Vés enrere

Anuario 2014

Portada anuario 2014

ISBN

9788474766769

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2015

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

302

Capítol complet

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i els comportaments de la societat espanyola, així com el mesurament de la seva estabilitat i canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada el 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals realitzats, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2014. En l'anuari es presenten preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que altres responen al caràcter monogràfic de cada un dels sondejos. Amb això es pretén traslladar al públic, d'una manera més visual i propera, una selecció de les dades generades anualment per aquesta institució.

El present volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i un annex amb les fitxes tècniques dels estudis utilitzats per a aquest anuari. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i s'hi recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. El segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'aborden temes com els idiomes, la coresponsabilitat, els hàbits de consum, l'esport, la sociabilitat i les tecnologies de la comunicació, els hàbits socials, la pràctica de la lectura i l'opinió sobre política fiscal.

Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cada una de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Entre aquestes s'hi troben trets sociodemogràfics com el sexe, l'edat, els estudis realitzats, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també altres com la mida del municipi on resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de particularitzar per a grups concrets.

Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, sèries i preguntes que ha fet el CIS des de 1999, estan disponibles a la seva pàgina Web (www.cis.es) per consultar-les o descarregar-les gratuïtament.

Capítol complet

L'anuari 2014 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquell any. En l'apartat dedicat a «Percepcions sobre la situació econòmica i política» es recullen les preguntes comunes dels diferents baròmetres que tracten aquesta temàtica, tant des d'un punt de vista retrospectiu com prospectiu. En l'apartat anomenat «Valoració del govern i l'oposició» es poden revisar les avaluacions que les persones entrevistades fan del govern, l'oposició, els/les ministres i principals líders polítics en els baròmetres polítics que es fan als mesos de gener, abril, juliol i octubre. La resta d'apartats representa una selecció de les preguntes de cada monogràfic mensual. Per a això, s'ha buscat un equilibri entre la rellevància de cada indicador amb la quantitat de preguntes escollides del mes esmentat. Tanmateix, en ocasions, la selecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran.

La presentació de les dades referides a cada pregunta intenta mantenir una estructura similar en cada capítol. Així, els blocs dedicats a «Percepcions de la situació econòmica i política», i «Valoració del govern i l'oposició», incorporen l'evolució longitudinal anual de les opinions esmentades amb un gràfic representatiu de les respostes, mensual o trimestralment. Per la seva banda, els blocs temàtics mensuals mostren les freqüències marginals (o mitjanes, segons el cas) per a cada una de les preguntes seleccionades, acompanyades també d'un gràfic específic. Aquests gràfics representen, en la majoria dels casos, el percentatge de cada opció de resposta sobre una escala de 10 o de 100%, segons el cas. Tanmateix, en algunes preguntes concretes, com la valoració mitjana dels líders polítics i dels/de les ministres, la representació esmentada s'ha ajustat a uns límits superior i inferior propers a les dades per garantir-ne la visibilitat, atesa la proximitat dels valors esmentats.

S'ha procedit a una denominació representativa del contingut de les taules incloses, així com del mes o bloc temàtic a què pertanyen per facilitar-ne la identificació. Així, per exemple, la primera taula referida al bloc de «Percepcions sobre la situació econòmica i política» s'anomena «Taula SIT1», la primera taula del bloc «Valoració del govern i l'oposició» és identificada com a «Taula POL1», i la primera taula del baròmetre del mes de febrer s'anomena«Taula F1»

Les taules esmenten literalment la pregunta i les categories de resposta del qüestionari original.

A continuació, es faciliten els encreuaments amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals que el CIS ofereix als seus usuaris i usuàries: sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social, ideologia, record de vot, religió i hàbitat. Algunes de les variables incloses han estat recodificades, o transformades, amb l'objectiu de facilitar la lectura i la interpretació de les dades que, en termes generals, són calculades per a cada categoria de la variable esmentada (en percentatges de fila). Únicament en el cas d'algunes preguntes aquests percentatges s'han calculat per columnes, i així s'indica en el document.

