Atzealdea

Anuario 2016

Portada anuario 2016

ISBN

9788474767346

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2017

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

383

Kapitulu osoa

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) eginkizun nagusia Espainiako gizartearen jarrerak eta portaerak aztertzea eta denboran zehar jarrera eta portaera horiek duten egonkortasuna eta aldaketa neurtzea da. Urtekari hau 2012an hasitako serie baten parte da, eta 2015an inkesta pertsonalen aplikazioaren bidez hilero egindako iritzi barometroen emaitzak biltzen ditu, laburbilduta. Bertan, garrantzi bereziko galderak barne hartzen dira, eta horietako batzuk hilero errepikatzen dira. Beste batzuk, aldiz, inkesta bakoitzaren izaera monografikoari dagozkio. Horrela, modu bisualagoan eta hurbilagotik helarazi nahi dira erakunde honek urtero sortutako datuak.

Ale honek lehenengo atal bat du, dokumentu honetan zehar erabilitako metodologia zehatz-mehatz azaltzen duena, hamar kapitulu tematiko eta eranskin bat, urtekari honetarako erabilitako azterketen fitxa teknikoekin. Lehenengo bi kapituluak luzetarakoak dira, eta horietan biltzen dira egoera ekonomiko eta politikoari buruzko pertzepzioak, baita gobernuari eta oposizioari buruzko balorazioa ere. Segidan, zortzi kapitulu monografiko ditu, hainbat gairi buruzkoak: irakasleen irudi soziala, kazetaritza eta hedabideak, herritarren eskubideak teknologia berrien aurrean, ohitura sozialak, bideko segurtasuna, gizarte parte-hartzea eta asoziazionismoa, desgaitasuna eta zerga-politikari buruzko iritzia.

Aurkeztutako taulei esker, inkestetan jasotako iritzietako bakoitza elkarrizketatutako zer pertsona motak izateko joera handiagoa duen uler daiteke, hautatutako zenbait ezaugarrien arabera. Horien artean, sexua, adina, egindako ikasketak, lan egoera, egoera zibila edo estatus sozioekonomikoa bezalako ezaugarri soziodemografikoak aipatzen dira, baina baita beste batzuk ere: bizileku duen udalerriaren tamaina, ideologia, boto oroimena eta erlijio praktika. Era horretan, elkarrizketatutako pertsonen iritzia oro har aurkezteaz gain, urtekari honek talde zehatzak partikularizatzeko aukera eskaintzen du.

Urtekari hau garatzeko erabilitako datu-baseak eta CISek 1999tik eginiko inkesta, serie eta galdera guztiak bere web orrian (www.cis.es) daude, dohainik kontsultatzeko edo deskargatzeko.

Kapitulu osoa

2016ko urtekariak CISen barometroaren aurtengo daturik garrantzitsuenen hautaketa dakar. "Egoera ekonomikoari eta politikoari buruzko pertzepzioak" atalean gai hau aztertzen duten barometro desberdinen ohiko galderak aurkezten dira, bai atzera begirako ikuspegitik bai aurrera begirako ikuspegitik. "Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa" atalean, elkarrizketatutako pertsonek gobernuari, oposizioari, ministroei eta lider politiko nagusiei buruz egiten dituzten balorazioak azter daitezke, hiru hilez behin aplikatzen diren barometro politikoetan. Gainerako atalek hileko monografiko bakoitzeko galderen hautaketa bat dakarte. Horretarako, adierazle bakoitzaren garrantziaren eta hilabete horretan aukeratutako galdera kopuruaren arteko oreka bat bilatu da. Hala ere, batzuetan, multzoko galdera batzuen hautaketak espazio handiago bat eskaini beharra ekarri du.

Galdera bakoitzari loturiko datuen aurkezpena atal bakoitzaren barruan antzeko egitura mantentzen saiatzen da. Horrela, "Egoera ekonomikoaren eta politikoaren pertzepzioak" eta "Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa" blokeek iritzi horien urteko luzetarako bilakaera dakarte erantzunen irudikapen grafiko batekin (hilerokoa edo hiru hilez behingoa). Bestalde, hileko bloke tematikoek hautatutako galdera bakoitzerako maiztasun marjinalak azaltzen dituzte (edo bitartekoak, kasuaren arabera), grafiko espezifiko batekin batera. Grafiko hauetako gehienek erantzun aukera bakoitzaren portzentajea irudikatzen dute, 10eko eskala batean edo % 100eko eskalan, kasuaren arabera. Hala ere, galdera zehatz batzuetan, lider politikoen eta ministroen batez besteko balorazioan, adibidez, irudikapen hori datuen hurbileneko goiko edo beheko mugetara egokitu da, hobeto ikuste aldera, balio horien hurbiltasunarengatik.

