Atzealdea

Anuario 2014

Portada anuario 2014

ISBN

9788474766769

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2015

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

302

Kapitulu osoa

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) eginkizun nagusia Espainiako gizartearen jarrerak eta portaerak aztertzea eta denboran zehar jarrera eta portaera horiek duten egonkortasuna eta aldaketa neurtzea da. Urtekari hau 2012an hasitako serie baten parte da, eta 2014an inkesta pertsonalen aplikazioaren bidez hilero egindako iritzi barometroen emaitzak biltzen ditu, laburbilduta. Bertan, garrantzi bereziko galderak aurkezten dira, eta horietako batzuk hilero errepikatzen dira. Beste batzuk, aldiz, inkesta bakoitzaren izaera monografikoari dagozkio. Horrela, modu bisualagoan eta hurbilagotik helarazi nahi zaizkie pertsonei erakunde honek urtero sortutako zenbait datu.

Ale honek lehenengo atal bat du, dokumentu honetan zehar erabilitako metodologia zehatz-mehatz azaltzen duena, hamar kapitulu tematiko eta eranskin bat, urtekari honetarako erabilitako azterketen fitxa teknikoekin. Lehenengo bi kapituluak luzetarakoak dira, eta horietan biltzen dira egoera ekonomiko eta politikoari buruzko pertzepzioak, baita gobernuari eta oposizioari buruzko balorazioa ere. Ondoren, zortzi kapitulu monografiko daude, besteak beste gai hauei buruzkoak: hizkuntzak, erantzunkidetasuna, kontsumo ohiturak, kirola, jendetasuna eta komunikazioko teknologiak, ohitura sozialak, irakurmenaren praktika eta zerga-politikari buruzko iritzia.

Aurkeztutako taulei esker, inkestetan jasotako iritzietako bakoitza elkarrizketatutako zer pertsona motak izateko joera handiagoa duen uler daiteke, hautatutako zenbait ezaugarriren arabera. Horien artean, sexua, adina, egindako ikasketak, lan egoera, egoera zibila edo estatus sozioekonomikoa bezalako ezaugarri soziodemografikoak aipatzen dira, baina baita beste batzuk ere: bizileku duen udalerriaren tamaina, ideologia, boto oroimena eta erlijio praktika. Era horretan, elkarrizketatutako pertsonen iritzia oro har aurkezteaz gain, urtekari honek talde zehatzak partikularizatzeko aukera eskaintzen du.

Urtekari hau garatzeko erabilitako datu-baseak eta CISek 1999tik eginiko inkesta, serie eta galdera guztiak bere web orrian (www.cis.es) daude, dohainik kontsultatzeko edo deskargatzeko.

Kapitulu osoa

2014ko urtekariak CISen barometroaren aurtengo daturik garrantzitsuenen hautaketa dakar. «Egoera ekonomikoari eta politikoari buruzko pertzepzioak» atalak gai hau aztertzen duten barometro desberdinen ohiko galderak jasotzen dira, bai atzera begirako ikuspegitik bai aurrera begirako ikuspegitik. «Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa» atalean, elkarrizketatutako pertsonek gobernuari, oposizioari, ministroei eta lider politiko nagusiei buruz egiten dituzten ebaluazioak azter daitezke, urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian egiten diren barometro politikoetan. Gainerako atalek hileko monografiko bakoitzeko galderen hautaketa bat dakarte. Horretarako, adierazle bakoitzaren garrantziaren eta hilabete horretan aukeratutako galdera kopuruaren arteko oreka bat bilatu da. Hala ere, batzuetan, multzoko galdera batzuen hautaketak espazio handiago bat eskaini beharra ekarri du.

Galdera bakoitzari loturiko datuen aurkezpena antzeko egitura mantentzen saiatzen da kapitulu bakoitzaren barruan. Hala, «Egoera ekonomikoa eta politikoa ulertzeko modua», eta «Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa» blokeek, iritzi horien urteko luzetarako bilakaera dakarte, emaitzen grafiko erakusgarriarekin, hileka eta hiruhilekoka. Hileko bloke tematikoek, bestetik, hautatutako galdera bakoitzari dagokion bazter-maiztasuna islatzen dute (edo batezbestekoak, kasuaren arabera), eta grafiko zehatz bat ere badaukate horietako bakoitzerako. Grafiko horiek, kasu gehienetan, erantzun bakoitzaren portzentajea islatzen dute, %10eko edo %100eko eskalan, kasuaren arabera. Hala ere, galdera zehatz batzuetan, lider politikoen eta ministroen batez besteko balorazioan, adibidez, irudikapen hori datuen hurbileneko goiko edo beheko mugetara egokitu da, hobeto ikuste aldera, balio horien hurbiltasunarengatik.