Les variables edat i classe social mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diferents estudis a través de la seva pàgina web. Tanmateix, ideologia, hàbitat, record de vot i educació s'han recodificat de manera diferent per presentar una taula de resultats més sintètica. L'edat incorpora els intervals següents: «Fins a 24 anys o més». En la variable ideologia s'han mantingut els valors intermedis «5» i «6» sense agrupació, i s'han agrupat la resta de valors: a l'esquerra els valors «1-2», «3-4», i a la dreta els valors «7-8» i «9-10. Les categories de la mida d'hàbitat s'han identificat de la següent forma: els municipis menors de 10.000 habitants com a «Poble o ciutat petita», de 10.001 a 100.000 habitants com a «Ciutat mitjana», de 100.001 a 1.000.000 d'habitants com a «Ciutat gran», i més de 1.000.000 d'habitants com a «Gran nucli urbà».

Per a la creació de les variables educació, classe social i religió, s'ha utilitzat una combinació de preguntes. En el cas de l'educació, es combinen la pregunta de si ha anat a l'escola o no, i la pregunta que mesura el nivell dels estudis de nivell més alt que s'han cursat amb les categories següents: «Primària o menys», «Secundària inicial», «FP de grau mitjà», «Secundària superior», «FP de grau superior», i «Universitat». La variable religió integra la definició en matèria religiosa amb la freqüència de la pràctica religiosa, d'acord amb tres categories: «Creient practicant», «Creient no practicant» i «Ateu/a, no creient». Pel que fa a record de vot, es combinen la pregunta de si va anar a votar o no en les últimes eleccions, i la pregunta a quin partit va votar. Es creen les següents categories: «PP», «PSOE», «IU/ICV», «UPyD», «CiU», «Altres partits», «No tenia edat», «En blanc», «No va votar», «No recorda» i «NC». La categoria «No va votar» inclou totes aquelles opcions que reflecteixen abstenció en qualsevol de les dues preguntes originals (va anar a votar però no va poder fer-ho, no va anar a votar perquè no va poder, va preferir no votar i vot nul).

Per la seva banda, la variable classe social es crea a partir de les respostes de les persones entrevistades a tres preguntes: situació laboral, ocupació i estatus socioeconòmic, seguint la codificació de la CNO 2011 i la CNAE 2009. Les cinc categories d'aquesta variable són: «Classe alta/mitjana-alta» (agrupa professionals i tècnics, directius/ves i quadres mitjans), «Noves classes mitjanes» (assalariats/ades no manuals), «Velles classes mitjanes» (empresaris/àries, autònoms/es i agricultors/es), «Obrers/es qualificats/ades» (manuals qualificats, capatassos i artesans/es), «Obrers/es no qualificats (obrers/es de la indústria i els serveis, i jornalers/es del camp).

Les categories de resposta «No sap (NS)» i «No contesta (NC)» de les variables explicatives —d'encreuament— únicament es presenten a les taules en aquells casos en els quals aquesta xifra té sentit propi i és estadísticament significativa. Així, «NS» i «NC» s'han mantingut en presentar la ideologia política; No recorda» i «NC» en el record de vot; i «NC» en la variable religió, però en els altres casos no s'inclouen pel seu caràcter residual. D'altra banda, s'ha especificat, en cas que així es recollís en el disseny del qüestionari, si es tracta d'una «Resposta espontània» proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres casos, si es tractava d'alguna categoria que l'entrevistador/a tenia la instrucció de no oferir com a opció de resposta predeterminada, cas en què apareix al costat de la categoria esmentada «NO LLEGIU».

El fet que algunes de les categories dels diferents indicadors no siguin gaire presents entre les respostes de les persones entrevistades obliga, en aquest apartat, a cridar l'atenció sobre les limitacions que imposa en la interpretació dels percentatges. Per això apareix, entre parèntesi, el número de persones (n) que respon per categoria o en el seu conjunt a l'esmentada pregunta.

