak eta irudikapen graficoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Zerbitzu publiko desberdinen funtzionamenduarekiko asebetetze maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (jar.)
 • Zergen funtzionalitatea
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke gizarteak jasotzen dituen kontraprestazioak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke pertsonalki eta familian jasotzen diren kontraprestazioen balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioek zerbitzu publikoetara zuzentzen duten diruaren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (jar.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (jar.)
 • Zerbitzu publiko eta gizarte prestazio hobeak izateko zargak areagotzearen balorazioaren eskala (0-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Espainiako zergadunen gaineko presio fiskala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Espainiako zergagunen gaineko presio fiskalaren pertzepzioaren bilakaera (2003-2017)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Zergen kobrantzari loturiko justizia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Zergen bilketan zuzentasunaren pertzepzioaren bilakaera (2003-2017)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Espainiako iruzur fiskal maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Espainian dagoen zerga-iruzur-mailaren pertzepzioaren bilakaera (2003-2017)
  • Urteko seriea eta irudikapen grafikoa
 • Urtarrila
 • Otsaila
 • Martxoa
 • Apirila
 • Maiatza
 • Ekaina
 • Uztaila
 • Iraila
 • Urria
 • Azaroa
 • Abendua
 • Opinión pública y política fiscal