Barne hartutako taulen edukiari izen adierazgarri bat jarri zaio, eta dagokien hila edo bloke tematikoa ere adierazi dira, erraz identifikatu ahal izateko. Hala, adibidez, «Egoera ekonomiari eta politikoari buruzko pertzepzioak» blokeari loturiko lehenengo taulari «SIT1 Taula» izena jarri diogu, «Gobernuaren eta oposizioaren balorazioa» blokeko lehenengo taulari «POL1 Taula», eta otsaileko barometroaren lehenengo taulari «F1 Taula».

Taulek jatorrizko galdetegiko galderak eta erantzunen kategoriak jasotzen dituzte zehatz-mehatz.

CISek erabiltzaileen esku jartzen dituen adierazle soziodemografiko eta politiko ohikoenekin egindako gurutzaketak ematen dira jarraian: sexua, adina, egoera zibila, hezkuntza, lan-egoera, klase soziala, ideologia, boto oroimena, erlijioa eta habitata. Barne hartutako aldagai batzuk birkodifikatu edo eraldatu egin dira, oro har aldagaiaren kategoria bakoitzerako kalkulatzen diren (ilerako portzentajeetan) datuen irakurketa eta interpretazioa errazteko. Soilik galdera batzuen kasuan portzentaje horiek zutabeka kalkulatu dira, eta horrela adierazita agertzen da dokumentuan.

Adina eta klase soziala aldagaiek CISek bere webgunearen bidez azterketa desberdinetarako ematen dituen kategoria berberak mantentzen dituzte. Hala ere, ideologia, habitata, boto oroimena eta hezkuntza beste modu batean birkodifikatu dira, emaitza taula sintetikoago bat aurkezteko. Adinari dagokionez, tarte hauek daude: «24 urte arte», «25etik 34ra», «35etik 44ra», «45etik 54ra», «55etik 64ra» eta «65 urte edo gehiago». Ideologia aldagaian, «5» eta «6» bitarteko balioak mantendu dira, elkartzerik gabe, eta gainerako balioak bateratu dira: ezkerraldean, «1-2», «3-4» balioak, eta eskuinaldean, «7-8» eta «9-10» balioak. Habitataren tamainari dagozkion kategoriak honela identifikatu dira: 10.000 biztanletik beherako udalerriak «Herria edo hiri txikia», 10.001 biztanletik 100.000 biztanlera bitartekoak «Hiri ertaina», 100.001 biztanletik 1.000.000 biztanlera bitartekoak «Hiri handia», eta 1.000.000 biztanletik gorakoak «Hirigune handia».

Hezkuntza, klase sozial eta erlijio aldagaiak sortzeko, galdera konbinazio bat erabili da. Hezkuntzaren kasuan, eskolara joan den edo ez galdera eta burutu diren maila goreneko ikasketak neurtzeko galdera honako kategoria hauekin konbinatzen dira: «Lehen Hezkuntza edo gutxiago», «Bigarren Hezkuntza, hastapenak», «Erdi-mailako Lanbide Heziketa», «Bigarren Hezkuntza, goi-maila», «Goi-mailako Lanbide Heziketa», eta «Unibertsitatea». Erlijio aldagaiak erlijio arloko definizioa erlijio praktikaren maiztasunarekin lotzen du, eta hiru kategoria sortu dira: «Fededun praktikantea», «Fededun ez praktikantea», eta «Ateoa, fedegabea». Boto oroimenari dagokionez, azken hauteskundeetan botatzera joan zen edo ez galdera eta botoa zein alderdiri eman zion galdera konbinatzen dira. Honako kategoria hauek sortu dira: «PP», «PSOE», «IU/ICV», «UPyD», «CiU», «Beste alderdi batzuk», «Adingabea zen», «Zuriz», «Ez zuen botatu», «Ez da oroitzen», eta «Ez du erantzun». «Ez zuen botatu» kategoriak jatorrizko bi galderetan abstentzioa islatzen duten aukera guztiak biltzen ditu (botatzera joan zen baina ezin izan zuen botatu, ezin izan zuen botatzera joan, ez zuen botatu nahi izan eta boto baliogabea).