La informació que es proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, de vegades, parcial, a fi de facilitar la lectura. Així, per exemple, les opcions de resposta «Molt» i «Bastant», utilitzades en algunes preguntes de bateria per obtenir tant una freqüència com un grau d'acord, han estat agrupades en l'opció «Molt + Bastant» i s'han descartat la resta d'opcions de resposta («Poc» i «Gens»). En general, es tracta de presentar el resultat més significatiu d'aquest tipus de preguntes, per la qual cosa en alguns casos s'incorpora una sola dada, com és el cas del capítol titulat « Opinió pública i política fiscal», en el qual només apareix la categoria «Molt pocs» en la pregunta relativa als recursos destinats als diferents serveis públics. Un altre cas és el capítol sobre idiomes, en el quals es mostren els encreuaments referits a «Més aviat d'acord» en relació amb una sèrie de frases, o el capítol anomenat « Coresponsabilitat», en el qual es mostren només els encreuaments amb la categoria «Mai» en relació amb diverses qüestions de parella, per mostrar alguns exemples.

D'altra banda, en aquelles preguntes que incorporen la possibilitat d'esmentar més d'una resposta (per exemple, primer i segon lloc), es representen únicament les dades referides al primer lloc. A més, en el cas de les escales del 0 al 10, quan no es tracta de preguntes en bateria, s'ha procedit a l'agrupació de categories per facilitar la lectura: «0-2», «3-4», «5», «6-7» i «8-10».

Al llarg del document apareixen preguntes de resposta múltiple que representen, de manera agregada, diverses respostes de cada una de les persones entrevistades en un mateixa llista d'opcions o valors. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en lloc de la totalitat de persones que han respost. El/l'entrevistador/a marca totes les respostes esmentades per la persona entrevistada, per la qual cosa la suma dels percentatges de columna és superior a 100.

A l'annex d'aquest anuari poden trobar-se les fitxes tècniques corresponents a cada un dels baròmetres que el componen.

Capítol complet

 • Valoració de la situació econòmica general d'Espanya
  • Sèrie anual
 • Valoració retrospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració prospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració de la situació política general d'Espanya
  • Sèrie anual
 • Valoració retrospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Valoració prospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual
 • Problemes principals que hi ha actualment a Espanya
  • Sèrie anual