Aurkeztutako taulen edukiari izen adierazgarri bat jarri zaio, eta dagokien hila edo bloke tematikoa ere adierazi dira, erraz identifikatu ahal izateko. Era honetan, adibidez, "Egoera ekonomiari eta politikoari buruzko pertzepzioak" blokeari loturiko lehenengo taulari “SIT1 Taula” izena jarri diogu, “Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa” blokeko lehenengo taulari “POL1 Taula”, otsaileko barometroaren lehenengo taulari “F1 Taula”, eta Iritzi publikoa eta politika fiskala barometroaren taulei, berriz, “FIS1 Taula”.

Ondoren, CISek bere erabiltzaileei eskaini ohi dizkien adierazle soziodemografiko eta politikoekiko gurutzatzeak ematen dira: sexua, adina, egoera zibila, hezkuntza, lanbidea, klase soziala, ideologia, boto oroimena, erlijioa eta habitata. Aldagai hauetako batzuk birkodifikatu edo eraldatu egin dira, oro har aldagaiaren kategoria bakoitzerako kalkulatzen diren (portzentaje ilaratan) datuen irakurketa eta interpretazioa errazteko. Soilik galdera batzuen kasuan portzentaje horiek zutabeka kalkulatu dira, eta horrela adierazita agertzen da dokumentuan.

Adina eta klase soziala aldagaiek CISek bere webgunearen bidez azterketa desberdinetarako ematen dituen kategoria berberak mantentzen dituzte. Hala ere, ideologia, habitata, boto oroimena eta hezkuntza beste modu batean birkodifikatu dira, emaitza taula sintetikoago bat aurkezteko.

Adinari dagokionez, honako adin-tarte hauek barne hartzen dira: “24 urte arte”, “25etik 34ra”, “35etik 44ra”, “45etik 54ra”, “55etik 64ra” eta “65 urte edo gehiago”. Ideologia aldagaian, baliorik muturrekoenak bildu dira. Ezkerraldean “1-2”, “3-4” balioak eta eskuinaldean “7-8” eta “9-10” balioak. Bitarteko balioak, “5” eta “6”, bildu gabe utzi dira. Habitataren tamainaren kategoriak honela identifikatu dira: 10.000 biztanletik beherako udalerriak "Herria edo hiri txikia", 10.001 biztanletik 100.000 biztanlera bitartekoak “Hiri ertaina”, 100.001 biztanletik 1.000.000 biztanlera bitartekoak “Hiri handia”, eta 1.000.000 biztanletik gorakoak “Hirigune handia”.

Hezkuntza, klase sozial eta erlijio aldagaiak sortzeko, galdera konbinazio bat erabili da. Hezkuntzaren kasuan, eskolara joan den edo ez galdera eta egin duen gehienezko ikasketa maila neurtzeko galdera konbinatzen dira. Horrela, sei kategoria sortu dira: “Lehen Hezkuntza edo gutxiago”, “Bigarren Hezkuntza, hastapenak”, “Erdi-mailako Lanbide Heziketa”, “Bigarren Hezkuntza, goi-maila”, “Goi-mailako Lanbide Heziketa”, eta “Unibertsitatea”. Erlijio aldagai berriak erlijio arloko definizioa erlijio praktikaren maiztasunarekin lotzen du, eta hiru kategoria sortu dira: “Fededun praktikantea”, “Fededun ez praktikantea”, eta “Ateoa, fedegabea”. Boto oroimenari dagokionez, azken hauteskundeetan botatzera joan zen edo ez galdera eta botoa zein alderdiri eman zion galdera konbinatzen dira. Honako kategoria hauek sortu dira: “PP”, “PSOE”, “IU/ICV”, “UPyD”, “CiU”, “Beste alderdi batzuk”, “Adingabea nintzen”, “Zuriz”, “Ez zuen botatu”, “Ez da oroitzen”, eta “Ez du erantzun”. "Ez zuen botatu" kategoriak jatorrizko bi galderetako edozeinetako abstentzioa islatzen duten aukera guztiak eta boto baliogabea jasotzen ditu.