Bestalde, klase soziala aldagaia pertsona elkarrizketatuek hiru galderei emandako erantzunetatik abiatuta sortu da: lan-egoera, lanbidea eta estatus sozioekonomikoa. CNO 2011 eta CNAE 2009 sailkapenen kodifikazioei jarraiki egin da. Aldagai honen bost kategoriak hauek dira: «Klase altua/ertain-altua» (profesionalak eta teknikariak, zuzendariak eta kargu ertainak), «Klase ertain berriak» (eskuzkoak ez diren ordainpekoak), «Klase ertain zaharrak» (enpresaburuak, autonomoak eta nekazariak), «Langile gaituak» (eskuzko langile gaituak, langileburuak eta artisauak), «Langile gaitu gabeak» (industriako eta zerbitzuetako langileak, eta landako jornalariak).

Aldagai azaltzaileen —gurutzatzekoak— «Ez daki» eta «Ez du erantzun» erantzun kategoriak, zifrak berezko zentzua duenean eta estatistikoki esanguratsua den kasuetan soilik agertuko dira tauletan. Hala, «Ez daki» eta «Ez du erantzun» mantendu egin dira ideologia politikoa aurkeztean; «Ez du gogoratzen» eta «Ez du erantzun» boto oroimenean; eta «Ez du erantzun» erlijioaren aldagaian; baina gainerako kasuetan ez dira sartu, beren hondar-izaeragatik. Bestalde, galdetegiaren diseinuan hala jaso den kasuetan, elkarrizketatuak galdera egin zaionean «Bat-batean emandako erantzuna» den jaso da, eta beste kasu batzuetan, ea elkarrizketatzaileak aurrez zehazturiko erantzun aukera gisa eman behar ez zuen kategoria zen (kasu horretan, kategoria horren ondoan «EZ IRAKURRI» dator).

Adierazle desberdinen kategoria batzuk elkarrizketatutako pertsonen erantzunen artean oso presente ez egoteak, atal honetan, portzentajeak interpretatzeko dakartzan zailtasunak nabarmentzera behartzen gaitu. Horregatik, parentesi artean kategoria bakoitzean edo osotasunean galdera horri erantzun dioten pertsonen kopurua (n) agertzen da.

Hautatutako galderen inguruan ematen den informazioa batzuetan partziala da, irakurketa errazteko. Hala, esate baterako, maiztasuna edo adostasun-maila ezagutzeko multzoko galdera ugaritan erabilitako «Asko» eta «Nahiko» erantzun aukerak, bakar batean bildu dira, «Asko + Nahiko», eta gainerako aukerak kendu dira («Gutxi» eta «Ezer ez»). Oro har, galdera hauen emaitzarik adierazgarriena aurkeztu nahi da eta, beraz, batzuetan datu bakarra ematen da; adibidez, Iritzi publikoa eta zerga-politika titulua daraman kapituluaren kasuan, «Oso gutxi» aukera bakarrik agertzen da zerbitzu publiko desberdinetara bideratutako baliabideei buruzko galderan. Hizkuntzei buruzko kapitulua ere beste kasu bat da. Horretan, «Nahiko ados» aukeraren gurutzaketak agertzen dira esaldi zehatz batzuei lotuta. Edo, Erantzunkidetasuna izeneko kapituluan, «Inoiz ez» kategoriarekin egindako gurutzaketak bakarrik aurkezten dira bikote-gaiei buruzko zenbait arlori lotuta. Horiek adibide batzuk baino ez dira.

Bestalde, erantzun bat baino gehiago aipatzeko aukera ematen duten galderetan (adibidez, lehen eta bigarren posizioak), lehenengo posizioari dagozkion datuak bakarrik aurkezten dira. Gainera, 0tik 10erako eskalen kasuan, multzoko galderak ez direnean, kategoriak bateratu dira irakurketa errazteko: «0-2», «3-4», «5», «6-7» eta «8-10».

Dokumentuan zehar erantzun anitza duten galderak ageri dira. Modu osagarrian, pertsona elkarrizketatu bakoitzak aukera eta balore berdinen zerrendari emandako hainbat erantzun jasotzen dituzte. Galdera hauen ezaugarria zera da: beste galderetan ez bezala, (n) balioak erantzun-kopuru osoa adierazten du, erantzun duten pertsona-kopuruaren ordez. Elkarrizketatzaileak pertsona elkarrizketatuaren erantzun guztiak markatzen ditu; beraz, zutabeko portzentajeen batura 100 baino gehiago izango da.