Capítol complet

 • Valoració de la gestió del govern central del PP
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Valoració de la tasca del primer partit de l'oposició (govern central)
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) de líders polítics
  • Sèrie anual
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) dels ministres/as del govern del PP
  • Sèrie anual
 • Grau de confiança en el president del govern: Mariano Rajoy
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • Grau de confiança en el líder del PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba
  • Sèrie anual
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • GRAU D'IMPORTÀNCIA DEL CONEIXEMENT D'IDIOMES ESTRANGERS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • GRAU D'IMPORTÀNCIA DONAT A L'ESTUDI D'IDIOMES ESTRANGERS A ESPANYA
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • SITUACIÓ DE DESIGUALTAT EN EL TREBALL O ELS ESTUDIS PER DESCONEIXEMENT D'IDIOMES ESTRANGERS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • IDIOMA ESTRANGER QUE LI AGRADARIA APRENDRE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • RAÓ PRINCIPAL PER APRENDRE UN IDIOMA ESTRANGER
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • ACORD AMB DIFERENTS FRASES SOBRE LA DIFICULTAT D'APRENENTATGE D'IDIOMES ESTRANGERS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • FACTORS MÉS IMPORTANTS PER TROBAR TREBALL FA 10 ANYS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • FACTORS MÉS IMPORTANS PER TROBAR TREBALL EN L'ACTUALITAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • ESCALA DE SATISFACCIÓ AMB DIFERENTS ASPECTES DE LA VIDA PERSONAL
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • TEMPS DEDICAT A L'ACTIVITAT PRINCIPAL, A les TASQUES DE LA LLAR I AL TEMPS LLIURE EN U DIA LABORABLE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • NOMBRE DE PERSONES A LES QUALS LA PERSONA ENTREVISTADA PODRIA ANAR EN CAS DE NECESSITAR AJUDA
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL HA DISCUTIT SOBRE DIVERSES QÜESTIONS AMB LA SEVA PARELLA DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • FREQÜÈNCIA DE DETERMINATS COMPORTAMENTS A L'HORA DE REALITZAR COMPRES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • CONSUM DE PRODUCTES PROVINENTS DEL COMERÇ JUST
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • RENÚNCIA A LA COMPRA DE DETERMINATS PRODUCTES PER RAONS POLÍTIQUES, ÈTIQUES O MEDIAMBIENTALS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • REALITZACIÓ DE ALGUNA COMPRA PER INTERNET EN ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • PRINCIPALS RAONS PER LES QUE HA COMPRAT PER INTERNET
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • OPINIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES COMPRES EN ESTABLIMENTS COMERCIALS A COMPRAR PER INTERNET
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • MOTIU PEL QUE MAI HA PRESENTAT UNA RECLAMACIÓ SOBRE UN PRODUCTE O SERVEI
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • FREQÜÈNCIA D'ASSISTÈNCIA A ESPECTACULOS ESPORTIUS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • GRAU D'INTERES PER L'ESPORT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • RAONS PER LES QUALS PRACTICA ESPORT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • RAONS PER ABANDONAR LA PRACTICA DE L'ESPORT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • RAONS PER NO PRACTICAR ESPORT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • GRAU D'ACORD AMB DIFERENTS FRASES SOBRE EL QUE ÉS L'ESPORT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
 • DESIG DE TENIR UN/A FILL/Al FET QUE FES ESPORT D'ALTA COMPETICION O PROFESSIONAL
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • ESCALA DE CONFIANÇA (0-10) EN DIFERENTS GRUPS EN CAS DE NECESSITAT
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • TIPUS D'AJUDA PRESTADA EN ELS ÚLTIMS 6 MESOS A PERSONES DE LA SEVA CERCLE SOCIAL
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • ÚS DE DIFERENTS TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ EN ELS ÚLTIMS SIS MESOS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • MOTIUS PRINCIPALS DE LES TRUCADES QUE REALITZA A TRAVÉS DEL TELÈFON MÒBIL
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • ASSUMPTES PRINCIPALS DELS CORREUS ELECTRÒNICS QUE ENVIA
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • MOTIUS PRINCIPALS PELS QUALS USA WHATSAPP O ALTRES APLICACIONS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA EN UN DIA NORMAL
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • RAONS PER CONNECTAR-SE A LES XARXES SOCIALS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • ESCALA DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS(0-10) EN XARXES SOCIALS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 • ESCALA DE RECEPCIÓ DE CONTINGUTS (0-10) EN XARXES SOCIALS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat

Capítol complet

 • PERSONES AMB LES QUALS SOL FER UNA SÈRIE D'ACTIVITATS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • FREQÜÈNCIA AMB la qual MENJA I/O SOPAR FORA DE LA SEVA CASA, EN CASI DE FAMILIARS O AMICS/AS O ES PORTA O COMPRA MENJAR
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • FREQÜÈNCIA AMB LA QUE SURT O ES REUNEIX AMB UNA SÈRIE DE PERSONES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)

Capítol complet

 • GRAU D'INTERÈS PER DIFERENTS ÀMBITS DE LA CULTURA
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 • FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
 • RAONS PRINCIPALS PER LES QUALS NO SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
  • Freqüències i representació gràfica
 • FORMAT LECTURA DE LLIBRES (EN PAPER O DIGITAL)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
 • RAONS PRINCIPALS PER LES QUALS SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
  • Freqüències i representació gràfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
 • NOMBRE DE LLIBRES LLEGITS EN ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
  • Freqüències i representació gràfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 • FREQÜÈNCIA DE DIFERENTS SITUACIONS RELACIONADES AMB LA LECTURA EN LA INFÀNCIA/ADOLESCÈNCIA
  • Freqüències i representació gràfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diferents serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Contraprestacions que rep la societat pel pagament a l'Estat dels impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de les contraprestacions que rep personalment i familiarment pel pagament a l'Estat d'impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la despesa de l'Estat en diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Escala de valoració (0-10) de l'augment dels impostos per tenir millors serveis públics i prestacions socials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Pressió fiscal sobre els/les contribuents a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Comparació de la pressió fiscal a Espanya amb Europa
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Enero
 • Febrero
 • Marzo
 • Abril
 • Mayo
 • Junio
 • Julio
 • Septiembre
 • Octubre
 • Noviembre
 • Diciembre
 • Opinión pública y política fiscal