Bestalde, klase soziala aldagaia elkarrizketatutako pertsonek hiru galderei emandako erantzunetatik sortu da: lan egoera, lanbidea eta estatus sozioekonomikoa. Aldagai honen bost kategoriak hauek dira: “Klase altua/ertain-altua” (profesionalak eta teknikariak, zuzendariak eta kargu ertainak), “Klase ertain berriak” (eskuzkoak ez diren ordainpekoak), “Klase ertain zaharrak” (enpresaburuak, autonomoak eta nekazariak), “Langile gaituak” (eskuzko langile gaituak, langileburuak eta artisauak), “Langile gaitu gabeak” (industriako eta zerbitzuetako langileak, eta landako jornalariak).

Gurutzatzeen azalpen aldagaien “Ez daki (ED)” eta “Ez du erantzun (EE)" erantzun kategoriak soilik zifra hau esanguratsua zuten eta aukera hori esanguratsua zen kasuetan jaso da tauletan. Horrela, ED eta EE erantzun kategoria mantendu egin da ideologia politikoa, boto oroimena eta erlijioa aurkezterakoan, baina ez gainerako kasuetan. Bestalde, galdetegiaren diseinuan hala jaso den kasuetan, elkarrizketatuak galdera egin zaionean “bat-batean emandako erantzuna” den jaso da, eta beste kasu batzuetan, ea elkarrizketatzaileak aurrez zehazturiko erantzun aukera gisa eskaini behar ez zuen kategoria bat zen (kasu horretan, kategoria horren ondoan "EZ IRAKURRI" dator).

Adierazle desberdinen kategoria batzuk elkarrizketatuko pertsonek emandako erantzunen artean oso presente ez egoteak, atal honetan, portzentajeak interpretatzeko horrek dakarren zailtasuna nabarmentzera behartzen gaitu. Horregatik, parentesi artean kategoria bakoitzean edo osotasunean galdera horri erantzun dioten pertsonen kopurua (n) agertzen da.

Hautatutako galderen inguruan ematen den informazioa batzuetan partziala da, irakurketa errazteko. Horrela, adibidez, honako erantzun aukerak dituzten multzoko galderak: asko, dezente, gutxi edo batere ez, maiztasun bat zein adostasun maila bat jasotzeko erabili direnak, taulan aurkezteko, asko+dezente aukerak bateratu egin dira. Era honetako galderei loturiko salbuespen bakar bat dago barometro fiskalari loturiko datuetan; "gutxi" multzoa aukeratu da, beste kategorietako maiztasuna dela eta. Bestalde, erantzun bat baino gehiago aipatzeko aukera ematen duten galderetan (adibidez, lehen eta bigarren posizioak), horietako gehienetan lehenengo posizioari dagozkion datuak bakarrik aurkeztu dira. Gainera, 0tik 10erako eskalako galderen kasuan, multzoko galderak ez direnean, kategoriak bateratu dira irakurketa errazteko: “0-2”, “3-4”, “5”, “6-7” eta “8-10”.

Dokumentuan zehar “Erantzun anitzekoak” deituriko galderak agertzen dira, elkarrizketatutako pertsonek eman ditzaketen erantzun posibleak ere jasotzen dituztenak, aukera edo balio zerrenda batean. Galdera hauetan, (n)-k, gainerako galderetan ez bezala, erantzun guztiak jasotzen ditu, erantzun duten pertsona guztien ordez.

Kapitulu osoa

 • Espainiako egoera ekonomiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Gaur egun Espainian dauden arazo nagusiak
  • Urteko seriea

Kapitulu osoa

 • Egunero zenbat pertsonarekin duen harremana
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • Egunero zenbat lagunekin duen harremana
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Egun arrunt batean, whatsapp edo mugikorrerako antzeko aplikazioen bitartez duen elkarrizketa-kopurua
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Egun arrunt batean, whatsapp edo mugikorrerako antzeko aplikazioen bitartez duen elkarrizketa-kopurua
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Gizarte-sareetan egiten duen argitalpen kopurua, eta komunikazioaren teknologien bidezko jardueretan duen partaidetza
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • Partaidetza komunikazioaren teknologien bidezko jardueretan (azken hamabi hilabeteetan)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • Teknologia berrien erabilerak familiartean izan dituen ondorioak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)

Kapitulu osoa

 • Informazioa: sarbidearen/segurtasunaren eskala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Gailuen eta teknologia berrien beharrizan maila eguneroko bizitzan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Komunikazioaren teknologien erabilera
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (ikt) zein maiztasunarekin erabiltzen diren
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin egindako ekintzak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Adingabeek interneten dituzten arriskurik ohikoenak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Teknologia berriek eguneroko bizitzan eta familiartean duten eragin maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Teknologia berriak erabiltzearen ondorioak familiako kideen jokabide eta jarreretan
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak(cont.)
 • Teknologia berriak erabiltzearen ondorioak familiartean
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak(cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak(cont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak(cont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (cont.)