Urtekari honen eranskinean, hura osatzen duten barometro guztiei dagozkien fitxa teknikoak daude.

Kapitulu osoa

 • Espainiako egoera ekonomiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera ekonomikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politiko orokorraren balorazioa
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren atzera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Espainiako egoera politikoaren aurrera begirako balorazioa (1 urte)
  • Urteko seriea
 • Gaur egun Espainian dauden arazo nagusiak
  • Urteko seriea

Kapitulu osoa

 • PPren gobernu zentralaren kudeaketaren balorazioa
  • Urteko seriea
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Oposizioko lehen alderdiaren (gobernu zentrala) lanaren balorazioa
  • Urteko seriea
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • Lider politikoen ezagutza eta balorazio eskala (0-10)
  • Urteko seriea
 • PPko Gobernuko ministroen ezagutza eta balorazio eskala (0-10)
  • Urteko seriea
 • Gobernuko presidentearenganako konfiantza maila: Mariano Rajoy
  • Urteko seriea
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • PSOEko liderrarenganako konfiantza maila: Alfredo Pérez Rubalcaba
  • Urteko seriea
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • ATZERRIKO HIZKUNTZAK EZAGUTZEAREN GARRANTZIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • ESPANAINIAN ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEARI EMATEN ZAION GARRANTZIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • ATZERRIKO HIZKUNTZAK EZ JAKITEAGATIK LANEAN EDO IKASKETETAN DAUDEN DESBERDINTASUNAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • IKASI NAHIKO LUKEEN ATZERRIKO HIZKUNTZA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • ATZERRIKO HIZKUNTZA BAT IKASTEKO ARRAZOI NAGUSIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO ZAILTASUNARI BURUZKO ZENBAIT ESALDIREKIN DUEN ADOSTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • DUELA 10 URTE, LANA AURKITZEKO FAKTORERIK GARRANTZITSUENAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, Ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • GAUR EGUN, LANA AURKITZEKO FAKTORERIK GARRANTZITSUENAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, Ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • BIZITZA PERTSONALEKO ALDERDI DESBERDINEKIKO ASEBETETZE MAILA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • LANEKO EGUN BATEAN, JARDUERA NAGUSIA ETA ETXEKO LANAK EGITEKO ETA DENBORA LIBRERAKO ERABILITAKO DENBORA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • LAGUNTZA BEHAR IZATEKOTAN, PERTSONA ELKARRIZKETATUAK ZENBAT PERTSONARI ESKATU AHALKO LIEKE LAGUNTZA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • AZKEN HAMABI HILABETEETAN, BIKOTEKIDEAREKIN ZEIN MAIZTASUNAREKIN EZTABAIDATU DUEN
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (Kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (Kont.)

Kapitulu osoa

 • EROSKETAK EGITEAN, JARRERA ZEHATZAK IZATEKO MAIZTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • BIDEZKO MERKATARITZAKO PRODUKTUEN KONTSUMOA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • PRODUKTU ZEHATZAK EZ EROSTEA ARRAZOI POLITIKO EKO ETIKOENGATIK, EDO INGURUMENEKO ARRAZOIENGATIK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • AZKEN HAMABI HILABETEETAN INTERNET BIDEZ EROSKETAREN BAT EGIN IZANA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • INTERNET BIDEZ EROSTEKO ARRAZOI NAGUSIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (Kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (Kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (Kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (Kont.)
 • INTERNET BIDEZ EROSTEAN, DENDETAN EGITEN DIREN EROSKETEK IZANDAKO BEHERAPENARI BURUZKO IRITZIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • erlijio, ideologia, boto oroimen, habitateko gurutzatzeak
 • PRODUKTU EDO ZERBITZU BATEN GAINEAN INOIZ ERREKLAMAZIORIK EZ AURKEZTEKO ARRAZOIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Ian egoera, kase sozial eta idiologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • KIROLETAKO IKUSKIZUNEI LAGUNTZEKO MAIZTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • KIROLARI BURUZKO INTERESEKO GRADUA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • KIROLA PRAKTIKATZEN DUEN ARRAZOIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia, gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • UZTEKO ARRAZOIAK PRAKTIKATZEN DU KIROLEKO
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia, gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • KIROLIK EZ PRAKTIKATZEKO ARRAZOIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia, gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • KIROLA DENAREN GAINEKO ESALDI DESBERDINEKIN ADOS GRADUA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia, gurutzatzeak
  • boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • IZATEKO NAHIA BAT/SEMEARI/COMPETICION ALTA KIROLA EDO PROFESIONALA EGIN ZEZALA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • TALDE DESBERDINETAKO KONFIANTZA ESKALA (0-10) BEHAR IZANEZ GERO
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • BERE ZIRKULU SOZIALEKO PERSONAS-i AZKEN 6 HILABETEETAN EMANDAKO LAGUNTZAKO TIPOA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • AZKEN SEI HILABETEETAKO KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIA DESBERDINEKO ERABILERA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • TELEFONO MUGIKORREAN ZEHAR EGITEN DITUEN DEIEN ARRAZOI NAGUSIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (Kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (Kont.)
 • BIDALTZEN DITUEN POSTA ELEKTRONIKOEN GAI NAGUSIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • SARE SOZIALETARA KONEKTATZEKO ARRAZOIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
  • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • SARE SOZIALETARA KONEKTATZEKO ARRAZOIAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (Kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (Kont.)
 • CONTENIDOS(0-10a) EKOIZPEN ESKALA SARE SOZIALETAN
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 • SARE SOZIALETAKO EDUKI HARRERA ESKALA (0-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak

Kapitulu osoa

 • JARDUERA ZEHATZ BATZUK NOREKIN EGIN OHI DITUEN
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • ETXETIK KANPO, SENIDEEN EDO LAGUNEN ETXEAN BAZKALTZEKO EDO AFALTZEKO MAIZTASUNA, EDO JANARIA ETXETIK ERAMATEKO EDO HURA EROSTEKO MAIZTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • PERTSONA ZEHATZ BATZUEKIN ELKARTZEKO MAIZTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)

Kapitulu osoa

 • KULTURAREN EREMU DESBERDINEI BURUZKO INTERESEKO GRADUA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
 • IRAKURKETA LIBURU MAIZTASUNA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • ARRAZOIAK ZERGATIK EZ NORMALEAN LIBURUAK IRAKURRI
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako gurutzatzeak
  • lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
  • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • LIBURUETAKO FORMATU IRAKURKETA (PAPEREAN EDO DIGITALEAN)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • Razones principales por las que se LIBURUAK IRAKURRI OHI DIREN ARRAZOI NAGUSIAK leer libros
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • AZKEN HAMABI HILABETEETAN IRAKURRITAKO LIBURUETAKO KOPURUA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
 • FRECUENCIA DE DIFERENTES SITUACIONES RELACIONADAS CON LA LECTURA EN LA INFANCIA/ADOLESCENCIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntzako, Lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • ideologiako, Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)

Kapitulu osoa

 • ZERBITZU PUBLIKO DESBERDINEN FUNTZIONAMENDUAREKIKO ASEBETETZE MAILA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (kont.)
 • ZERGEN FUNTZIONALITATEA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESTATUARI ZERGAK ETA KOTIZAZIOAK ORDAINTZEAREN TRUKE GIZARTEAK JASOTZEN DITUEN KONTRAPRESTAZIOAK
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESTATUARI ZERGAK ETA KOTIZAZIOAK ORDAINTZEAREN TRUKE PERTSONALKI ETA FAMILIAN JASOTZEN DITUZUN KONTRAPRESTAZIOEN BALORAZI
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESTATUAREN HAINBAT ZERBITZU PUBLIKOTAKO GASTUAREN BALORAZIOA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak (kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (kont.)
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak (kont.)
 • ZERBITZU PUBLIKO ETA GIZARTE PRESTAZIO HOBEAK IZATEKO ZERGAK GEHITZEAREN BALORAZIO ESKALA (0-10)
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESPANIAKO ZERGADUNEN GAINEKO PRESIO FISKALA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESPANIAKO PRESIO FISKALAREN ETA EUROPAKOAREN ARTEKO ALDERAKETA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ZERGEN KOBRANTZARI LOTURIKO JUSTIZIA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • ESPANAIKO IRUZUR FISKA MAILA
  • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
  • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
  • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 • Enero
 • Febrero
 • Marzo
 • Abril
 • Mayo
 • Junio
 • Julio
 • Septiembre
 • Octubre
 • Noviembre
 • Diciembre
 • Opinión pública y política fiscal