Atrás

Anuario 2014

Portada anuario 2014

ISBN

9788474766769

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2015

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

302

Capítulo completo

O Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ten como principal función o estudo das actitudes e os comportamentos da sociedade española, así como a medición da súa estabilidade e cambio ao longo do tempo. Este anuario forma parte dunha serie iniciada en 2012 que recolle, de xeito sintético, os resultados dos barómetros de opinión mensuais realizados, mediante a aplicación de enquisas persoais, no ano 2014. Nel preséntanse preguntas de especial relevancia, algunhas das cales se repiten mensualmente, mentres que outras responden ao carácter monográfico de cada unha das sondaxes. Con iso preténdese trasladar o público, dun xeito máis visual e próximo, unha selección dos datos xerados anualmente por esta institución.

O presente volume consta dun primeiro apartado dedicado a unha descrición detallada da metodoloxía utilizada ao longo deste documento, dez capítulos temáticos e un anexo coas fichas técnicas dos estudos utilizados para este anuario. Os dous primeiros capítulos teñen carácter lonxitudinal, e neles recóllense as percepcións sobre a situación económica e política, e a valoración do goberno e a oposición. Ségueno oito capítulos monográficos, nos que son abordados temas como os idiomas, a corresponsabilidade, os hábitos de consumo, o deporte, a sociabilidade e as tecnoloxías da comunicación, os hábitos sociais, a práctica da lectura e a opinión sobre política fiscal.

As táboas presentadas permiten entender que tipo de persoas entrevistadas son máis propensas a albergar cada unha das opinións recollidas nas enquisas, segundo unha selección de características. Entre elas cóntanse trazos sociodemográficos como o sexo, a idade, os estudos realizados, a situación laboral, o estado civil ou o status socioeconómico, pero tamén outros como o tamaño do municipio onde reside, a ideoloxía, o recordo de voto e a práctica relixiosa. Deste modo, ademais de presentar, de xeito xeral, a opinión das persoas entrevistadas, este anuario ofrece a posibilidade de particularizar para grupos concretos.

As bases de datos utilizadas para a creación deste anuario, así como todas as enquisas, series e preguntas realizadas polo CIS dende 1999, están dispoñibles na súa páxina web (www.cis.es) para ser consultadas ou descargadas gratuitamente.

Capítulo completo

O anuario 2014 incorpora unha selección dos datos máis relevantes dos barómetros do CIS ao longo dese ano. No apartado dedicado a «Percepcións sobre a situación económica e política» recóllense as preguntas comúns dos diferentes barómetros que tratan esta temática, tanto dende un punto de vista retrospectivo coma prospectivo. No apartado denominado «Valoración do goberno e a oposición» poden revisarse as avaliacións que as persoas entrevistadas fan do goberno, a oposición, os/as ministros/as e principais líderes políticos nos barómetros políticos que se realizan nos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro. O resto de apartados representa unha selección das preguntas de cada monográfico mensual. Para iso, buscouse un equilibro entre a relevancia de cada indicador coa cantidade de preguntas escollidas do devandito mes. Non obstante, en ocasións, a selección dalgunhas preguntas de batería requiriu a dedicación dun maior espazo.

A presentación dos datos referidos a cada pregunta intenta manter unha estrutura similar dentro de cada capítulo. Así, os bloques dedicados a «Percepcións da situación económica e política», e «Valoración do goberno e a oposición», incorporan a evolución lonxitudinal anual das devanditas opinións cun gráfico representativo das respostas, mensual ou trimestralmente. Pola súa parte, os bloques temáticos mensuais mostran as frecuencias marxinais (ou media, segundo o caso) para cada unha das preguntas seleccionadas, acompañadas tamén dun gráfico específico. Estes gráficos representan, na maioría dos casos, a porcentaxe de cada opción de resposta sobre unha escala de 10 ou de 100%, segundo o caso. Non obstante, nalgunhas preguntas concretas, como a valoración media dos líderes políticos e dos/as ministros/as, a devandita representación se axustou a uns límites superior e inferior próximos aos datos para garantir a súa visibilidade, dada a proximidade dos devanditos valores.

Procedeuse a unha denominación representativa do contido das táboas incluídas, así como do mes ou bloque temático ao que pertencen para facilitar a súa identificación. Así, por exemplo, a primeira táboa referida ao bloque de «Percepcións sobre a situación económica e política» se denomina «Tabla SIT1», a primeira táboa do bloque «Valoración do goberno e a oposición» é identificada como «Táboa POL1», e a primeira táboa do barómetro do mes de febreiro denomínase «Tabla F1»

As táboas citan literalmente a pregunta e categorías de resposta do cuestionario orixinal.