Kapitulu osoa

 • Trafiko istripuetako hainbat faktoreren eraginaren eskala (1-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Puntukako gidabaimena erabiltzen hastearen balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Puntukako gidabaimena erabiltzen hasteak gidatzeko moduan izan duen eragin maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Gidari espainiarren jokabide zehatzen maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Trafiko istripuak saihesteko neurririk eraginkorrenak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat

Kapitulu osoa

 • Toki zehatz batzuetara zein maiztasunarekin joaten den
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)

Kapitulu osoa

 • Kulturako arlo desberdinekiko interes
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Liburuak zein maiztasunarekin irakurtzen diren
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Liburuak ez irakurtzeko arrazoi nagusiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Liburuak zein formatutan (paperean edo digitala) irakurtzen diren
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Liburuak irakurtzeko arrazoi nagusiak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Azken hamabi hilabeteetan irakurritako liburu-kopurua
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Egunkariak zein maiztasunarekin irakurtzen diren
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Egunkariak zein formatutan irakurtzen diren
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Haurtzaroan/nerabezaroan irakurketarekin zerikusia duen egoeren maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)

Kapitulu osoa

 • Bizitza pertsonalari buruzko hainbat alderdiren garrantziaren eskala (0-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak (cont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (cont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Familiartean eta lagunekin politikaz zein maiztasunarekin hitz egiten den
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Komunikabideen bitartez egoera politikoaren jarraipena zein maiztasunarekin egiten den
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Gizarte ekintzan eta jarduera politikoetan zein modutan parte hartu den
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • 2016ko hauteskunde orokorretarako egindako kanpainarekiko interes maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Ingurumenaren gaineko informazio maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Ingurumena babesteko neurri astunago edo arinagoekiko lehentasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Norberak ingurumena babesteko egin ditzakeen ekintzei buruzko esaldi batzuekiko adostasun maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Ingurumenari dagokionez, kezka gehien sorrarazten dizkion arazoa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Espainian biodibertsitatea desagertzearen larritasun maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Munduan biodibertsitatea desagertzearen larritasun maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Biodibertsitatea babesteko neurririk garrantzitsuena
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil gurutzatzeak
  • hezkuntza, Lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako eta boto oroimen gurutzatzeak
  • Erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Erosketa ohituretan ingurumenarekiko errespetuzkoak diren jarreren maiztasuna
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Ingurumena babeste aldera, prezio askoz ere garestiagoak ordaintzeko onarpen maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Ingurumena babeste aldera, baliabide gehiago erabiltzeko onarpen maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Pertsona baten prestakuntzan ikasgaien banakako garrantziaren ordena
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Atzerriko hizkuntzak ezagutzearen garrantzia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Espainian atzerriko hizkuntzak ikasteari ematen zaion garrantzia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, voto, religión y hábitat
 • Atzerriko hizkuntzen ezagutza maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Atzerriko hizkuntzak ikasteko zailtasun
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Une honetan atzerriko hizkuntza bat ikasten aritzea
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • Ikasi nahiko lukeen atzerriko hizkuntza
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Atzerriko hizkuntza ikasteko arrazoi nagusia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • Zerbitzu publiko desberdinen funtzionamenduarekiko asebetetze maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Zergen funtzionalitatea
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke gizarteak jasotzen dituen kontraprestazioak
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioei zergak eta kotizazioak ordaintzearen truke pertsonalki eta familian jasotzen diren kontraprestazioen balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Herri administrazioek zerbitzu publikoetara zuzentzen duten diruaren balorazioa
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (cont.)
 • Zerbitzu publiko eta gizarte prestazio hobeak izateko zergak areagotzearen balorazioaren eskala (0-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Espainiako zergadunen gaineko presio fiskala
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Serie 2.002-2.016
 • Zergen kobrantzari loturiko justizia
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Serie 2.002-2.016
 • Espainiako iruzur fiskal maila
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologiako, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Serie 2.002-2.016
 • Urtarrila
 • Otsaila
 • Martxoa
 • Apirila
 • Maiatza
 • Ekaina
 • Uztaila
 • Iraila
 • Urria
 • Azaroa
 • Abendua
 • Opinión pública y política fiscal