A continuación, facilítanse os cruzamentos cos indicadores sociodemográficos e políticos máis habituais ofrecidos polo CIS aos seus usuarios/as: sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social, ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat. Algunhas das variables incluídas foron recodificadas, ou transformadas, co obxectivo de facilitar a lectura e interpretación dos datos que, en termos xerais, son calculados para cada categoría da devandita variable (en porcentaxes de fila). Unicamente no caso dalgunhas preguntas as devanditas porcentaxes foron calculadas por columnas, e así aparece indicado no documento.

As variables idade e clase social manteñen as mesmas categorías que o CIS facilita para os diferentes estudos a través da súa páxina web. Non obstante, ideoloxía, hábitat, recordo de voto e educación recodificáronse de forma distinta para presentar unha táboa de resultados máis sintética. A idade incorpora os seguintes intervalos: «Ata 24 anos» «De 25 a 34», «De 35 a 44», «De 45 a 54», «de 55 a 64» e «65 anos ou máis». Na variable ideoloxía mantivéronse os valores intermedios «5» e «6» sen agrupación, e agrupáronse o resto de valores: na esquerda os valores «1-2», «3-4», e na dereita os valores «7-8» e «9-10. As categorías do tamaño de hábitat identificáronse da seguinte forma: os municipios menores de 10.000 habitantes como «Vila ou cidade pequena», de 10.001 a 100.000 habitantes como «Cidade mediana», de 100.001 a 1.000.000 de habitantes como «Cidade grande», e máis de 1.000.000 de habitantes como «Gran núcleo urbano».

Para a creación das variables educación, clase social e relixión, utilizouse unha combinación de preguntas. No caso da educación, combínanse a pregunta de se foi ou non á escola, e a pregunta que mide o nivel dos estudos de máis alto nivel que se cursou coas seguintes categorías: «Primaria ou menos», «Secundaria inicial», «FP de grao medio», «Secundaria superior», «FP de grao superior», e «Universidade». A variable relixión integra a definición en materia relixiosa coa frecuencia da práctica relixiosa, creando tres categorías: «Crente practicante», «Crente non practicante», e «Ateo/a, non crente». Polo que respecta a recordo de voto, combínanse a pregunta de se foi a votar ou non nas últimas eleccións, e a pregunta de que partido votou. Créanse as seguintes categorías: «PP», «PSOE», «IU/ICV», «UPyD», «CiU», «Outros partidos», «Non tiña idade», «En branco», «Non votou», «Non lembra» e «N.C.». A categoría «Non votou» inclúe todas aquelas opcións que reflicten abstención en calquera das dúas preguntas orixinais (foi a votar pero non puido facelo, non foi a votar porque non puido, preferiu non votar e voto nulo).

Pola súa banda, a variable clase social créase a partir das respostas das persoas entrevistadas a tres preguntas: situación laboral, ocupación e status socioeconómico, seguindo a codificación da CNO 2011 e a CNAE 2009. As cinco categorías desta variable son: «Clase alta/media-alta» (agrupa a profesionais e técnicos, directivos/as e cadros medios), «Nova clase media» (asalariados/as non manuais), «Vella clase media» (empresarios/as, autónomos/as e agricultores/as), «Obreiros/as cualificados/as» (manuais cualificados, capataces e artesáns/as), «Obreiros/as non cualificados» (obreiros/as da industria e os servizos, e xornaleiros/as do campo).

As categorías de resposta «Non sabe (N.S.)» e «Non contesta (N.C.)» das variables explicativas -de cruzamento- unicamente se presentan nas táboas naqueles casos nos que esta cifra ten sentido propio e é estatisticamente significativa. Así, «N.S.» e «N.C.» mantivéronse ao presentar a ideoloxía política; «Non lembra» e «N.C.» no recordo de voto; e «N.C.» na variable relixión, pero nos demais casos non se inclúen polo seu carácter residual. Por outro lado, especificouse, no caso de que así fóra recollido no deseño do cuestionario, se se trata dunha «Resposta espontánea» proporcionada pola persoa entrevistada ao formularlle a pregunta e, noutras ocasións, se se trataba dalgunha categoría que o entrevistador/a tiña a instrución de non ofrecer como opción de resposta predeterminada, en cuxo caso aparece ao lado da devandita categoría «NON LER».

O feito de que algunhas das categorías dos diferentes indicadores non estean moi presentes entre as respostas das persoas entrevistadas obriga, neste apartado, a chamar a atención sobre as limitacións que impón á interpretación das porcentaxes. Por iso aparece, entre paréntese, o número de persoas (n) que responde por categoría ou no seu conxunto á devandita pregunta.

A información que se proporciona respecto ás preguntas seleccionadas é, en ocasións, parcial, co fin de facilitar a lectura. Así, por exemplo, as opcións de resposta «Moito» e «Bastante», utilizadas nalgunhas preguntas de batería para capturar tanto unha frecuencia coma un grao de acordo, foron agrupadas na opción «Moito + Bastante» descartándose o resto de opcións de resposta («Pouco» e «Nada»). Polo xeral, trátase de presentar o resultado máis significativo deste tipo de preguntas, polo que en ocasións se incorpora un só dato, como é o caso do capítulo titulado Opinión pública e política fiscal, no que só aparece a categoría «Moi poucos» na pregunta relativa aos recursos destinados aos diferentes servizos públicos. Outro caso é o capítulo sobre Idiomas, no que se mostran os cruzamentos referidos a «Máis ben de acordo» en relación a unha serie de frases, ou o capítulo denominado Corresponsabilidade, no que se mostran soamente os cruzamentos coa categoría «Nunca» en relación a diversas cuestións de parella, por mostrar algúns exemplos.

Por outro lado, naquelas preguntas que incorporan a posibilidade de mencionar máis dunha resposta (por exemplo, primeiro e segundo lugar), represéntanse unicamente os datos referidos ao primeiro lugar. Ademais, no caso das escalas do 0 ao 10, cando non se trata de preguntas en batería, procedeuse á agrupación de categorías para facilitar a lectura: «0-2», «3-4», «5», «6-7» e «8-10».

Ao longo do documento aparecen preguntas denominadas de resposta múltiple que representan, de xeito agregado, varias respostas de cada unha das persoas entrevistadas a un mesmo listado de opcións ou valores. Estas preguntas teñen a característica de que o (n) representa, a diferenza do resto de preguntas, a totalidade de respostas en lugar da totalidade de persoas que responderon. O/a entrevistador/a marca todas as respostas mencionadas pola persoa entrevistada, polo que a suma das porcentaxes de columna é superior a 100.

No anexo deste anuario poden encontrarse as fichas técnicas correspondentes a cada un dos barómetros que o conforman.

Capítulo completo

 • Valoración da situación económica xeral de España
 • Valoración retrospectiva da situación económica de España (1 ano)
 • Valoración prospectiva da situación económica de España (1 ano)
 • Valoración da situación política xeral de España
 • Valoración retrospectiva da situación política de España (1 ano)
 • Valoración prospectiva da situación política de España (1 ano)
 • Problemas principais que existen actualmente en España

Capítulo completo

 • Valoración da xestión do goberno central do PP
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • Valoración do labor do primeiro partido da oposición (goberno central)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • Coñecemento e escala de valoración (0-10) de líderes políticos
 • Coñecemento e escala de valoración (0-10) dos ministros/as do Goberno do PP
 • Grao de confianza no presidente do goberno: Mariano Rajoy
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • Grao de confianza no líder do PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat

Capítulo completo

 • GRAO DE IMPORTANCIA DO COÑOCEMENTO DE IDIOMAS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • GRAO DE IMPORTANCIA DADA AO ESTUDIO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS EN ESPAÑA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • SITUACION DE DESIGUALDADE NO TRABALLO OU ESTUDO POR IGNORANCIA DE IDIOMAS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • LINGUA ESTRANXEIRA QUE QUERE APRENDER
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • PRINCIPAL RAZÓN PARA A APRENDIZAXE DUNHA LINGUA ESTRANXEIRA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • SEGUNDO DIFERENTES DECLARACIÓNS SOBRE A DIFICULTADE DE APRENDIZAXE DE LINGUAS ESTRANXEIRAS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • A MAORÍA DOS FACTORES MPORTANTES NA PROCURA DUN EMPREGO HAI 10 ANOS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • A MAIORÍA DOS FACTORES IMPORTANTES NA PROCURA DE EMPREGO HOXE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • ESCALA DE SATISFACCIÓN CON DISTINTOS ASPECTOS DA VIDA PERSOAL
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • TEMPO DEDICADO Á ACTIVIDADE PRINCIPAL, ÁS TAREFAS DO FOGAR E AO TEMPO LIBRE NUN DÍA LABORABLE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • NÚMERO DE PERSOAS ÁS QUE A PERSOA ENTREVISTADA PODERÍA ACUDIR EN CASO DE NECESITAR AXUDA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • FRECUENCIA COA QUE DISCUTIU SOBRE DIVERSAS CUESTIÓNS COA SÚA PARELLA DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • FRECUENCIA DE CERTOS COMPORTAMENTOS AO FACER A COMPRA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • CONSUMO DE PRODUTOS PROVENIENTES DO COMERCIO XUSTO
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • RENUNCIA Á COMPRA DE DETERMINADOS PRODUTOS POR RAZÓNS POLÍTICAS, ÉTICAS OU AMBIENTAIS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • REALIZACIÓN DALGUNHA COMPRA POR INTERNET NOS ÚLTIMOS DOCE MESES
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • PRINCIPAIS RAZÓNS POLAS QUE COMPROU POR INTERNET
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
 • OPINIÓN SOBRE A REDUCIÓN DAS COMPRAS EN ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS AO COMPRAR POR INTERNET
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • MOTIVO POLO QUE NUNCA PRESENTOU UNHA RECLAMACIÓN SOBRE UN PRODUTO OU SERVIZO
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • TAXA DE FRECUENCIA MOSTRA SPORTS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • GRAO DE INTERESE POLO DEPORTE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • RAZÓNS POLAS QUE PRACTICA DEPORTE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
 • RAZÓNS PARA ABANDONAR PRACTÍCA DO DEPORTE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
 • RAZÓNS PARA NON PRACTICAR DEPORTE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
 • GRAO DE ACORDO CON DIFERENTES FRASES SOBRE O QUE É O DEPORTE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
 • DESEXO DE TER UN/A FILLO/A QUE FIXESE DEPORTE DE ALTA COMPETICION O PROFESIONAL
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat

Capítulo completo

 • ESCALA DE CONFIANZA (0-10) EN DISTINTOS GRUPOS EN CASO DE NECESIDADE
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • TIPO DE AXUDA PRESTADA NOS ÚLTIMOS 6 MESES A PERSOAS DO SEU CÍRCULO SOCIAL
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • USO DE DISTINTAS TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN NO ÚLTIMOS SEIS MESES
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • MOTIVOS PRINCIPAIS DAS CHAMADAS QUE REALIZA A TRAVÉS DO TELÉFONO MÓBIL
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
 • ASUNTOS PRINCIPAIS DOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE ENVÍA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • MOTIVOS PRINCIPAIS POLOS QUE USA WHATSAPP OU OUTRAS APLICACIÓNS DE MENSAXERÍA INSTANTÁNEA NUN DÍA NORMAL
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • RAZÓNS PARA CONECTARSE ÁS REDES SOCIAIS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
 • ESCALA DE PRODUCIÓN DE CONTIDOS(0-10) EN REDES SOCIAIS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 • ESCALA DE RECEPCIÓN DE CONTIDOS (0-10) EN REDES SOCIAIS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat

Capítulo completo

 • PERSOAS COAS QUE ADOITA FACER UNHA SERIE DE ACTIVIDADES
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • FRECUENCIA COA QUE COME E/OU CEA FÓRA DA SÚA CASA, EN CASE DE FAMILIARES OU AMIGOS/AS OU leva OU COMPRA COMIDA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • FRECUENCIA COA QUE VENDA OU SE REUNE CUNHA SERIE DE PERSOAS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • GRAO DE INTERESE POR DIFERENTES ÁMBITOS DA CULTURA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • FRECUENCIA DE LECTURA DE LIBROS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE NON SE ADOITAN LER LIBROS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
  • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología
  • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 • FORMATO LECTURA DE LIBROS (EN PAPEL Ou DIXITAL)
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE SE ADOITAN LER LIBROS
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • NÚMERO DE LIBROS LIDOS NOS ÚLTIMOS DOCE MESES
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • FRECUENCIA DE DIFERENTES SITUACIÓNS RELACIONADAS COA LECTURA NA INFANCIA/ADOLESCENCIA
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)

Capítulo completo

 • Grao de satisfacción co funcionamento de distintos servizos públicos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Funcionalidade dos impostos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Contraprestacións que recibe a sociedade polo pagamento ao Estado dos impostos e cotizacións
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Valoración das contraprestacións que recibe persoal e familiarmente polo pagamento ao Estado de impostos e cotizacións
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Valoración do gasto do Estado en diversos servizos públicos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 • Escala de valoración (0-10) do aumento dos impostos para ter mellores servizos públicos e prestacións sociais
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Presión fiscal sobre os/as contribuíntes en España
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Comparación da presión fiscal en España con Europa
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Xustiza no cobramento dos impostos
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Grao de fraude fiscal que existe en España
  • Frecuencias e representación gráfica
  • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
  • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 • Enero
 • Febrero
 • Marzo
 • Abril
 • Mayo
 • Junio
 • Julio
 • Septiembre
 • Octubre
 • Noviembre
 • Diciembre
 • Opinión pública y política fiscal